Zeewolde

Rekenkamercommissie positief over regiotaxi en leerlingenvervoer

De rekenkamercommissie concludeert uit onderzoek dat de regiotaxi en het leerlingenvervoer in Zeewolde effectief en doelmatig zijn georganiseerd. De gemeente heeft een wettelijke taak om dit vervoer te organiseren. De gemeente voert deze taken uit zoals het hoort. Inwoners die gebruik maken van deze vervoersdiensten zijn over het algemeen tevreden.

Doelgroepenvervoer: regiotaxi en leerlingenvervoer

Er zijn groepen mensen in de samenleving die willen en moeten reizen, maar die geen gebruik kunnen 
maken van het openbaar vervoer en ook niet in staat zijn of onvoldoende geld hebben om het vervoer zelf te regelen. De gemeente heeft de taak om voor deze mensen het vervoer te regelen. Zo bestaan er regelingen voor Wmo-vervoer, leerlingenvervoer, dagbestedingsvervoer, jeugdwetvervoer en vervoer naar de sociale werkplaatsen.

Al deze vormen van vervoer heten doelgroepenvervoer. Het Wmo-vervoer staat in Zeewolde bekend als Regiotaxi. De rekenkamercommissie heeft van al deze vormen van vervoer alleen de regiotaxi en het leerlingenvervoer onderzocht.

Organisatie vervoer en kosten

De gemeente Zeewolde werkt bij de uitvoering van de regiotaxi samen met de provincie Flevoland en de gemeenten Dronten, Lelystad en Noordoostpolder. Voor 2019 was de regiotaxi georganiseerd via een regiemodel en vanaf 2019 via een callcentermodel. Bij het regiemodel neemt één partij de ritten aan en maakt de planning voordat de ritten doorgestuurd worden naar de vervoerder. Bij het callcentermodel neemt één partij de ritten aan en stuurt ze ongepland door naar de vervoerder. De vervoerder plant en voert de ritten uit in dit model. In het rekenkameronderzoek is geen duidelijke meerwaarde van het callcentermodel ten opzichte van het regiemodel naar voren gekomen. Wel zijn met de komst van het callcentermodel in 2019 de kosten voor de regiotaxi voor de gemeente Zeewolde gedaald van ongeveer €350.000,- per jaar naar €180.000,- per jaar. Deze kostenreductie is het gevolg van de toepassing van een andere verdeelsleutel van de kosten, die voor de gemeente Zeewolde voordelig uitpakt. Met name de provincie heeft een groter deel van de kosten voor haar rekening genomen. Het leerlingenvervoer voert de gemeente zelfstandig uit, dus niet in samenwerking met provincie en/of regiogemeenten. Voor de uitvoering van het leerlingenvervoer is één vervoerder gecontracteerd. Dit is de zelfde vervoerder als bij de regiotaxi. 

Klanttevredenheid

Uit het onderzoek blijkt dat gebruikers van de regiotaxi en ouders van kinderen die gebruik maken van het leerlingenvervoer in het algemeen tevreden zijn over het vervoer. Inwoners zijn voornamelijk dankbaar dat dergelijke voorzieningen in Zeewolde worden georganiseerd. Er komen weinig klachten binnen. De informatie over de regiotaxi ligt verspreid over verschillende organisaties zoals de gemeente en Meerinzicht. Meerinzicht is een samenwerkingsverband van de gemeenten Zeewolde, Harderwijk en Ermelo. Uit het onderzoek komt naar voren dat de digitale informatievoorziening en de bekendheid van de rol van Meerinzicht aandachtspunten zijn. Enkele inwoners gaven te kennen dat zij niet digitaal vaardig genoeg zijn om alle informatie op internet te vinden. Voor leerlingenvervoer kunnen ouders een aanvraag indienen bij de gemeente Zeewolde.

Aanbevelingen rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie adviseert de gemeente Zeewolde om de informatievoorziening over de regiotaxi en het leerleerlingenvervoer te verbeteren en bij een volgende aanbesteding te kijken of de uitvoering van het huidige vervoersmodel in de praktijk vereenvoudigd kan worden. Inwoners krijgen daardoor mogelijk meer inzicht in de wijze waarop het vervoer geregeld is en bij eventuele vragen weten ze dan beter bij wie ze moeten zijn.

Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand

De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die jaarlijks de effectiviteit en de efficiëntie van het gemeentelijk beleid onderzoekt. De commissie bestaat uit externen en doet onderzoek voor de gemeenten Barneveld, Bunnik, Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Zeewolde.
Zie ook 
www.rkvalleienveluwerand.nl

Advertentie