Zeewolde

Coördinatieregeling voor ontwikkeling datacenter

De gemeente meldt op de Gemeentepagina het volgende ter kennisgeving:
Toepassen coördinatieregeling voor de ontwikkeling van een datacenter op bedrijventerrein Trekkersveld IV in Zeewolde.

De gemeente Zeewolde wil het bedrijventerrein Trekkersveld III uitbreiden met circa 200 hectare, waarvan op circa 166 hectare bedrijfsterrein een datacenter zal worden ontwikkeld.

Mogelijk datacenter op bedrijventerrein Trekkersveld

Om de ontwikkeling van het datacenter mogelijk te maken zijn een aantal besluiten nodig, te weten:
• het bestemmingsplan Bedrijventerrein Trekkersveld IV;
• de volgende besluiten:
– waterwetvergunning(en) op grond van de Waterwet;
– projectplan(nen) op grond van de Waterwet;
– ontheffingen/vergunningen op grond van de APV;
– besluit(en) bestemming openbare weg;
– verkeersbesluit(en) op grond van de Wegenwet;
– in-/uitritvergunning(en) op grond van de Wegenwet:
– ontgrondingenvergunning(en) op grond van de Ontgrondingenwet;
– ontheffing op basis van het mitigatie/ compensatieplan op grond van de Wet natuurbescherming;
– vergunningen op basis van de passende beoordeling op grond van de Wet Natuurbescherming;
– beschikking(en)/meldingen op grond van de Wet bodembescherming;
– beschikking(en)/meldingen op grond van het Besluit bodemkwaliteit;
– milieuvergunningen op grond van de Wet milieubeheer;
– omgevingsvergunning(en) op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
– overige toestemmingen of ambtshalve besluiten bij of krachtens de relevante wetten. Algemene Maatregelen van Bestuur, verordeningen of Keur om uitvoering van de maatregelen mogelijk te maken.

De gemeenteraad heeft op 25 juni 2020 het besluit genomen dat voor deze besluiten toepassing mag worden gegeven aan de zogenaamde coördinatieregeling ingevolge artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening. Met de coördinatieregeling worden de voorbereiding, bekendmaking en vaststelling van met elkaar samenhangende besluiten gebundeld in één procedure. De besluiten voor het bestemmingsplan en de benodigde vergunningen worden gelijktijdig voorbereid en bekendgemaakt. Ook vindt bundeling van rechtsbescherming plaats. Een belanghebbende kan volstaan met het indienen van één beroep tegen één of meer van de gecoördineerde besluiten. Het college van burgemeester en wethouders verzorgt de coördinatie van de procedure tot vaststelling van het bestemmingsplan en het verlenen van de vergunningen c.q. besluiten. De bevoegdheid tot vaststelling van het bestemmingsplan blijft in handen van de gemeenteraad. Tegen het besluit van de raad de coördinatieregeling toe te passen staat geen bezwaar en beroep open.

Te zijner tijd worden het ontwerpbestemmingsplan Trekkersveld IV en de ontwerpbesluiten voor de benodigde vergunningen c.q. toestemmingen ter inzage gelegd. Dan krijgt iedereen de gelegenheid te reageren met een zienswijze.

Advertentie