Loading...

36 artikel 36 vragen over datacenter
36 artikel 36 vragen over datacenter

Leefbaar Zeewolde heeft 36 artikel 36 vragen aan het gemeentebestuur gestuurd. Met de antwoorden wil Leefbaar Zeewolde haar oordeel gaan vormen over de komst van het datacenter. De vragen zijn een compilatie van eigen vragen en vragen van inwoners die de fractie hebben benaderd. Met het openbaar maken van de vragen en de antwoorden hoopt Leefbaar Zeewolde ook de aandacht te wekken voor de ontwikkelplannen waarin het datacenter is opgenomen en waar inwoners op kunnen reageren. Meer over deze plannen is te vinden op de website van de gemeente - Trekkersveld IV

Het bovenstaande is voor de fractie van Leefbaar Zeewolde aanleiding om de volgende Artikel 36 vragen te stellen:

 1. Het datacenter gaat gebruik maken van duurzaam opgewekte, groene energie. Het gebruik van deze groene energie is primair bedoeld voor huishoudens en bestaande bedrijven. Is het bekend welk percentage van de huishoudens en bedrijven binnen de gemeente Zeewolde gebruikt maakt van groene energie?
 2. Tijdens de geraamde bouwfase van 5-7 jaar wordt het aantal arbeidsplaatsen geschat op 1200-1500. Is dit aantal arbeidsplaatsen gerelateerd aan de duur van de gehele bouwperiode en dus verdeeld over 5-7 jaar?
 3. Het aantal arbeidsplaatsen vanaf het moment dat het datacenter vol in bedrijf zal zijn, wordt geschat op 400-450. In hoeverre is het zeker dat deze arbeidsplaatsen zullen worden ingevuld door het aanbod uit de gemeente c.q. de regio?
 4. In hoeverre zal een deel van de hoogwaardige IT-gerelateerde arbeidsplaatsen worden ingevuld door mensen die op afstand hun werk doen?
 5. Is er een onafhankelijk onderzoek beschikbaar wat de effecten zijn van het lozen van het koelwater op de Hoge Vaart en in het verlengde daarvan op het Wolderwijd?
 6. Waarom is er niet gekozen voor een gesloten / intern koelwater systeem. Is dit een kwestie van een economische keuze of zijn er technologische beletsels?
 7. Het proceswater voor koeling wordt ingenomen uit de Hoge vaart of Wolderwijd. Wordt er op enige wijze ook gebruik gemaakt van de drinkwatervoorziening, zodanig dat dit de bestaande levering in de omgeving beïnvloed?
 8. Welke zekerheid kan Zeewolde krijgen dat de komst van het Datacenter niet leidt tot de bouw van extra windmolens specifiek voor het datacenter?
 9. Hoe kan worden voorkomen dat de eigenaar van het datacenter op enig moment Windpark Zeewolde of een andere coöperatie van duurzame energieopwekking koopt, en deze zal bestemmen voor het exclusieve gebruik van duurzame energie voor het datacenter?
 10. Kan voordat het bestemmingsplan wordt gewijzigd bekend worden gemaakt welke maatschappelijke bijdrage de eigenaar van het datacenter heeft voorzien voor Zeewolde?
 11. Op de gemeentewebsite staat een beschrijving van de maatschappelijke bijdrage. Maar is dit ook vastgelegd en kan de gemeente/ provincie hierop het bedrijf ook aanspreken?
 12. In relatie met vragen 10 en 11, wannéér zal de eigenaar van het datacenter beginnen met invulling te geven aan de maatschappelijke bijdrage?
 13. Als na, bijvoorbeeld twee decennia blijkt dat het datacenter niet meer noodzakelijk is omdat er andere dataopslag- en dataverwerking systemen beter toegerust zijn voor de tijdgeest en dan geldende technologie, heeft de gemeente dan nog de mogelijkheid om regie te voeren over dit grondgebied van het datacenter?
 14. In het verlengde vraag 13, stel dat de huidige eigenaar besluit tot verkoop van het datacenter aan een andere exploitant, wat gebeurt er dan met de afspraken die met de huidige eigenaar zijn gemaakt (bijvoorbeeld de maatschappelijke bijdrage)?
 15. Worden er met de toekomstige eigenaar afspraken gemaakt dat bij verkoop van de gebouwen en de grond de overeenkomsten met de gemeente gehandhaafd zullen blijven? Hebben gemeente en/of provincie dan een stem aan wie het pand en de grond worden verkocht?
 16. Als blijkt dat tijdens de bouw of wanneer het datacenter operationeel is, er op enigerlei wijze klachten of andere vormen van overlast wordt ervaren door de omgeving, welke mogelijkheden zijn er dan voor de omgeving om dit kenbaar te maken?
 17. In navolging van vraag 16, is de gemeente bereid een onafhankelijke instantie in het leven te roepen / in te zetten die de klachten kan beoordelen en kan bepalen welke maatregelen er zullen worden genomen om de klachten te verhelpen / te voorkomen?
 18. Is bij een grootschalige calamiteit in (een van) de datahallen specifieke expertise van brandweer, ambulance zorg, GGD en de veiligheidsregio noodzakelijk?
 19. In navolging van vraag 18, hoe zijn de brandweer, ambulance, GGD en de veiligheidsregio hierop toegerust; worden er speciale trainingen georganiseerd, is er aankoop van specialistisch materieel noodzakelijk, en door wie wordt dit betaald?
 20. Voor de bouw van het datacenter worden de eerste jaren 1200 – 1500 werknemers verwacht, daarna ruim 400 werknemers. Is er een verkeerskundige studie uitgevoerd hoe de aan- en afvoer van arbeiders, materiaal, werknemers-voertuigen zwaar materieel, etc., hier zo optimaal/duurzaam mogelijk kan plaatsvinden?
 21. In navolging van vraag 20, zijn er plannen voor een aansluiting in de directe nabijheid van het datacenter op het openbaar vervoer? Heeft dit ook voordelen voor Zeewolde?
 22. Voor het bouwen van de datacenter hallen zijn veel grondstoffen nodig. Wordt dit via de weg aangevoerd of is er ook sprake van dat dit via de Hoge Vaart wordt aangevoerd? Zo ja, wordt hiertoe dan een (tijdelijke) laad-los haven gerealiseerd?
 23. Er is bezorgdheid over de landelijke, ruimtelijke inpassing. Is het mogelijk de datahallen bijvoorbeeld 5 meter verdiept aan te leggen en de verwijderde grond te gebruiken voor landschappelijke aanpassingen
 24. In navolging van vraag 23, is een verdiepte ligging van de opstallen voordelig voor de koeling in de datahallen?
 25. Bij een datacenter komt naast veel warmte mogelijk ook veel straling vrij. Zijn er metingen bekend van de hoeveelheid straling die binnen en buiten een datacenter vrijkomt?
 26. In navolging van vraag 25: Blijven de stralingshoeveelheden binnen de veiligheidsnormen, gemeten zowel binnen als buiten de data-opslag-hallen.
 27. Er wordt veel gesproken over het gebruik van restwarmte die vrijkomt bij het datacenter. Is het waar dat de restwarmte van het datacenter een te lage temperatuur heeft om te worden ingezet voor het verwarmen van woningen?
 28. In navolging van vraag 27, hoeveel energie is er nodig om de restwarmte op de juiste temperatuur te krijgen? Graag antwoord uitdrukken in percentage van de totale energie die nodig is om de huizen te verwarmen?
 29. Vanwege brandveiligheid is het niet mogelijk om zonnepanelen op het dak van de data hallen te leggen. Maar de daken zijn mogelijk wel geschikt voor het verwarmen van water (zonneboiler). Er loopt een onderzoek of restwarmte gebruikt kan worden voor warmtevoorziening in de nabije omgeving. Is het mogelijk om de ‘zonneboiler toepassing’ te gebruiken om daarmee de restwarmte verder in temperatuur te verhogen?
 30. In hoeverre kan er worden gegarandeerd dat tijdens de bouwfase zoveel als mogelijk gebruikt wordt gemaakt van Nederlandse (bouw)bedrijven?
 31. Is er een voorkeurspositie mogelijk teneinde lokale bouw- en installatie ondernemers bij de bouw van het datacenter te betrekken?
 32. In grote datacenters wordt apparatuur op grote schaal na enige tijd vervangen. Die apparatuur bevat hoogwaardige grondstoffen en moet daarom gerecycled worden. Zijn er afspraken gemaakt dat het recyclen op de meest duurzame wijze wordt uitgevoerd?
 33. Zeewolde staat nationaal nu bovenin de “Nederlandse energie neutrale gemeente” ladder. Gaat de komst van het datacenter deze positie veranderen?
 34. Het datacenter neemt veel ruimte in. Deze ruimte was bestemd als strategische ruimte voor toekomstige bedrijven. Betekent de komst van het datacenter dat er nu gezocht gaat worden naar andere strategische ruimte binnen onze gemeente?
 35. Als het bestemmingsplan door de gemeenteraad van Zeewolde wordt goed gekeurd, is dan de komst van het datacenter daarmee dan ook besloten of zijn er andere overheidspartijen of instanties die daarna ook hun goedkeuring aan moeten geven?
 36. Zijn er (overheids-) plannen om in de (nabije)toekomst nog meer groot- of kleinschalige datacenters of andere grootschalige industriële projecten (zoals bijvoorbeeld een kern- of waterstofcentrale) binnen de Gemeente Zeewolde te realiseren?