Zeewolde

Defensie past zendstation Zeewolde aan

Het sinds 2012 door het Ministerie van Defensie aangekochte zendstation (toenmalig wereldomroep) zal worden ingericht als zendstation.  Het zendstation gaat de communicatie over lange afstanden met o.a. schepen en missiegebieden over de gehele wereld verzorgen. Het ministerie van Defensie heeft de intentie dit zendstation medio 2020 operationeel in gebruik te nemen.

Om het station geschikt te maken voor de operationele communicatie zullen de komende járen door diverse aannemers, onder aansturing van het Rijksvastgoedbedrijf en de het Ministerie van Defensie, werkzaamheden worden uitgevoerd. Vanaf begin 2018 zullen allereerst alle bestaande antennemasten worden ontmanteld en zal er in het naast liggende terrein een warmtewisselaar, voor de zenders, in de bodem worden aangebracht. Te verwachten is dat in het 2e kwartaal van 2018 bouwkundige werkzaamheden worden uitgevoerd in en aan het gebouw en dat er nieuwe antennes geplaatst worden in het buiten veld. Al deze werkzaamheden duren ca. een jaar. Na oplevering van het gebouw zal er medio 2e kwartaal van 2019 de zendapparatuur in het gebouw geplaatst gaan worden.

Technici

De werkzaamheden aan het zendstation zullen naar verwachting enig overlast met zich mee brengen, waaronder bijv. bouwverkeer en geluid. Uiteraard probeert men dit tot het minimum te beperken. Defensie is voornemens om in  samenwerking met de Gemeente Zeewolde de omwonenden nader te informeren. Na de in gebruik name van dit zendstation zal er een permanente bewaking (24/7) aanwezig zijn in en om het gebouw. Vanaf dan zal de locatie gebruikt worden door onderhoudstechnici als uitval basis. Er komen ca. 12 technici te werken, doch meestal zullen zij on route zijn voor reparaties op andere locaties. Het terrein op zich zal de huidige vorm afgebakend met het hekwerk behouden. De relatie met de boer die het terrein onderhoudt, het gras maait, de jacht verzorgt en een deel van het buiten terrein verbouwt met gewassen verandert eveneens niet. Verder zijn er goede afspraken gemaakt met de beheerder van de windmolens. 

 

Op het huidige zenderpark "Zeewolde" (buiten gebruik) staan een aantal masten die gebruikt werden door de toenmalige wereldomroep. Een aantal van deze masten hebben een hoogte tot 135m. Deze masten zullen worden  verwijderd en op de zelfde locatie als de oude masten (edoch voorzien van een nieuwe fundering) zullen nieuwe antennes worden geplaatst voor communicatie met schepen, vliegtuigen en missiegebieden. Deze antenneszullen een diamantenvorm hebben met een hoogte van 40m.

De Wereldomroep zond uit in de korte golf. De korte golfband loopt van ca 2 - 30  MHz Defensie gaat uitzenden in de diezelfde HF band. De zenders van de Wereldomroep zonden uit met een vermogen van 500 kW; de zenders van Defensie zenden schuin omhoog in een hoek van 5Q met een zeer  beperkt vermogen van 10 kW. Bij HF communicatie wordt gebruik gemaakt van spiegeling van de zendbundel op de ionosfeer waarbij ook nagenoeg horizontaal (een 20 tot 50 opwaarts) wordt gezonden, hierbij is een lager vermogen en geringere hoogte benodigd om over de horizon te komen.

 

Terrein

Het terrein zal zijn huidige vorm behouden, de hekwerken en afscheidingen zullen eveneens in stand blijven. Het gebouw zal in zijn huidige vorm blijven bestaan en 
volledig gerenoveerd worden. Op het terrein zal nog een bodemwarmtewisselaar onder de grond (op +Į- 200cm diepte) geplaatst worden, dit ten behoeve van de 
koeling van de eigenlijke zenderapparatuur.

Defensie past zendstation Zeewolde aan
Advertentie