Zeewolde

Visitatie Woonpalet resulteert in mooie cijfers

Dit jaar werd Woonpalet gevisiteerd; bureau Cognitum beoordeelde het presteren van Woonpalet over de afgelopen vier jaar. Uit de visitatie blijkt dat Woonpalet op alle onderdelen van de visitatie een 7 of hoger scoort, waarbij een 6 de norm is.

Natuurlijk zijn er ook aanbevelingen, door de visitatiecommissie stimulerend verwoord: ‘Er is geen twijfel dat een aantal zaken beter procedureel kan worden uitgewerkt en geïmplementeerd. Maar tegelijk hoopt de commissie dat Woonpalet in staat zal blijven een goede balans te vinden in het zaken vastleggen en een betere besluitvorming met de in haar organisatie aanwezige lef en bereidheid tot innoveren, en ook een gezonde dosis boerenverstand.’

Visitatie Woonpalet resulteert in mooie cijfers

De visitatiecommissie somt zeven aanbevelingen op waarin Woonpalet zich herkent.
Eén daarvan is bijvoorbeeld het verder invulling geven aan de netwerken binnen het sociale domein. Deze aanbeveling nemen we ter harte en het eerste gesprek hierover met onze maatschappelijke partners staat al gepland. Een aantal aanbevelingen heeft betrekking op het verbeteren van de governance binnen Woonpalet, zoals het professionaliseren van het besluitvormingsprocessen. Hier hebben we een plan van aanpak voor uitgewerkt en we zijn op dit moment druk bezig om de verbeteringen in te voeren. Daarbij streven we naar een goede balans tussen zorgvuldigheid en daadkracht.

Toekomst

Het rapport bevat ook een aantal mooie complimenten. Belanghebbenden typeren ons als betrokken, makkelijk aanspreekbaar en klantgericht. De visitatiecommissie maakte ons complimenten over onze externe legitimering, over hoe we belanghebbenden betrekken bij de keuzes die we maken en over ons mooie, goed onderhouden, verduurzaamd bezit. Al met al kunnen we met dit visitatierapport vertrouwensvol de toekomst in, onder andere bij het verder opstellen van ons nieuwe ondernemingsplan. Want de uitkomst van de visitatie biedt mooie aanknopingspunten voor het – op een goede manier – formuleren van de ambities en doelen voor de toekomst. Zo blijft Woonpalet haar rol als dé lokale woningcorporatie van Zeewolde waarmaken.

Over de visitatie

Elke woningcorporatie is verplicht zich eens in de vier jaar te laten visiteren. Een visitatie bestaat uit een analyse van de prestaties langs vier perspectieven; presteren naar opgaven en ambities, presteren volgens belanghebbenden, presteren naar vermogen, en governance. Aan de hand van interviews met een aantal belanghebbenden, de raad van commissarissen en medewerkers, de uitkomsten van een enquête onder een bredere groep belanghebbenden, een (fiets)ronde langs het bezit van Woonpalet én bureauonderzoek (het doornemen van velerlei documenten van de afgelopen vier jaar), gaf Cognitum haar oordeel. Extra mooi is het dat Woonpalet op drie van de vier perspectieven substantieel beter scoort dan bij de vorige visitatie (over de periode 2014 – 2017). Woonpalets continue focus op verbeteren, werpt duidelijk z’n vruchten af.

Lees hier het rapport in PDF

Lees hier de bestuurlijke reactie in PDF

Advertentie