Zeewolde

Voortgang sociaal domein en veranderingen (update)

Afgelopen donderdagavond 19 oktober verzorgde de LOZ tussen 20.00 en 21.00 uur een speciaal radioprogramma dat in het teken stond van de voortgang binnen het sociaal domein en de veranderingen.  

Het wettelijk kader voor deze nota jeugdbeleid wordt gevormd door de Jeugdwet, die sinds  2015 van kracht is. Met de komst van de Jeugdwet is de verantwoordelijkheid van de  gemeente fors uitgebreid. Naast preventie gaat het nu ook om het voorzien in een kwalitatief  en kwantitatief toereikend aanbod van jeugdhulp.

De afgelopen 2 jaar lag de nadruk bij het beleidsterrein Jeugd vooral op de uitvoering van alle  nieuwe verantwoordelijkheden  met de focus ‘geen kind valt tussen wal en schip’ en het krijgen van inzicht in het gebruik van specialistische jeugdhulp.  Bij jeugdbeleid in de breedte ligt de nadruk op de lokale samenleving, hoe kan deze aansluiten  op het versterken van de eigen kracht, de eigen mogelijkheden van de jongere en zijn/haar sociale omgeving. Het gaat om lokaal samenspel van het gezin, het eigen sociale netwerk, de buurt, de basisvoorzieningen en waar nodig passende ondersteuning die integraal vorm krijgt en samenhangend is.

Gemeente Zeewolde

De gemeente heeft de ambitie om lokaal een positieve en veilige omgeving voor haar jeugd te realiseren. Zeewolde vormt hierbij een veelzijdige opvoeding en opgroeiomgeving, waarin álle  kinderen en jongeren gezond, veilig en kansrijk op kunnen groeien. Ze krijgen de ruimte om zich te ontwikkelen tot gelukkige, gezonde en zelfstandige volwassenen, die naar vermogen mee kunnen doen  in de samenleving. De lokale voorzieningen, zoals kinderopvang, onderwijs, maar ook de sportvereniging en scouting dragen bij aan deze ontwikkeling. Elk op de manier die bij hen past,  vanuit de behoefte een stevige basis voor de jeugd te creëren.  Het benutten van de eigen kracht en het aansluiten bij de mogelijkheden van de jeugdige, het  gezin en het eigen netwerk is een belangrijk uitgangspunt bij het creëren van een sterke basis.

Documenten

In het radio programma schoof Wethouder Winnie Prins aan en gaf nadere toelichting over de voortgang en de te verwachten veranderingen binnen het sociaal domein. Gedurende het programma is er tevens gesproken over diverse documenten die u hier kunt teruglezen

Voortgang sociaal domein en veranderingen
Deel dit bericht via socialemedia of WhatsApp
Advertentie