Loading...

Beantwoording vragen De Aanloop
Beantwoording vragen "De Aanloop"

Een kleine 2 weken geleden stelde Leefbaar Zeewolde ex Artikel 36 vragen over de bouwplannen van De Aanloop. Ondanks dat Leefbaar Zeewolde mondeling antwoord tijdens de aankomende raadsvergadering heeft gevraagd kwamen de antwoorden vandaag al op schrift.

Leefbaar Zeewolde wilde onder andere weten of de gemeente medewerking heeft verleend aan dit plan. Hierop antwoord de gemeente dat ze in principe toe hebben gezegd medewerking te verlenen. Maar geven daarbij aan dat het slechts een informele stap is in het proces van herontwikkeling. Daaraan kunnen nog geen rechten worden ontleend.

De motivatie achter de principe medewerking is volgens de gemeente de versterking van de woonfunctie in combinatie met de horecafunctie. Dit zou een bijdrage kunnen leveren aan de levendigheid van de Aanloophaven. Het initiatief zou aansluiten bij de visie op het centrum en de woonvisie. De gemeente houdt er rekening mee dat het overleg met omwonenden nog verandering kan geven aan de planvorming. Pas na afronding van dit proces en presentatie van de definitieve bouwplannen zal er een definitief besluit worden genomen over planologische medewerking.

Op de vraag hoe het plan zich verhoudt tot het huidige bestemmingplan, waarbij de nadruk gelegd wordt op gezingshaven en maatschappelijk antwoord de gemeente als volgt: “Het pand heeft een centrumbestemming. De maximaal toegestane bouwhoogte is 10 meter. Op de verdieping(en) zijn woonfuncties toegestaan. Voor een bouwplan dat afwijkt van het geldende bestemmingsplan zal op enig moment een planologische procedure gevolgd moeten worden.”

Hoe de draagvlak wordt verkregen en beoordeeld is niet concreet. Kwantiteit kan een rol spelen. Maar inhoudelijke argumentatie en weging van belangen in de totale context weegt zwaarder. De gemeente zal de resultaten wel een belangrijke plaats geven aan de uiteindelijke besluitvorming.

Eerder werd al gemeld dat er ondertussen een petitie is gestart tegen de plannen in de Aanloophaven. Op onze website en social media houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen hier omtrent.

Lees de volledige beantwoording hier