Politiek

Berichtgeving rond terugvordering uitkeringen Meerinzicht

De gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde gaan in 2020 oude openstaande vorderingen opnieuw beoordelen, om te kijken of deze inbaar zijn.

In de media heeft u hier de afgelopen periode het een en ander over kunnen lezen. Omdat niet alle daar gedeelde informatie juist of volledig is, leggen we de situatie graag uit.

Gemeentehuis Zeewolde

De gemeenten hadden al eerder de ambitie om de vorderingen opnieuw te beoordelen, maar deze ambitie van (medio) 2017 viel samen met het moment waarop de Sociale Dienst Veluwerand (SDV) werd voorbereid op de opheffing en moest overgaan naar Meerinzicht Domein Sociaal. Dat was een hectische periode waarin prioriteiten gesteld moesten worden. Vervolgens werd Meerinzicht Domein Sociaal in 2018 geconfronteerd met nieuwe taken, nieuwe werkwijzen en ziekteverzuim. Dit was bij de gemeenten bekend. Alle capaciteit is in die periode ingezet om ‘de winkel open te houden’. Hierdoor zijn bij de (wettelijke) taak Terugvordering en Verhaal  (al bestaande) achterstanden verder opgelopen.

Wij gaan het opnieuw beoordelen van de vorderingen doen met de nodige extra zorgvuldigheid en met gepaste terughoudendheid. Het gaat immers om inwoners die zich (financieel) in de meest kwetsbare positie bevinden. Velen van hen kost het veel moeite om overzicht op hun financiën te houden met vormfouten als gevolg.

Proces rond inkomensvoorzieningen

Over alle besluiten die de gemeente neemt over toekenning, stopzetting, terugvordering, verhaal en boetes rondom de inkomensvoorzieningen op grond van de Participatiewet kunnen inwoners in bezwaar en beroep gaan. Langs die weg kan elk besluit van ons waarvan een cliënt van mening is dat dit op onjuiste gronden, of langs een onzorgvuldige belangenafweging, tot stand is gekomen, heroverwogen worden.

Cliënten van onze gemeente vragen weinig om een heroverweging. Dit kunt u lezen in het jaarverslag 2018 van de Commissie voor de Bezwaarschriften. Daar waar dat wel het geval is, wordt voorafgaande aan die formeel/juridische procedure, eerst in overleg getreden met de cliënt om te bezien of een maatwerkoplossing tot de mogelijkheden behoort. In de helft van de gevallen is dat het geval.

Wij betreuren het dan ook dat de wijze van uitvoering door Meerinzicht van deze belangrijke gemeentelijke taak negatief wordt neergezet. Ten onrechte, wat ons betreft. Bovendien is het college doorlopend op de hoogte van de stand van zaken rondom Terugvordering. Zij deelt het via de media geschetste beeld, als zouden miljoenen euro’s aan uitkeringen onterecht zijn uitbetaald, dan ook niet.

*Bron: www.zeewolde.nl
Advertentie