Zeewolde

Oppositie stelt vragen over Oosterwold

Oppositiepartijen Actief Zeewolde, CDA, VVD en D66 hebben het college zogeheten artikel 36-vragen gesteld over de toekomstige woningbouwlocaties en de recentelijke publicaties over de ontwikkelingen in Oosterwold.

In dit ‘samenwerkingsgebied’ met Almere zouden in de toekomst 5.000 Zeewolder woningen moeten worden gebouwd - aan Almeerder kant staan al huizen -, maar onlangs is duidelijk geworden dat de aanleg van infrastructuur voor rekening van de gemeente moet komen. Dit zou zo’n 60 miljoen euro gaan kosten. Eerder werd gesteld dat bewoners Oosterwold hun wijk zelf zouden ontwikkelen.

 Oppositie stelt vragen over Oosterwold

De vragen:
1. Kunt u aangeven in hoeverre de gemeente Zeewolde als partner een rol speelt in de aanleg van de infrastructuur in Oosterwold?

2. Bent u het met Actief Zeewolde, het CDA, de VVD en D66 eens dat B&W de gemeenteraad van Zeewolde dient te informeren over wijzigingen in het project Oosterwold die gevolgen hebben voor de gemeente Zeewolde wat betreft financiën, aanpak en planning?

3. Wat zijn de financiële afspraken die met gemeente Almere zijn gemaakt en vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst Oosterwold?

4. Graag vernemen wij van u een nadere toelichting over de wederzijdse verantwoordelijkheden en kostenverdeling. Dit mede in perspectief van een recent aangenomen motie door de raad van Almere (RG332/2022) waarbij wordt gesteld: “De raad van Almere is van mening dat successen en tegenvallers een gezamenlijke verantwoordelijkheid betreffen en daarmee ook de kosten. En draagt het college op met Provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland in gesprek te gaan met als doel om afspraken te maken over het gezamenlijk bekostigen van de te realiseren riolering in Oosterwold Fase 1a.”

5. Heeft de gemeente Almere al contact opgenomen met het college Zeewolde naar aanleiding van de aangenomen motie in Almere?

6. Welke financiële consequenties gaat dit krijgen voor fase 2 (Zeewolde)? Zeker als wij daarbij als gemeente zelf de infrastructuur moeten aanleggen en ook de verantwoordelijkheid hebben voor de komst van voorzieningen als scholen, gezondheidscentrum, en dergelijke.

7. Hoe vallen daarnaast de afgesproken vereisten als stadslandbouw en 4 woningen per hectare nog financieel te verantwoorden?

8. Wat kunt u zeggen over de rentabiliteit hiervan? Mede in relatie tot gronden in het Zeewolder deel die in bezit zijn van projectontwikkelaars. Graag zien wij een financiële uitwerking tegemoet. In een bericht van Omroep Flevoland van 23 december 2022 met onderwerp ‘Vraagtekens over bouw Zeewolde deel woonwijk Oosterwold’ heeft wethouder Hermans gezegd: Begin 2023 wil de gemeente de knoop doorhakken. Aangezien dit dan met een raadsbesluit zal moeten gebeuren:

9. Wanneer bent u van plan de ontwikkelingen met uw raad te gaan delen?

10. In de Jaarplanning 2022 in september stond nog op de agenda voor oktober/november: Gebiedsontwikkeling Oosterwold. Dit is toen niet ter tafel gekomen. In de Jaarplanning december 2022 was opgenomen: Bespreken uitwerking opties voor woningbouwlocaties (informerend, voorbereiding op besluitvorming). Nu valt in de Jaarplanning 2023 te lezen in februari 2023: Gebiedsontwikkeling Oosterwold (besluitvorming). Inmiddels hebben wij de vergaderstukken voor februari 2023 ontvangen en wederom zien wij geen stukken over Oosterwold, dan wel Uitwerking opties voor woningbouwlocaties.

11. Wat is de reden wederom de planningsafspraken niet gehaald zijn?

12. Kunt u concreet aangeven wanneer De Gebiedsontwikkeling Oosterwold alsmede de toekomstige woningbouwlocaties nu bij de raad ter bespreking komen?

Advertentie