Zeewolde

Besluitvorming Trekkersveld 4 verschuift naar oktober

In de afgelopen weken is de Milieu Effect Rapportage (MER) voor Trekkersveld 4 ter beoordeling voorgelegd aan de (onafhankelijke) commissie MER.
Deze commissie brengt donderdag 29 april haar voorlopige advies naar buiten waarin zij adviseert om de MER op verschillende punten aan te vullen.

Volgens de Commissie ontbreken gegevens waaruit blijkt dat er op het terrein van het datacenter 'maximaal duurzame energie wordt opgewekt'. Daarmee zou kunnen worden voorkomen dat er elders wind- of zonneparken nodig zijn om stroom op te wekken voor het datacenter. Tevens is niet duidelijk wat het koelen van het datacenter (d.m.v. lucht en met water) voor gevolgen heeft voor het milieu. Ook adviseerde de Commissie ook om onderzoek te doen naar de gevolgen voor natuur in de omgeving, de Hoge Vaart en de gezondheid van omwonenden.

Trekkersveld IV

Het datacenter vraagt veel energie, waarvoor een nieuw hoogspanningsstation nodig is. De grote hoeveelheid restwarmte die ontstaat kan worden hergebruikt. Beide zijn onlosmakelijk met het project verbonden. Daarom wordt geadviseerd de gevolgen van het hoogspanningsstation en de mogelijkheden voor het benutten van de restwarmte te onderzoeken. De Commissie adviseert verder goed te onderbouwen waarom de locatie bij Zeewolde geschikt is voor de vestiging van een groot datacenter.

Omdat de gemeente het belangrijk vindt dat de MER op alle punten goed en volledig is, gaat men direct met deze gevraagde aanvullingen aan de slag. In overleg met de MER commissie wordt eerst een aanvulling geschreven en deze wordt daarna opnieuw beoordeeld.  De verwachting is dat er 6 tot 8 weken nodig zijn om de aanvullingen te schrijven. De commissie MER heeft daarna ongeveer zes weken nodig om de aanvulling te toetsen. Dit betekent dat de planning zal opschuiven in de tijd want, behandeling van de besluiten in de raadsvergadering van 24 juni is daarmee niet meer haalbaar.

De nieuwe planning is om besluitvorming over Trekkersveld 4 te verschuiven naar oktober, ruim na de zomervakantie. Hierdoor is er meer tijd om de zienswijzen te beoordelen, wat de kwaliteit van de beoordeling ten goede komt. Ook hebben eventuele insprekers zo meer tijd om hun inspraakreactie voor te bereiden nadat zij de reactie op hun zienswijze ontvangen hebben.

Inwoners die een zienswijze hebben ingediend, worden door de gemeente over de verschuiving in de planning geïnformeerd.

Advertentie