Art. 36 Vragen over draagvlak en participatie

Vragen over draagvlak en participatie

Participatie en Draagvlak, dat is nodig wanneer er een afwijkings-procedure wordt ingestart.Wanneer er dan een aanvraag omgevingsvergunning wordt ingediend moet er een verslag worden meegestuurd van Participatie en Draagvlak. Maar wat de exacte inhoud daarvan moet zijn en welke waarde daaraan hangt geeft nog wat vragen bij Leefbaar Zeewolde. Middels ex artikel 36 vragen willen zij hierover duidelijkheid van het college. Het verzoek is deze mondeling te beantwoorden bij de eerstvolgende raadsvergadering. Deze is op 25 juni.

Onderstaande brief is aan het college aangeboden:

Zeewolde, 10-06-20.
Ex Artikel 36 vragen “draagvlakmeting, participatie & draagvlak”.

Geacht College,


Ter inleiding:
Een bestemmingsplan regelt hoe en waarvoor grond en bebouwing mag worden gebruikt. Het legt vast wat er gebouwd mag worden.
Een bestemmingsplan geeft daarmee rechtszekerheid aan de burger. Aanvragen voor het ontplooien van buiten(bestemmings)planse initiatieven, kunnen via een afwijkingsprocedure gehonoreerd/vergund worden.

Het college stelt, aan indieners van aanvragen welke middels een afwijkings-procedure behandeld dienen te worden, dat de aanvrager bij de aanvraag van de omgevingsvergunning een schriftelijk verslag Participatie en Draagvlak dient mee te zenden.

Het college verzoekt de aanvrager:
………..“ Participatie/ Draagvlak.
Wij hechten eraan dat u voorafgaand aan de indiening van een formele aanvraag overleg pleegt
met belanghebbenden/omwonenden.
Het resultaat van dit overleg (draagvlakmeting) moet in de vorm van een schriftelijk verslag
worden meegestuurd bij de aanvraag omgevingsvergunning.”……….

Leefbaar Zeewolde heeft de volgende vragen:
A. Bestaat er een sjabloon “draagvlakmeting”?
- Zo ja, bent u bereid het sjabloon openbaar te maken (via de gemeentelijke website)
zodat initiatiefnemers op voorhand kennis kunnen nemen van de wijze waarop de
draagvlakmeting moet worden uitgevoerd/uitgewerkt/ingediend.
- Zo nee, wat zijn de kaders van een draagvlakmeting?
B. Welke normen/welke kaders hanteert het college bij de beoordeling van een schriftelijke
rapportage “Participatie en Draagvlak” c.q. “Draagvlakmeting”?
C. Welke normen/welke kaders hanteert het college bij het begrip “belanghebbenden”?
D. Welke normen/welke kaders hanteert het college bij het begrip “omwonende(n)”?

Leefbaar Zeewolde is van mening dat duidelijke/niet voor meerdere uitleg vatbare kaders van de begrippen Draagvlakmeting, Participatie en Draagvlak voor nu en in de toekomst zeer belangrijk zijn bij de beoordeling van (buitenplanse) initiatieven.

Conform “het reglement van Orde van de Raad Zeewolde 2016 artikel 36”, verzoeken wij u een mondelinge beantwoording van deze vragen in de eerstvolgende  Raadsvergadering.

Met vriendelijke groet
Namens
Fractie Leefbaar Zeewolde
H. Hermans.

Advertentie