Uncategorised

Disclaimer

Op de website van Lokale omroep Zeewolde is de navolgende disclaimer van toepassing:

Het is niet toegestaan om de website van Lokale Omroep Zeewolde (LOZ) of gedeelten daarvan openbaar te maken, te verveelvoudigen, te wijzigen of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LOZ. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Voor persoonlijk niet commercieel gebruik, is deze toestemming niet nodig, mits u alle auteursrechtelijke berichten en andere handelsmerken intact laat. Het gebruik van dergelijk materiaal op enige andere website, mediainstelling of binnen een andere computeromgeving is verboden.

Hoewel LOZ voldoende aandacht besteedt aan het correct en up te date houden van haar website, geeft LOZ geen garanties of verklaringen ten aanzien van de juistheid van de verstrekte informatie. LOZ accepteert geen aansprakelijkheid voor enige onjuistheden of ontbrekende informatie betreffende de inhoud van de website. Alle informatie kan, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment worden gewijzigd.

Een aantal (hyper)links in deze website leiden naar websites die geen eigendom zijn van LOZ maar zijn alleen ter informatie voor de bezoekers opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van LOZ. Hoewel LOZ uiterst zorgvuldig is met selecteren van de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren van deze websites, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door LOZ worden onderhouden wordt afgewezen.

Auteursrecht en overige rechten van intellectueel eigendom

Alle mediakanalen en/of diensten van Lokale Omroep Zeewolde inclusief de gepubliceerde informatie zijn beschermd middels Intellectuele Eigendomsrechten. Hieronder valt het auteursrecht, databankrecht, naburige rechten en het merkrecht van de Lokale Omroep Zeewolde maar beperkt zich hier niet toe. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking, anders dan in het kader van persoonlijk en niet-commercieel gebruik door particuliere gebruikers, zijn zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Lokale Omroep Zeewolde niet toegestaan.

De content op de mediakanelen en/of diensten van de LOZ wordt met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze content onvolledig is en/of onjuistheden bevat. De gebruiker erkent dat LOZ niet aansprakelijk kan worden gesteld op grond van overeenkomst, onrechtmatige daad, verzuim, wettelijke plicht of op enige andere gronden voor verlies of schade van enigerlei aard die voortvloeit uit, of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik of het functioneren van de websites en/of diensten of gerelateerde websites, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, schadevergoeding voor bedrijfsactiviteiten, winstderving, onderbreking van bedrijfsactiviteiten, verlies van bedrijfsinformatie of enige andere vorm van geldelijke schade (zelfs wanneer LOZ op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid dat zich een dergelijk verlies of schade zou kunnen voordoen).

Het aanbieden van links naar internetsites van derden betekent niet noodzakelijkerwijs dat de LOZ de op of via deze internetsites aangeboden diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke links is volledig voor risico van de Gebruiker. De LOZ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen.

LOZ is te allen tijde gerechtigd de bijdragen van derden van haar internetsite te verwijderen. LOZ is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor bijdragen van derden op de website, bijvoorbeeld via deelname aan een forum, chat en/of reacties. Deze bijdragen geven niet de mening of het beleid van de LOZ weer.

Alle rechten voorbehouden aan vereniging Lokale Omroep Zeewolde 

Disclaimer LOZ
Advertentie