Zeewolde

Convenant scholen Zeewolde

Vertegenwoordigers van RSG Slingerbos | Levant, Oriënt en alle Zeewolder basisscholen ondertekenden vrijdagmiddag 12 februari in de Levant een convenant waarin zij vastlegden dat leerlingen van groep 8 bij hun keuze voor een school voor voortgezet onderwijs zo weinig mogelijk hinder mogen ondervinden van de huidige coronamaatregelen.

Versterkte samenwerking:

Sinds maart 2020 zijn er beperkende maatregelen in Nederland van kracht vanwege het Covid-19 virus. Ook het basis- en voortgezet onderwijs ondervindt hier bijna dagelijks de gevolgen van. Niet alleen werden scholen geconfronteerd met aanvullende veiligheidsmaatregelen, ook waren er twee periodes waarin de schoolgebouwen zelfs geheel gesloten bleven (noodopvang buiten beschouwing gelaten). De onderwijssituatie van de leerling in Zeewolde was, net als in heel Nederland, daarom als ‘niet normaal’ te beschouwen.

handtekening

De gevolgen van de schoolsluiting zijn nog slechts deels inzichtelijk, mogelijk komen deze pas in een veel later stadium echt aan het licht. Zowel vanuit het basis- als het voortgezet onderwijs in Zeewolde was al snel het geluid te horen dat leerlingen van groep 8 hiervan niet de dupe mochten worden bij het maken van hun keuze voor een school voor voortgezet onderwijs.

Remon Brink, locatiedirecteur van RSG Levant, nodigde directeuren en bestuurders van Zeewolder basisscholen daarom uit om samen (met hem) een convenant op te stellen waarin een en ander werd vastgelegd. De doelstelling van het convenant werd als volgt omschreven: door een versterkte samenwerking tussen de partijen in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs ondervinden leerlingen van groep 8, in hun overgang van primair naar voortgezet onderwijs, zo min mogelijk hinder van de maatregelen rond het Covid-19 virus.

‘Warme’ overdracht:

Basisscholen adviseren bij de te maken schoolkeuzes vanuit hun professionele blik op het leren van de leerling, zo werd in het convenant vastgelegd. Hierbij wordt niet alleen geadviseerd op prestatie, maar eveneens op de ‘potentie’ van de leerling. Adviezen die afwijken van de geleverde prestatie van de leerling worden door het convenant gegeven in overleg met de leerkracht van groep 7 en/of de intern begeleider (i.b.’er) van de desbetreffende basisschool. De overdracht wordt uitgebreid(er) gedaan op het moment dat een advies wordt bijgesteld. Daar waar het advies van de basisschool afwijkt van de geleverde prestatie, wordt een toelichting geschreven voor het voortgezet onderwijs. In het convenant kwam voorts te staan dat er voor alle leerlingen een ‘warme’ overdracht plaatsvindt (waarbij de mogelijkheden van de leerlingen niet alleen schriftelijk en digitaal, maar ook mondeling worden doorgesproken). Ook werden er nadere afspraken gemaakt over advisering, inrichting van de brugklas en eventuele extra ondersteuning.

Het convenant werd getekend door vertegenwoordigers (directeuren/bestuurders) van Aurora onderwijsgroep (waar RSG Levant onder valt), Oriënt Zeewolde, Stichting Ante (openbaar onderwijs), Stichting Katholiek Onderwijs Zeewolde, Stichting Interconfessioneel Onderwijs Zeewolde, Stichting Codenz (christelijk onderwijs), CorDeo scholengroep (gereformeerd onderwijs) en de Omniumschool.

Advertentie