Zeewolde

Beperken subsidie op muziekonderwijs in Zeewolde

Vorige week heeft Wethouder Rein Zijlstra aan de gemeenteraad het voorstel toegezonden om de subsidies op het muziekonderwijs in Zeewolde te beperken. Dit voorstel is een uitwerking van het besluit van de raad van 9 november 2016, waarin de gemeenteraad heeft besloten om het tekort in 2020 te dekken door de subsidiëring van het muziekonderwijs te beperken tot de algemene muzikale vorming.

De Raad heeft in zijn vergadering van 3 november 2016 de programmabegro-ting 2017-2020 vastgesteld inclusief het opgenomen dekkingsplan. De Raad heeft besloten het vanaf 2020 nog te verwachten tekort te dekken door o.a. de subsidiëring van het muziekonderwijs te beperken tot algemene muzikale vorming. Dit laatste is reeds aan de orde. In dit advies worden de mogelijk-heden en consequenties van het bezuinigingstaakstelling op AMV in beeld gebracht. Informatie hiervoor is o.a. opgehaald in een gesprek met afgevaardigden van basisschooldirecteuren en met vertegenwoordigers van de Vereniging Muziekonderwijs Zeewolde (VMOZ).

Algemene Muzikale Vorming

In de beleidsnota Kunst en Cultuur 2014-2020 is vastgelegd dat de algemene muzikale vorming (AMV) onderdeel uitmaakt van cultuureducatie, die met subsidie van de gemeente wordt aangeboden aan alle kinderen in de basis-schoolleeftijd. Deze taak is sinds 2006 belegd bij de Vereniging MuziekOnder-wijs Zeewolde (VMOZ). De subsidie die VMOZ krijgt is voor het aanbieden van twee vormen van AMV-lessen; de binnenschoolse AMV-lessen en de buitenschoolse AMV-lessen.

De binnenschoolse AMV-lessen worden door gediplomeerde muziekdocen-ten op alle basisscholen in Zeewolde gegeven. Jaarlijks zijn dit een kleine 100 groepen. In het schooljaar 2016/2017 ging het om 91 groepen. Gedurende acht jaar wordt er 6 keer 50 minuten per groep per schooljaar muziekonder-wijs gegeven. De lessen AMV worden onder schooltijd verzorgd. Om de leer-krachten te motiveren om na de AMV-lessen met muziek bezig te blijven is er een AMV-zangworkshop voor het hele schoolteam te volgen.

De buitenschoolse AMV-lessen worden verzorgd op de muziekschool. Voor de AMV-lessen betalen ouders een eigen bijdrage. Kinderen van 4 t/m 12 jaar kunnen gedurende 40 weken AMV-lessen volgen. In schooljaar 2016/2017 ging het om 21 kinderen. De kinderen volgen deze lessen in 3 verschillende groepen, zie bijlage 1. Om de AMV-lessen te kunnen aanbieden op de muziekschool is in de subsidie ook een component voor huisvestings-kosten opgenomen.

Argumenten

De subsidie aan Vereniging Muziekonderwijs Zeewolde wordt ingezet voor het aanbieden van Algemene Muzikale Vorming. De buitenschoolse AMV-lessen worden gegeven op de muziekschool. Een beperkt aantal kinderen maakt gebruik van de buitenschoolse AMV-lessen. In schooljaar 2015/2016 was dit aantal 27 kinderen en in schooljaar 2016/2017 was het 21 kinderen. De kosten bedragen (minus de eigen bijdrage van de ouders) in 2016 € 10.900,-. Om buitenschoolse AMV-lessen mogelijk te maken wordt een deel van de huisvestingskosten van de muziekschool gesubsidieerd, het gaat hier om een bedrag van € 33.600,- (2016). Stoppen met buitenschoolse AMV-lessen is dan ook aanleiding om te stoppen met subsidiëren van de huisvestings-kosten. Deze laatste maakte onderdeel uit van de afspraken uit 2006 toen VMOZ muziekonderwijs ging aanbieden.

VMOZ krijgt sinds 2006 subsidie om op de basisscholen AMV-lessen te geven. In 2016 was de subsidie voor binnenschoolse AMV-lessen € 34.600,-. De AMV-lessen zijn al deze jaren goed ontvangen. De scholen hebben aangegeven dat het zelf geven van AMV-lessen niet gewenst is omdat niet alle leerkrachten affiniteit hebben met muziek. Om de kwaliteit van het muziekonderwijs op de scholen te waarborgen zijn vakdocenten AMV nodig.

Het voorstel is om de basisscholen medeverantwoordelijk te maken voor het aanbod AMV-lessen van VMOZ. Door de subsidie aan VMOZ voor binnen-schoolse AMV in 2019 25% te korten en in 2020 nog maal 25% te korten (zie tabel), blijft de gemeente nog 50% (3 x 50 minuten) van het huidige AMV-lessen (binnenschools) subsidiëren. Het is dan aan de scholen AMV-lessen belangrijk genoeg vinden om zelf financieel bij te dragen tot het huidige aantal lessen van 6 x 50 minuten. Daarnaast de AMV workshop Zangkikkers ad € 350,00 per schoolteam niet langer te subsidiëren.

Door de scholen 50% medeverantwoordelijk te maken voor AMV-lessen op school blijft het huidige aanbod en de kwaliteit gewaarborgd.

Audio fragment(en)

Wethouder Rein Zijlstra 

 

Beperken subsidie op muziekonderwijs in Zeewolde
Advertentie