Loading...

eantwoording ex artikel 36 vragen door college
Beantwoording ex artikel 36 vragen door college

Het college antwoordt op de ex artikel 36 vragen die VVD en PvdA/GroenLinks onlangs hebben gesteld.

Zonnepanelen en OZB

Op de vraag van VVD over het al dan niet belasten van zonnepanelen bevestigt het college dat het heeft kennis genomen van de uitspraak dat zonnepanelen tot het onroerend goed kunnen worden gerekend. Echter denkt het college, anders dan de VVD, dat het belasten van zonnepanelen via de OZB niet ontmoedigend zou werken. De OZB zou volgens het college slechts een fractie van het financiële rendement zijn.
Op de vraag of de waarde van zonnepanelen niet meegeteld moet gaan worden bij het bepalen van de WOZ-waarde antwoordt het college dat de gemeenten geen invloed hebben op de wijze van waardebepaling. De uitvoering van de Wet WOZ is een wettelijke taak, waarin staat dat bij de waardebepaling rekening gehouden moet worden met alle kenmerken die invloed hebben op de marktwaarde van het object. Uit verkoopcijfers binnen de gemeente Zeewolde blijkt dat zonnepanelen waarde toevoegen.
Wel zal het college de ontwikkelingen op dit dossier in de gaten blijven houden omdat er in het verleden ook uitspraken zijn gedaan dat zonnepanelen ook onder de roerende goederen vallen, dus dan zouden ze niet meetellen voor de OZB. Volgens het college lijkt het laatste woord hier dan ook niet over gezegd.

Overlast Hondenpoep

PvdA/GroenLinks stelde op 12 september vragen over overlast van hondenpoep in de openbare, gemeentelijke buitenruimte.
De fractie van PvdA/GroenLinks is van mening dat de inzet op het naleven van de spelregels voor het uitlaten van honden en de bekendheid daarvan extra aandacht nodig hebben.
Het college informeert middels de gemeentepagina en Facebook meerdere malen per jaar over de hondenkaart. Naast dat deze op de gemeentesite te vinden is, wordt deze ook verspreidt bij bedrijven en verenigingen met een relatie met honden.
Ook worden er tijdelijk mobiele informatieborden geplaatst met spelregels ten aanzien van het uitlaten van honden op plekken bij groenstroken waar geklaagd wordt over hondenpoep.
Over de inzet van Boa’s geeft het college aan dat er twee Boa’s zijn belast met onder andere de handhaving van de regels met betrekking tot honden. Vanaf 2018 wordt er niet meer geteld in beschikbare uren. Het aantal meldingen is tussen 2015 en 2018 gestegen, waarschijnlijk ook als gevolg van het beleid om tijdelijke bordjes te plaatsen. Er is vraag naar deze bordjes, die vraag is ook meegeteld bij de meldingen.
De BOA’s controleren regulier, maar ook naar aanleiding van klachten en specifiek bekende hotspots.
Op de vraag of de gemeente meer zou moeten faciliteren aan de hondenbezitters heeft het college de reactie dat er wordt geprobeerd op loopafstand van nagenoeg elke woning ene berm of groenstrook beschikbaar te stellen waar de ontlasting van de hond mag blijven liggen.
Tijdens een proef in 2014-2015 met het plaatsen van afvalbakken in een deel van Horsterveld is gebleken dat dit niet zinvol is als maatregel om de overlast te verkleinen.
Ook de inzet van de hondenpoepzuiger is te kostbaar om deze elke dag in te zetten.
Het college kan dan ook staan achter het totale beleid wat ze hierop uitvoeren.

Openbaar Vervoer, Concessie IJssel-Vecht

Op de vragen van PvdA/GroenLinks 1 oktober over het Programma van Eisen voor de concessie IJssel en Vecht kan het college instemmend antwoorden. Men is bekend met het programma van eisen en is van mening dat er, na een uitvoerig proces, een goed onderbouwd stuk is geschreven waarbij alle buslijnen de aandacht krijgen die ze verdienen.
Naast de reguliere ambtelijke overleggen met de provincie is er ook gesproken op bestuurlijk niveau met de gedeputeerde waarbij de gemeente Zeewolde de wensen onder de aandacht heeft kunnen brengen. Er is daar gepleit voor het behoud van de huidige lijnen met dezelfde frequenties. Dit zou al een winst zijn in het proces gezien de keuzes die gemaakt moeten worden.
Voor de toekomst zijn de volgende punten benoemd;  het verbeteren avond- en weekend vervoer van en naar Almere en het verbeteren/vergroten van ritten door Trekksersveld.
Het college heeft uit het ontwerp begrepen dat er handhaving zal blijven van de huidige lijnen met opschaalmogelijkheden als er zich kansen voordoen. Lage inschrijfkosten voor het vervoersbedrijf en groei van kernen langs de lijnen zal hiervoor nodig zijn.
PvdA/GroenLinks vraagt ook aandacht voor een onafhankelijke klachtenafhandeling. Het is mogelijk dat zij zitting kunnen nemen bij de rondetafelgesprekken op 10 oktober over dit onderwerp. Echter zal het college hieraan niet deelnemen.