Zeewolde

Carbidschieten en vuurwerk Zeewolde

Burgemeester en wethouders hebben op 28 juli 2020 een voorgenomen besluit genomen over de plaats waar op 31 december 2020 vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur met carbid mag worden geschoten. Waar het carbidschieten is toegestaan ziet u op de tekening die is in te zien via deze website en bij het Publiekscentrum in het gemeentehuis.

De volgende voorwaarden worden verbonden aan het toegestane schieten met carbid (op grond van artikel 2:73b, vierde lid Apv)
1. er mag uitsluitend geschoten worden in oostelijke richting c.q. Wolderwijd;
2. het vrije schootsveld moet minimaal 50 meter bedragen en mag geen verharde openbare wegen of fi ets- of wandelpaden bevatten.
3. Er mag uitsluitend met melkbussen worden geschoten met plastic, een doek of bal. Carbidkanonnen zijn niet toegestaan.

Carbidschieten en vuurwerk Zeewolde

Vuurwerk afsteken in het winkelcentrum

In het landelijke Vuurwerkbesluit staat dat het afsteken van vuurwerk op zondag 31 december tot 18.00 uur verboden is. In aanvulling daarop is door het college het winkelcentrum van Zeewolde aangewezen als gebied waarbinnen het op 31 december tot 19.00 uur verboden is om vuurwerk af te steken. Dit geldt voor het gebied gelegen binnen de wegen Horsterweg, Gelderseweg, Stevinweg, Flevoplein, Gouwzee, Marktstraat en Pioniersweg.

Bezwaar maken

U kunt binnen 2 weken na bekendmaking van dit voorgenomen besluit uw zienswijze aan ons kenbaar maken. U kunt uw bezwaar toesturen aan het college van burgemeester en wethouders van Zeewolde, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde.

Motie tegen consumentenvuurwerk

In februari van dit jaar is er door de oppositiepartijen een motie ingediend waarin zij vroegen om een brief namens gemeenteraad en college B&W aan het Kabinet te versturen met het verzoek om met een totaalverbod op consumentenvuurwerk te komen. Deze kreeg echter niet de meerderheid en is daardoor verworpen.

Advertentie