Zeewolde

Aanvragenstop woonfuncties op KBT

Op 14 december 2017 heeft de raad de Visie kleinschalige bedrijventerreinen vastgesteld. Deze visie biedt onder voorwaarden verruiming van functies op een aantal bedrijfsterreinen, waaronder ook zelfstandige woonfuncties in plaats van (uitsluitend) bedrijfswoningen. Daarvoor wordt per initiatief een principebesluit genomen (maatwerk). De omgevingsvergunning kan vervolgens worden verleend met een afwijkingsprocedure, als wordt voldaan aan de voorwaarden die in het principebesluit zijn gesteld.

Aanvragenstop woonfuncties op kleinschalige bedrijventerreinen

Inmiddels zijn diverse wooninitiatieven ingediend en ook een aantal vergund, wat met name op het bedrijventerrein Planetenveld leidt tot een kritische houding en weerstand
van de ondernemers. Om die reden wenst het gemeentebestuur de Visie kleinschalige bedrijventerreinen op korte termijn te evalueren.

De evaluatie van de visie kan leiden tot een heroverweging en/of aanpassing van de visie. Om te voorkomen dat er in de periode voorafgaand aan de evaluatie nieuwe wooninitiatieven kunnen worden ontwikkeld, heeft het college bij besluit van 30 juni 2020 een “aanvragenstop” ingesteld.

Deze aanvragenstop houdt in dat:
a. principe-aanvragen voor wooninitiatieven in het kader van de Visie kleinschalige bedrijventerreinen niet meer in behandeling worden genomen tot het moment dat de raad heeft beslist over de evaluatie (planning oktober/november 2020);
b. formele aanvragen omgevingsvergunning voor wooninitiatieven in het kader van de Visie kleinschalige bedrijventerreinen worden geweigerd wegens strijd met het bestemmingsplan tot het moment dat de raad heeft beslist over de evaluatie.

Principe-verzoeken die uiterlijk de dag vóór deze publicatie zijn ingediend, alsmede formele aanvragen omgevingsvergunning voor initiatieven waarvoor al een principebesluit is genomen, worden nog wel in behandeling genomen en beoordeeld aan de hand van de spelregels van de Visie kleinschalige bedrijventerreinen. Het afhandelen van deze “lopende initiatieven” betekent overigens niet dat zonder meer een vergunning wordt verleend, er blijft sprake van maatwerk.

Advertentie