Zeewolde

Geen sprake van niet-integer handelen

Op 23 juli 2020 heeft de burgemeester van een raadslid een melding ontvangen over een mogelijke integriteitsschending bij de besluitvorming in de gemeenteraad over de komst van een zonnepark aan de Groenewoudseweg. De burgemeester neemt elke signaal over tekortschietende integriteit in ons gemeentebestuur zeer serieus. Om die reden is hij meteen gestart met een vooronderzoek ondersteund door de griffier.

Hij heeft alleen die punten uit de melding opgepakt die betrekking hebben op het (functioneren van leden van het) gemeentebestuur en ambtenaren.

Geen sprake van niet-integer handelen

Vooronderzoek

Onderzocht is

  1. Is er sprake van (schijn van) belangenverstrengeling bij de besluitvorming over het zonnepark in het college van B&W en de gemeenteraad door deelname van een raadslid en een ambtenaar in het voortraject bij Staatsbosbeheer?
  2. Is er sprake van niet integer handelen van een gemeenteraadslid, ambtenaar en/of wethouder?

 Dit vooronderzoek heeft al op 4 augustus 2020 geresulteerd in een eindverslag dat met alle raadsleden is gedeeld.

Conclusie van zijn vooronderzoek is dat er van het betreffende raadslid geen rechtstreeks persoonlijk belang is gebleken in het proces en de besluitvorming over het zonnepark. Dit is ook niet gebleken bij een ambtenaar of een collegelid. Er is geen sprake van niet-integer handelen van het raadslid, een ambtenaar of wethouder. De conclusies en aanbevelingen uit het eindverslag zijn beschikbaar, als ook de melder de volledige melding d.d. 23 juli 2020 beschikbaar stelt.

Aanbeveling burgemeester: onafhankelijk nader onderzoek

Het is nu aan de gemeenteraad om eventuele vervolgacties te nemen bijvoorbeeld als hij vindt dat er behoefte blijft aan een nader onderzoek door een onafhankelijk derde. In één van de aanbevelingen, die in het eindverslag is opgenomen, wordt de raad voorgesteld een onderzoek in te (gaan) stellen om de verbondenheid en verwevenheid aan relaties tussen de gemeente en organisaties in Zeewolde in deze zaak helder te krijgen.

Extra raadsvergadering

Om de aanbevelingen uit het eindverslag en eventuele verdere vervolgacties te bespreken, is door de burgemeester in overleg met de fractievoorzitters op 2 september 2020 een (extra) raadsvergadering gepland. Het is aan de raad om te bepalen welke acties nu gewenst zijn en bijvoorbeeld een onderzoeksopzet voor een (verder) onderzoek vast te stellen.

Beroep tegen omgevingsvergunning

Het beroep dat tegen de Omgevingsvergunning is ingesteld door een inwoner ligt nu bij de rechtbank. Het is staand beleid geen commentaar te geven op zaken die zich in handen van de rechter bevinden. We wachten het oordeel van de rechtbank af en zullen met in achtneming van de uitspraak bepalen of verdere acties nodig zijn.

Advertentie