Zeewolde

Koninklijke onderscheiding voor zes Zeewoldenaren

 Op donderdagochtend 26 april 2018 heeft burgemeester Gerrit Jan Gorter, in paviljoen de Verbeelding, een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan 6 inwoners van Zeewolde.

De volgende personen werden onderscheiden:

De heer ing. J.H. van Peperzeel (55 jaar)

De heer van Peperzeel zet zich sinds 1996 nationaal en internationaal in voor het verbeteren van de inzameling en het recyclen van metalen en batterijen. Hij ontwierp o.a. verschillende werkwijzen waaronder een nieuwe sorteermachine voor een betere verwerking voor het verwijderen van metalen uit batterijen. Daarnaast bedacht de heer Van Peperzeel een veilige opslagmethode voor de nieuwe lithium fietsaccu’s, omdat de restenergie in deze batterijen een groot brandveiligheidsrisico met zich meebrengt. Ook overlegt hij met o.a. de Amerikaanse autofabrikant Tesla over de regelgeving van de Verenigde Naties met betrekking tot het veilig afvoeren van accu’s. De directeur van de Stichting Batterijen stelt dat de heer Van Peperzeel bijzonder wordt gewaardeerd om zijn visie en innovativiteit op het gebied van recycling. Op het terrein van batterijen en recycling geldt deze stichting als kenniscentrum voor andere koepelorganisaties in Europa.

De heer Van Peperzeel heeft zich niet alleen uit hoofde van zijn functie als directeur van het recyclingsbedrijf Van Peperzeel Services ingezet, maar ook zijn inzet op vrijwillige basis is bijzonder opvallend:

1996-2018 Bestuurslid, penningmeester en voorzitter van de Metaal Recycling Federatie. Onder andere introduceerde hij het nationale kwaliteitskeurmerk MRF Keurmerk.
Sinds 1997 Adviseur van stichting Batterijen (Stibat)
Sinds 2011 Lid en voorzitter van de in 2011 heropgerichte Normcommissie NEC 21-35 Cellen en Batterijen. Tevens is hij actief als expert bij een subcommissie van de International Electronical Commission en ondersteunt hij de totstandkoming van nieuwe veiligheidssymbolen voor de identificatie van chemische componenten in hulpaccu’s.
Sinds 2016 Vrijwilliger bij het rijksprogramma Circulaire Economie. De heer Van Peperzeel is gesprekpartner van de kwartiermaker Flevoland en hij zet zich in voor het terugwinnen van restenergie en schadelijke fosfaten uit autoaccu’s, zowel op het terrein van wet- en regelgeving als op het terrein van recyclingstechniek. Het Kapittel van de Civiele Orden kwalificeert de heer Van Peperzeel als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. Bijzonder is de (internationale) uitstraling en betekenis van de activiteiten op het terrein van duurzame economie.

De heer Van Peperzeel wordt benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer W.C. Bouwheer (67 jaar)

Al sinds 1979 zet de heer Bouwheer zich in voor verschillende verenigingen, stichtingen en evenementen. Opvallend is het grote aantal bestuursfuncties die hij momenteel op vrijwillige basis uitoefent. Zo is hij bestuurslid bij de Bedrijfskring Zeewolde, bestuurslid van de Watersportvereniging Zeewolde, voorzitter en adviseur van de Stichting Bedrijventerreinen, ambassadeur van de gemeente Zeewolde, lid van de projectgroep Bedrijven Investeringszone.

Zijn inzet als bestuurslid van de bedrijfskring en ambassadeur van de gemeente Zeewolde is noemenswaardig. Zo bezoekt hij regionale bijeenkomsten over de verdubbeling van de Gooiseweg, de problematiek rond de Nijkerkerbrug en de ontwikkeling van de luchthaven Lelystad. Bij landelijke transport- en logistiekbeurzen promoot hij de gemeente Zeewolde in zijn stand.

Daarnaast is hij als vrijwilliger betrokken bij diverse dorpsevenementen in Zeewolde en levert hij materiële ondersteuning aan evenementen als de Z tot Z-tocht, de nieuwjaarsduik van de Rotary en het Oranjefeest. Ook bezoekt hij nog jaarlijks de hoogste klassen van alle basisscholen in Zeewolde met truck en oplegger om de leerlingen uitleg te geven over de ‘dode hoek’.

Het Kapittel van de Civiele Orden kwalificeert de heer Bouwheer als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. De heer Bouwheer wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer J. te Rietstap (73 jaar)

Al sinds 1969 zet de heer Te Rietstap zich vrijwillig in:

1969 tot 1976 Diaken van de Protestantse gemeente Nieuwlande
1984-1988 Kerkrentmeester van de Protestantse Gemeente Zeewolde
1984-2016 In verschillende functies (medeoprichter, voorzitter, algemeen bestuurslid, vrijwilliger) bij de Algemene Muziekvereniging Zeewolde.

Sinds 2006 is de heer Te Rietstap op vrijwillige basis lid van het college van Diaken van de Protestantse Gemeente Zeewolde en werkt hij vanaf 2012 als vrijwilliger bij de MMM Zorgboerderij. 

Als Diaken werkt hij nauw samen met diverse hulpverlenende organisaties zoals bijvoorbeeld het Rode Kruis en de Schuldhulpverlening Zeewolde. Daarnaast is de heer Te Rietstap gastheer tijdens de openstelling van het kerkcentrum Open Haven, onderhoudt hij contacten met de Ouderen Bonden en met de zorgaanbieders, is hij lid van de Burgertafel, medeopsteller van het zorgrapport over inwoners van Zeewolde in relatie tot de nieuwe Wmo. Dankzij hem kunnen zzp’ers in aanmerking komen voor de Voedselbank.

Bij de MMM Zorgboerderij begeleidt de heer Te Rietstap cliënten bij de uitvoering van de verschillende taken op het land.

Het Kapittel van de Civiele Orden kwalificeert de heer Te Rietstap als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. De heer Te Rietstap wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer J. de Muynck (76 jaar)

De heer De Muynck zet zich al sinds 1969 op vrijwillige basis in voor de politieke partij D66. Als 40 jaar is hij bestuurslid van de afdeling Lelystad en sinds 2009 secretaris van de afdeling Zeewolde. De heer De Muynck heeft de afdeling Zeewolde nieuw leven ingeblazen en zitting gehad in verschillende commissies.

Daarnaast ontplooit/ontplooide hij verschillende activiteiten:

1998-2008 Medeoprichter en secretaris van de Stichting Landschapsbeheer Flevoland
1998-heden Vrijwilliger bij IVN Zeewolde\
1999-2005 Bestuurslid van de Stichting Welzijn Ouderen Zeewolde
2014-heden Vrijwilliger bij Stichting Kunstijsbaan Zeewolde

Het Kapittel van de Civiele Orden kwalificeert de heer De Muynck als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. De heer De Muynck wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw M. Kruider (44 jaar)

Sinds 2000 is mevrouw Kruider als vrijwilliger betrokken bij veel evenementen en activiteiten in Zeewolde. 10 jaar lang zette zij zich in voor het driedaags zeilevenement Sailwolde dat 2-jaarlijks in Zeewolde werd gehouden.  

Bijzonder opvallend is haar grote inzet en betrokkenheid bij de Zeewolder jeugd. Zo was zij in 2004-2005 mede-initiatiefnemer en vrijwilliger bij het project Jongeren in Beeld in Zeewolde. Daarnaast was zij van 2005 tot 2007 jeugdouderling van de Protestantse Gemeente Zeewolde en tot 2015 vrijwilliger bij de opvang van kwetsbare jongeren.

Als medeorganisator van de Kerstherberg organiseerde mevrouw Kruider de dag voor Kerst een activiteitendag met als afsluiting een kerstdiner voor jongeren die met Kerst geen thuis hadden.

Vanaf 2007 is zij betrokken bij het leer-, werk- trainingscentrum Stichting De Basisz. Mede op haar initiatief is dit bijzondere traject voor kwetsbare jongeren van de grond gekomen.

Naast haar grote betrokkenheid en inzet voor (kwetsbare) jongeren, zet mevrouw Kruider zich al vele jaren in bij het evenement Boer zoekt Burger, Boerinnendag en als vrijwilliger bij het asielzoekerscentrum in Zeewolde.

Het Kapittel van de Civiele Orden kwalificeert mevrouw Kruider als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. Hierbij is haar betrokkenheid op het gebied van jeugdwelzijn specifiek benoemd. Mevrouw Kruider wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Hendrik Meijer (54 jaar)

De heer Meijer is ruim 30 jaar op vrijwillige basis actief bij tal van organisaties. Zijn kennis en inzet op het gebied van de agrarische sector wordt alom gewaardeerd, zowel op lokaal als provinciaal en landelijk niveau, maar ook als adviseur voor verschillende buitenlandse organisaties. In zijn rol als ‘agro-ambassadeur’ in ontwikkelingslanden helpt de heer Meijer de bevolking op een respectvolle manier door kennisoverdracht en professionalisering van de agrarische sector aldaar.
In veel van deze functies geeft de heer Meijer advies, maar ook zijn bijdrage bij het opstellen van plannen, meerjarige programma’s en onderzoek blijft niet onbesproken.

Vaak treedt hij op als vertegenwoordiger bij verschillende overlegstructuren, zowel op landelijk als Europees niveau.

Op agrarisch gebied is de heer Meijer o.a. actief (geweest) als:

2000-2008 Lid kringbestuur LTO Flevoland
Sinds 2002 Bestuurslid platform Nederlandse uientelers
2005-2008 Algemeen lid kringbestuur Centrale Suiker Maatschappij
Sinds 2007 Ledenraadslid kringbestuur Coöperatie Koninklijke Cosun
2005-2013 Voorzitter Stichting Proefboerderijen Flevoland
Sinds 2010 Penningmeester Aardappeltelercommissie Aviko Potato 
Naast zijn vele activiteiten in de agrarische sector was/is de heer Meijer ook nog op vrijwillige basis actief in Zeewolde:
Sinds 1985 Koster Protestantse Gemeente Zeewolde
1998-2007 Penningmeester ouderraad basisschool De Regenboog
2006-2010 Begeleider catechesegroepen 13/14 jarigen Protestantse Gemeente Zeewolde
Sinds 2009 Penningmeester diaconale werkvakantie jongeren naar Roemenië
Sinds 2007 Scheidsrechter bij Voetbalvereniging Zeewolde                        

Het Kapittel van de Civiele Orden kwalificeert de heer Meijer als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. Daarbij zijn specifiek benoemd zijn totale verdiensten, en dan met name op het gebied van land- en tuinbouw, gedurende langere tijd op bestuurlijk niveau met een provinciale uitstraling. De heer Meijer wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 

Allen ontvingen de onderscheidingen vanwege hun verdiensten voor de samenleving en het stimuleren van anderen.

 foto's: Han Schenk

Advertentie