Zeewolde

Oppositie stelt stikstofvragen

CDA, D66 en VVD hebben het college vragen gesteld over de door het kabinet gepresenteerde startnotitie Aanpak Stikstof.

"De gemeente Zeewolde is aangemerkt met hoofdzakelijk 12% emissiereductie, maar ook met kleine gebieden transitiegebied en veenweidegebied", weten zij. "Dit gaat impact hebben op het handelings- en toekomstperspectief van onze agrarische ondernemers en de leefbaarheid in het buitengebied van onze gemeente."

Oppositie stelt stikstofvragen

Daarom stellen zij het college de volgende vragen:
1. Heeft het college contact met de provincie over wat dit gaat betekenen voor de Zeewolder agrarische ondernemers?
2. Welke grondhouding heeft het college in dit dossier van emissiereductie richting de provincie en onze agrarische ondernemers?
3. Wat meent het college te vinden van het feit dat het RIVM niet in alle gebieden de emissiereductie heeft bepaald, ,maar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit? (RIVM heeft de reductie bepaald die moeten plaatsvinden in de transitiegebieden (47%).
4. Zijn er signalen dat er in Zeewolde nog meer nieuwe natuur, natuurdoelen of instandhoudingsverplichtingen voor gebieden worden aangedragen om aan te melden bij de landelijke overheid?
5. Kunnen onze agrarische ondernemers komende tijd een gebiedsgericht proces van informatie- en participatiebijeenkomsten verwachten aangaande de impact van de richtinggevende stikstofdoelen? En zo ja, wanneer kunnen we daar van het college duidelijkheid over verwachten?
6. Is het college al in gesprek met (een afvaardiging/vertegenwoordiging van) agrarische ondernemers over het stikstofbeleid?

Advertentie