Zeewolde

Verbazing bij CDA en D66 over azc-opstelling gemeente

De bal ligt nu bij het COA. Dat is de verkorte samenvatting van de beantwoording van het college van de gemeente Zeewolde in de richting van de kritische oppositiepartijen CDA en D66. De partijen zien graag een meer actieve gemeenterol in aanloop naar een eventuele heropening van het azc.

‘Een heropening is mogelijk en hangt samen met de doorontwikkeling van de locatie Bosruiterweg 14-16’, schreef het college eerder. ‘Wij wijzen u direct op de afhankelijkheid tussen de mogelijke komst van het azc en de uitkomst van het overleg tussen de eigenaar van het terrein van het azc en het COA over de verplaatsing van de arbeidsmigranten, om zo ruimte te maken voor de komst van asielzoekers.’

Verbazing bij CDA en D66 over azc-opstelling gemeente

“We hebben met verbazing de beantwoording van het college gelezen van de vragen over het azc”, liet Bouwe van der Weide (CDA) weten in de gemeenteraadsvergadering. “In Ter Apel slapen er geregeld mensen op straat en in andere gemeentes slapen mensen in sporthallen of leegstaande gebouwen. En hier in Zeewolde gaan we eerst procedureel wachten op een bestuursakkoord.”

Barmhartigheid

“We vragen ons af of dit nu barmhartigheid is die vooral de ChristenUnie zo belangrijk vindt”, gaat Van der Weide verder. “Op de vraag of er niet meer een actieve rol van de gemeente moet zijn, krijgen wij de wedervraag welke gedachten wij daarbij hebben. Volgens de CDA-fractie is die eenvoudig: breng alvast de tijdelijke afwijkingsprocedure in gang, zodat we mensen barmhartig kunnen opvangen.”

Ook bij D66 roepen de collegeantwoorden “nog meer vragen op”, gaf Samee Sabur aan. “Gaat het college achterover leunen of heeft het college een actieve rol? Gaat het college nu vaart maken of niet? Ik heb niet het idee dat het college hier voortvarend mee aan de gang gaat.” Sabur voorziet “trammelant” op termijn.

Als fractievoorzitter van coalitiepartij ChristenUnie reageerde Tamara Baas dat “een actieve rol” ook de voorkeur van de CU heeft, zodat Zeewolde “de regie” in handen kan houden. “We willen graag hieraan bijdragen op een manier die past bij ons dorp.” Zij refereerde aan de 23 voorwaarden die in 2015 door de toenmalige raad zijn opgesteld.

'Geen belemmeringen'

Na een schorsing beantwoordde burgemeester Gerrit Jan Gorter als voorzitter van het college: “Als college hebben we geen belemmeringen. We zijn bereid onze gezinslocatie aan de Bosruiterweg weer open te doen, maar nu is het aan het COA om een aantal dingen te doen. Wat ons opvalt, is dat het COA op dit moment kiest voor locaties die ze zelf in eigendom heeft. Daar zit de locatie in Zeewolde niet bij; voor die locatie moet ze een contract aangaan met de eigenaar.”

De reden waarom het COA in 2018 vertrok uit Zeewolde, was dan ook niet omdat het azc hier niet functioneerde, maar omdat zij geen eigenaar was van dit azc, legde Gorter uit. Zeewolde ziet heropening van het azc wel zitten, bevestigde Gorter, maar wel graag “tegen dezelfde voorwaarden”. Omdat de gemeenteraad in vergelijking met de periode 2015-2018 een aantal nieuwe gezichten kent, zegde Gorter toe de lijst met voorwaarden opnieuw rond te zenden.

De 23 voorwaarden:
1.   Zeer goede communicatie tussen COA, gemeente en omgeving
2.   (Openbaar) vervoer van en naar het dorp voor rekening van het COA of de provincie
3.   Evenwichtige samenstelling asielzoekers
4.   Tijdige concrete aanvraag zodat uitvoering conform bestaande wet- en regelgeving mogelijk is
5.   Tijdelijke afwijking bestemmingsplan en vergunningen voor 5 jaar
6.   Het COA is verantwoordelijk, ook financieel, voor het welzijn, zorg, scholing op het AZC over de volle breedte
7.   Daar waar mogelijk inkopen doen / opdrachten verstrekken in Zeewolde
8.   Financiële bijdrage bij toename werkdruk voor handhaving (te denken valt aan milieuzaken, apv , GGD-ambulancepost, openbare orde).
9.   Rijbaan 5 meter (2x2,5) + vrijliggend fietspad met verlichting
10. Nachtregister zodat bekend is wie aanwezig is (i.v.m. evacuaties e.d.)
11. Toegangscontrole (met slagboom 24/7)
12. Calamiteitenplan
13. 24/7 Voldoende beheerders en beveiligers (met meertaligheid)
14. Regelmatig contact met wijkagent
15. EHBO-post
16. Voldoende aanrijroutes voor hulpdienst (i.c.m. logiesgebouw arbeidsmigranten) zie opmerking bij punt 9.
17. Vast aanspreekpunt voor veiligheidsdiensten
18. Fysieke afscheiding tussen AZC en terrein arbeidsmigranten
19. Alle medische voorzieningen en personeel op het centrum, verzorgd door het COA , ook financieel. Geen gebruik van bestaande personele ruimte bij zittende medische voorzieningen in het dorp (zoals tandarts, huisarts, fysiotherapeut e.d.)
20. Voorzieningen i.v.m. opleiding, dagbesteding e.d. voor rekening van het COA
21. Intensiever openbaar vervoer bij schoolgaande kinderen (voortgezet onderwijs) in het dorp
22. Budget en toeleiding naar Flevomeer bibliotheek (waar het Huis voor Taal in oprichting is)
23. (jongeren) Onderwijs op het AZC, waarbij tevens wanneer de gelden via de Ohba-regeling onvoldoende blijken extra financiering wordt verstrekt door het COA.

Advertentie