Zeewolde

Erepenning voor ds. Jaspers Focks

Op zondag middag 22 april reikte burgemeester Gerrit Jan Gorter de erepenning van de gemeente Zeewolde uit aan ds. Jaspers Focks tijdens een afscheidsdienst in kerkcentrum Open Haven. Met het uitreiken van de erepenning geeft het college van burgemeester en wethouders blijk van waardering aan zijn zeer grote betrokkenheid bij de Zeewolder gemeenschap.

Op de erepenning staat de tekst: “Alles kan altijd anders”.

Bijna achttien jaar is ds. Jaspers Focks predikant in Zeewolde geweest. Daarmee is hij de dominee die tot nu toe het langst in ons dorp actief was. Zijn pastorale zorg voor mensen beperkte zich niet tot zijn eigen kerkelijke gemeente alleen. Hij is veel Zeewoldenaren tot steun geweest in allerlei moeilijke levenssituaties. Bijzonder was zijn rol bij de verkeersongelukken die in oktober 2004 plaatsvonden, waarbij acht jongeren omkwamen, vijf bij Almelo en drie op de Zeewolderdijk. Hij was een ‘luisterend oor’ in de verwerking en de nasleep van de tragische gebeurtenissen.

Ds. Jaspers Focks was zowel als persoon als vanuit zijn functie op basis van zijn visie op het belang van onderlinge verbondenheid, steeds zeer betrokken bij de dorpsgemeenschap in de meest brede zin. Tijdens de jaren van zijn predikantschap in Zeewolde zijn er op maatschappelijk vlak diverse belangrijke ontwikkelingen geweest, waaraan hij direct of indirect zijn steentje bijdroeg als stimulator of ‘man op de achtergrond’. Voorbeelden hiervan zijn de totstandkoming van Voedselbank De Kostmand, de Arme Kant van Zeewolde (AKZ) en diverse sociaal gerichte initiatieven, waarin substantieel veel leden van zijn kerkelijke gemeente tot op de dag van vandaag als vrijwilliger maatschappelijk actief zijn. 

Op het gebied van diaconale zorg kwam er samenwerking tot stand in de vorm van het Interkerkelijk Diaconaal Platform Zeewolde (IKPZ), zodat de hulpverlening voor al onze inwoners vanuit de kerken voortaan gezamenlijk en dus krachtiger kon worden uitgevoerd. Het IKPZ bezorgt nog jaarlijks bij zo’n 250 plaatsgenoten die het ‘wat minder breed’ hebben een mooi, gevuld kerstpakket.

Bij de maatschappelijke discussie in 2016 over de mogelijke komst van het asielzoekerscentrum naar Zeewolde verwoordde de heer Jaspers Focks het standpunt van de Zeewolder kerken en daarmee werd draagvlak gecreëerd voor het vrijwilligerswerk dat tot op heden wordt uitgevoerd op het azc.

Concluderend kan worden gesteld dat de heer Jaspers Focks zich op uitstekende wijze heeft ingezet voor de kerkelijke gemeente en voor de Zeewolder samenleving die daar in belangrijke mate bij gebaat is geweest.

Erepenning voor ds. Jaspers Focks
Advertentie