Politiek

"Een schone toekomst" Coalitieakkoord Zeewolde 2018-2022

Op vrijdag 1 j uni 2018 werd op het gemeentehuis het coalitieakkoord Zeewolde 2018-2022 gepresenteerd, onder de noemer 'Een schone toekomst'.

 Ook de wethouderskandidaten zijn gepresenteerd en Stanley Egger sprak met Winnie Prins (Leefbaar Zeewolde), Egge Jan de Jonge (CDA) en Ewout Suithoff (CU). Verwacht wordt dat tijdens de raadsvergadering op 28 juni deze wethouders, inclusief Wim der Es namens de VVD zullen worden geïnstalleerd.

Audio fragment(en)

presentatie beoogde wethouders voor een schone Toekomst

Voor de volledigheid nemen wij de tekst van het akkoord integraal over.

***

coalitieakkoord Zeewolde 

Een schone toekomst

Hierbij bieden de raadsfracties van Leefbaar Zeewolde, VVD, ChristenUnie en CDA een coalitieakkoord op hoofdlijnen aan voor de raadsperiode 2018 – 2022.

De beoogde verdeling van de wethoudersportefeuilles maakt daarvan onderdeel uit. De kandidaatwethouders zijn: Winnie Prins (Leefbaar Zeewolde), Wim der Es (VVD), Egge Jan de Jonge (CDA), Ewout Suithoff (ChristenUnie). Tijdens de raadsvergadering waarin naar verwachting op 28 juni a.s. de wethouders zullen worden geïnstalleerd, zal de raad bij motie worden gevraagd het aantredende college te verzoeken het coalitieakkoord uit te werken in een collegeprogramma.

Modern bestuur:

Een veranderende samenleving vraagt ook op lokaal niveau een modern bestuur.

Een modern bestuur is toegankelijk en benaderbaar en wil verbinden. Bij het voorbereiden van beleid en het nemen van politieke besluiten krijgen inwoners, bedrijven, organisaties en overige betrokkenen herkenbaar een rol en een plaats.

Wij willen de dialoog met de samenleving en de zeggenschap van burgers vergroten. De Raad op Straat is een mooi begin geweest. Beeldvormende en opinievormende bijeenkomsten dragen bij aan de kaderstelling, beleidsbepaling en uitvoering, kortom aan goede beslissingen. Bij besluitvorming blijft democratische legitimatie uitgangspunt.

Nieuwe vormen van communicatie, al aan de voorkant van processen met de inwoners aan tafel of de straat op om ideeën te genereren of daaraan ruimte geven, zijn ingrediënten voor een succesvolle lokale democratie waarbij ieder zich betrokken voelt. Vanaf het eerste begin, al voordat er een plan ligt, willen we in gesprek met inwoners, ondernemers, verenigingen en andere betrokkenen. Voldoende representativiteit is daarbij belangrijk.

Met alle partijen in de gemeenteraad en het college willen wij daarnaast een moderne vergadercultuur ontwikkelen, waarbij wederzijds respect, slagkracht en transparantie de regel zijn. Het raads- en commissiewerk zal flink op de schop moeten, inclusief het aantal werkgroepen en commissies, vergaderavonden en burgerraadsleden.

De besluitvorming blijft voorbehouden aan de door de inwoners van Zeewolde gekozen leden van de gemeenteraad.

Toekomst van Zeewolde:

Het is belangrijk goed in beeld te krijgen, hoe de inwoners denken over de toekomst van Zeewolde. Hoe ziet het dorp er in 2040 uit? Aan welke voorzieningen is dan behoefte? Hoe kunnen we voor elkaar blijven zorgen? En vooral ook, hoe voeren we daarover de dialoog met elkaar?

Wij willen snel met alle inwoners en belanghebbenden aan de slag om allereerst een Toekomstvisie in hoofdlijnen te bepalen. Nieuwe methodes schuwen we niet. We kunnen misschien nog leren van de jeugdraad, die recent met behulp van moodboards, maquettes en mindmaps aan de slag is geweest met een aantal aansprekende thema’s.

Zo’n nog globale Toekomstvisie zou in de eerste drie kwartalen van 2019 vorm moeten krijgen. Op basis van die Toekomstvisie kan dan tussen najaar 2019 en eind 2020 een Omgevingsvisie worden opgesteld. Een Omgevingsvisie heeft betrekking op alle terreinen van de fysieke leefomgeving en gaat onder andere in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. Korter gezegd: wat denken we de komende jaren te moeten doen om toe te blijven werken naar het Zeewolde van 2040.

Een snel veranderende samenleving vraagt om tijdige en adequate bijsturing van de plannen. Een Omgevingsvisie voor een periode van tien jaar vaststellen past daar niet meer bij. De hierna volgende tabel geeft aan, hoe we iedere raadsperiode de laatste ontwikkelingen kunnen vertalen in een aangepaste omgevingsvisie.

Raadsperiode

Omgevingsvisie

2018-2022

2020-2025

2022-2026

2025-2030

De omgevingsvisie zal steeds de basis zijn voor de concrete plannen op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen en recreatie.

Groei:

Zeewolde groeit organisch door. Daarbij willen we steeds een onderscheidende, wervende, excellente leefomgeving voor ogen houden. Dat betekent onverminderd respect en aandacht voor het behoud van het dorpse karakter, de ruimte en de sportieve en recreatieve voorzieningen. Wij willen inspelen op de demografische ontwikkelingen en ervoor zorgen, dat de woningvoorraad daarbij aansluit. De 1/3-verhouding tussen de verschillende (woning)prijssegmenten, zowel voor huur als voor koop, draagt bij aan de leefbaarheid en kwaliteit van de woonomgeving in Zeewolde. Deze verhouding wijzigen wij niet.

Nu de economie aantrekt, blijft de ontwikkeling van sociale huurwoningen wat achter, ondanks dat de corporatie de bestaande prestatieafspraken nakomt. Wij gaan voortvarend op zoek naar een adequate aanpak hiervan, zoals bijvoorbeeld het aanpassen van de huidige prestatieafspraken. Wij staan open voor initiatieven van andere woningcorporaties.

Wij bieden nieuwe woonconcepten een kans, zoals tiny houses, wonen in een hof, exclusief wonen, waterwonen of groepswonen, passend bij de vraag en behoeftes uit de markt.

Voor specifieke doelgroepen zoals ouderen en starters zorgen wij voor de ontwikkeling van woningen die bij hun wensen en omstandigheden passen.

Ook willen wij dat er voldoende mogelijkheden blijven om in eigen of collectief opdrachtgeverschap een huis te kunnen bouwen.

Oosterwold kan in onze gemeente als een unieke duurzame leefomgeving bij uitstek ruimte bieden aan vooruitstrevende, zelfvoorzienende projecten. Wij zijn positief over de ontwikkelingen aan de Almeerse kant en zien voldoende kansen in de komende periode aan de kant van Zeewolde.

Op dit moment verwachten wij met de huidige bestemmingsplannen en inbreidingslocaties aan de vraag tot aan 2022 te kunnen voldoen.

Welstand:

De komst van de Omgevingswet vraagt om nieuwe blik op het borgen van ruimtelijke kwaliteit en nieuwe werkwijzen in kwaliteitsadvisering. Dat betekent dat de welstandscommissie in de huidige vorm kan stoppen. Bij het implementatieplan van de Omgevingswet en de Omgevingsvisie zullen wij dit thema meenemen.

Economie:

Ondernemen:

Zeewolde doet het economisch goed. Hierbij zijn ondernemers en het MKB drijvende krachten. Zij investeren volop in nieuwe bedrijven en innovatie. Wij vinden het belangrijk dat het bedrijfsleven kan ondernemen in een kwalitatief sterke omgeving, die zowel uit reeds in Zeewolde gevestigde ondernemingen als nog te vestigen bedrijven bestaat.

Het aanwezige bedrijfsleven bieden wij graag de mogelijkheid om uit te breiden. Daarnaast willen we nieuwe bedrijven een plaats in Zeewolde kunnen bieden.

Onze bedrijventerreinen zijn onder andere door goede bereikbaarheid aantrekkelijk. Om te zorgen dat onze bedrijventerreinen vitaal blijven, brengen we in kaart welke impact de huidige bedrijfsactiviteiten hebben, zowel binnen Zeewolde als in het buitengebied. Dan gaat het niet alleen om de betekenis voor de financiële positie, uitstraling en beeldvorming van Zeewolde en werkgelegenheid voor onze inwoners, maar tevens om de maatschappelijke bijdrage van gevestigde ondernemingen. Deze afwegingen moeten leiden tot een kader dat een specifieke werving van bedrijven mogelijk maakt.

De inrichting van verschillende bedrijventerreinen biedt nu al aan diverse sectoren ruimte.

Het voornemen is om in de Omgevingsvisie het gewenste soort bedrijfsactiviteiten en een daarbij passende locatie van nieuw te vestigen bedrijven vast te stellen. Daardoor kunnen we bij het vestigen van nieuwe ondernemingen in Zeewolde goed kijken naar een passende locatie en een gezonde mix van bedrijven.

Wij willen positieve randvoorwaarden scheppen voor het aantrekken van kennisintensieve en innovatieve bedrijven die tevens werkgelegenheid bieden, bijvoorbeeld het mogelijk maken van de komst van een hyperloop testlocatie (een experimenteel middenvacuüm transportsysteem).

Arbeidsmigranten:

Wij vinden dat de werkgevers zelf verantwoordelijk zijn voor het bieden van huisvesting aan arbeidsmigranten. In gezamenlijkheid willen we kijken naar meer permanente oplossingen in het dorp. Wij vinden het daarbij belangrijk dat alle werknemers, ongeacht of zij permanent of tijdelijk aanwezig zijn, in onze samenleving integreren. Daarmee kan worden voorkomen dat groepen in een isolement terechtkomen.

Centrum:

De voorzieningen in het centrum zijn zeer belangrijk voor onze inwoners en toeristen. Omdat er - evenals in veel andere gemeenten – sprake is van leegstand, is de afgelopen bestuursperiode een actieplan voor een sterk centrum vastgesteld en in uitvoering genomen. Recent is een centrumcoördinator aangesteld en is groen licht gegeven voor een uitgebreid verlichtingsplan. Wij willen met ondernemers, inwoners, eigenaren en organisaties aan een attractief en florerend centrum blijven samenwerken. De uitvoering van het actieplan zal worden voortgezet.

Verruiming winkeltijden:

De inwoners en bedrijven in de gemeente Zeewolde hebben in grote meerderheid gevraagd om het verder verruimen van de winkeltijden. Wij kiezen ervoor om de winkeltijden zo te verruimen dat alle winkels op zon- en feestdagen open mogen zijn vanaf 13.00 tot 20.00 uur. Daarbij mag er naar ondernemers toe, wat openstelling betreft nooit sprake zijn van enige dwang. Dat geldt ook voor het verplichten om op zondag te werken. In de detailhandel is het zelfs bij wet verboden een werknemer te verplichten op zondag te werken. Na twee jaar zal een brede evaluatie plaatsvinden met alle belanghebbenden om de gevolgen in kaart te brengen.

Op een zorgvuldige manier zullen wij met alle betrokkenen over de ingangsdatum overleggen.

Uiterlijk met ingang van 01-01-2019.

Recreatie:

Recreatie en toerisme zijn een belangrijke bestaanspijler van Zeewolde. Het is zaak de recreatieve kracht en potentie voor de toekomst te behouden en te versterken.

In de afgelopen periode is Puur Zeewolde meer op eigen benen gaan staan. Wij zullen ons er voor inspannen om het merk verder door te ontwikkelen, en ondernemers te stimuleren mee te doen en zelf de organisatie te gaan dragen.

De komende periode zal de ontwikkeling van de Tulp worden afgerond, waarbij gezocht wordt naar een aantrekkelijke aanvulling op de horecavoorzieningen.

Wij staan positief tegenover de komst van meer ‘elk-weer-faciliteiten’ voor jong en oud. De komst van een ‘wavepool’, waarop men de golfsurfsport kan beoefenen, wordt door ons als impuls voor de dagrecreatie ondersteund.

Op alle recreatieparken in de gemeente Zeewolde geldt, dat respectievelijk de VVE, het bestuur of de eigenaar zelf verantwoordelijk is voor het wel en wee op het park.

De specifieke problematiek op een park moet door de parkeigenaren voor eigen rekening worden aangepakt. Wij staan open voor een dialoog voor zover een gemeentelijke verantwoordelijkheid in het geding is.

Wij willen graag met de VVE Horsterwold tot een permanente oplossing komen die binnen Vitale verblijfsrecreatie past. Tot nu toe stond het ontbreken van consensus binnen de VVE een oplossing in de weg.

Permanente bewoning is geen optie.

Bewoning van boten in jachthavens is niet toegestaan conform de bestemmingsplannen. De komende periode zal op dit punt extra aandacht aan de handhaving worden besteed.

Onderwijs:

Voor de ontwikkeling van kinderen is goed onderwijs in Zeewolde van cruciaal belang. Een nog te maken samenwerkingsplan van alle schoolbesturen zal worden gestimuleerd en ondersteund.

We gaan zorgvuldig en efficiënt om met onderwijshuisvesting, gericht op het terugdringen van leegstand.

De uitbreiding van de Levant tot een volledige middelbare school is wat ons betreft een wens, evenals een verbreding van de praktische leergangen in het VMBO en de mogelijkheid om de bovenbouw voor HAVO en VWO in Zeewolde af te maken.

De verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven kan verder worden versterkt. Initiatieven als het Leer- en ontdekcentrum Techniek zijn waardevol en krijgen onze steun.

Sport:

Zeewolde is een heel sportief dorp en dat juichen we toe!

Sporten is niet alleen gezond maar verbindt ook. Sport draagt bij aan een vitale gemeenschap en aan het sociale netwerk van inwoners. Het is belangrijk dat alle Zeewoldenaren kunnen sporten. Dat betekent dat sport breed gestimuleerd en voor alle doelgroepen bereikbaar blijft. Binnen de mogelijkheden willen wij bijdragen aan accommodaties en voorzieningen en sportevenementen mogelijk maken of ondersteunen.

Specifieke aandacht blijven we geven aan sport en beweging voor schoolgaande jeugd, zoals dat nu gebeurt met hulp van de buurtsportcoaches, scholen en sportverenigingen.

Zwembad:

Gezien de financiële druk van volledige nieuwbouw en de hoge kosten van hoognodig onderhoud zal de gedeeltelijke nieuwbouw van het zwembad en renovatie van de sporthal het Baken alsnog worden uitgevoerd. In de aan te passen plannen komt meer aandacht voor een ‘plus’ op duurzaamheid.

Mobiliteit:

De gemeente Zeewolde kent grote logistieke, productie- en agrarische bedrijven, evenals een aantal grote toeristische verblijfsaccommodaties. Daarnaast werken veel mensen buiten het dorp. Een goede bereikbaarheid van Zeewolde is dan ook cruciaal.

De afgelopen jaren zijn grote infrastructurele verbeteringen tot stand gekomen, zoals een groot deel van de verdubbeling van de Gooiseweg en de aanpak van een aantal wegen in het buitengebied. De veiligheid en duurzame kwaliteit van de wegen in ons buitengebied zijn belangrijk. Wij willen de kwaliteitsverbetering van die wegen versnellen en het planmatig wegenonderhoud verder versterken. 

Een verbeterde doorstroming richting de A28/Nijkerk via de Nijkerkerbrug en de achterliggende rotonde (en vice versa) tijdens de ochtend- en avondspits is een belangrijke doelstelling, waarvoor we ons in samenspraak met de provincie Flevoland blijven inzetten.

Goed openbaar vervoer, afgestemd op de omvang van Zeewolde en de reële vervoersvraag, is belangrijk. We willen ons daarom inzetten voor meer vraaggestuurd OV en staan positief tegenover kostenefficiënte alternatieven.

De mobiliteitscentrale voor doelgroepenvervoer en Regiotaxi wordt op dit moment geëvalueerd. Samenwerking met andere gemeenten en de provincie heeft onze voorkeur, waarbij in ieder geval goede kwaliteit en acceptabele kosten randvoorwaarden zijn.

In de komende periode zal ook de bereikbaarheid over het water extra aandacht krijgen.

Wij zetten in op het stimuleren van personenvervoer per boot, in de vorm van bijvoorbeeld een watertaxi naar Harderwijk.

Wij voelen ons meer dan betrokken bij de pont naar Ermelo, die door duizenden scholieren en recreanten wordt gebruikt en daarmee een belangrijke bijdrage levert aan de ontsluiting van Zeewolde.

Zeewolde is een gastvrije gemeente. Parkeren is en blijft gratis, waarbij aandacht wordt gegeven aan voldoende capaciteit en voldoende laadpalen voor elektrische auto’s.

Een solide digitale infrastructuur is voor de samenleving van wezenlijk belang. Snelle internetverbindingen zijn nodig voor de dagelijkse levensbehoeften van iedereen. We willen ons blijven inspannen om niet alleen het dorp maar ook het buitengebied van Zeewolde aan te laten sluiten op toekomstbestendig internet.

Duurzaamheid:

Duurzaamheid is een veelzijdig onderwerp, waarbij het gaat om het samenspel van mens, milieu en economie. Werken aan duurzaamheid is alleen effectief als deze drie elementen steeds worden meegenomen.

Om de integraliteit te benadrukken en te bevorderen willen wij dat dit onderwerp in ieder beleidsstuk waar dat relevant is, wordt meegenomen. Ook krijgt duurzaamheid vanuit de gemeente herkenbaar een plek in de communicatie.

Energietransitie:

Het op termijn afscheid nemen van fossiele brandstoffen is één van de grote uitdagingen voor de komende tijd. Wij gaan hier, samen met de eigenaren van woningen en bedrijfspanden, mee aan de slag.

De gemeente geeft het goede voorbeeld en faciliteert, bijvoorbeeld door het opzetten van een energie-atelier, waarin we samen met aanbieders en financieringsmaatschappijen kennis willen delen. We denken dan aan mogelijkheden van het verduurzamen van woningen en bedrijven met behulp van zon, wind, biomassa, koude- en warmteopslag (KWO) en buurtbatterijen.

In de komende jaren zullen kennis en technologie zich verder ontwikkelen. Hierdoor komen er meer mogelijkheden om aan duurzaamheid te werken. Dit vraagt om een dynamische houding en visie om op deze ontwikkelingen te kunnen anticiperen.

De kansen van innovatie moeten we benutten om te zorgen dat Zeewolde haar vooraanstaande positie als duurzame gemeente weet te behouden.

Vanuit deze ambitie willen wij samen met eigenaren en andere betrokken partijen actief op zoek gaan naar externe financieringsmogelijkheden voor het verduurzamen van het woningenbestand.

Van afval naar grondstof (VANG):

Op het gebied van afvalinzameling zijn nieuwe wegen ingeslagen.

Bij de verdere uitrol van omgekeerd inzamelen, waaronder de zoektocht naar geschikte locaties, hebben inwoners en bedrijven ook een stem.

Zwerfafval:

Het schoonhouden van de openbare ruimte is niet alleen een taak van de gemeente, maar evenzeer een verantwoordelijkheid van inwoners, bezoekers en bedrijven. Daarbij wordt ‘huftergedrag’ benoemd en gezamenlijk bestreden.

Sociaal Domein:

De meeste inwoners van Zeewolde zijn uitstekend in staat om zichzelf te redden. Wij zorgen ervoor, dat mensen die ondersteuning nodig hebben, of zij nu jong of oud zijn, waar het gaat om hulpmiddelen, thuiszorg, een zinvolle dagbesteding of op weg naar werk, de middelen krijgen om ook hen zo zelfstandig mogelijk in de maatschappij te laten meedoen. De beleving van positieve gezondheid is daarbij uitgangspunt.

Wij gaan actief het gesprek aan met onze inwoners, zodat wij zicht houden op de behoefte die zij hebben.

Om onze inwoners die zorg en ondersteuning, die zij nodig hebben, te kunnen blijven bieden, is samenwerking binnen het sociaal domein noodzakelijk.

Onze partners bevinden zich zowel in Flevoland als op het oude land. In Meerinzicht Domein Sociaal hebben wij de bedrijfsvoering en uitvoering samen gebracht. Daarbij wordt gewerkt vanuit een lokale aanpak die past bij de cultuur en de inwoners van Zeewolde.

Eenzaamheid:

Het aantal mensen dat zegt eenzaam te zijn, is groot en neemt toe. Ook in Zeewolde zijn er mensen van jong tot oud die zich eenzaam voelen. Het gaat dan om gevoelens van verlatenheid of het ontbreken van intimiteit. Daarnaast speelt het verlies van de gezondheid een rol. Eenzaamheid is een urgent en complex probleem met vaak ernstige lichamelijke, psychische en financiële gevolgen, dat om een eigen, lokale aanpak vraagt.

Een standaardoplossing voor alle eenzaamheidsvraagstukken bestaat niet! Maar wij willen wel de uitdaging aangaan op dit punt voor de inwoners van Zeewolde het verschil te maken. We gaan dit doen door de bestaande initiatieven en activiteiten te versterken.

Het organiseren van ongedwongen ontmoetingen en een persoonlijke benadering en samenwerking met en tussen de bestaande maatschappelijke organisaties zijn enkele handvatten, waarmee wij eenzaamheid gaan aanpakken.

Het Actieprogramma Eén tegen eenzaamheid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is voor ons een richtlijn. Onze doelstelling is daarbij, dat alle ouderen boven 75 jaar in beeld zijn.

Jeugdhulp:

De beschikbare middelen voor jeugdhulp sluiten nog steeds niet aan bij de vraag vanuit de samenleving. De zeer recente ontwikkelingen en verbeteringen rondom de toegang tot de voorzieningen hebben nog geen vruchten afgeworpen. Het gebruik van dure, specialistische zorg is bovenmatig hoog. De komende jaren investeren wij in een verantwoorde afname van deze zorg door de ontwikkeling van algemene voorzieningen en ondersteuning aan ouders, kinderen en jongeren.

Ouderen en zorg:

Ouderen met psychogeriatrische problematiek (bijvoorbeeld dementie) kunnen terecht bij het Odensehuis, of één van de voor hen bedoelde vormen van dagbesteding. Mantelzorgers ondersteunen wij voortvarend. Daarbij hebben wij specifieke aandacht voor jonge mantelzorgers.

Bestaanszekerheid:

Armoede verdient onverminderd aandacht. In de gemeentelijke nota Inkomensondersteuning en bestaanszekerheid 2018 – 2022, die in juni a.s. naar verwachting zal worden vastgesteld, wordt de richting aangegeven waarin wij in Zeewolde willen gaan. Uitgangspunt hierbij is:

Iedere inwoner van Zeewolde heeft recht op bestaanszekerheid. In samenwerking met partners in de samenleving ondersteunen we inwoners die (tijdelijk) niet in staat zijn die bestaanszekerheid voor zichzelf te garanderen, en voorkomen we zoveel mogelijk problemen die bestaanszekerheid in de weg staan.

Participatie:

Meedoen in de maatschappij geeft een ieder voldoening en bestrijdt eenzaamheid.

Voor de meesten is een betaalde baan weggelegd. Degenen die geen baan hebben worden op weg naar werk geholpen. Beschermde en beschutte werkplekken zijn er voor degenen die daarbij begeleiding nodig hebben.

Voor sommigen is betaald werk (nog) een brug te ver. Wij ontwikkelen en bouwen verder aan algemene voorzieningen die invulling geven aan een zinvolle dagbesteding. Het gaat om het doorbreken van isolement en om sociale activering.

Mensen die een aantal problemen tegelijkertijd ervaren, zijn vaak niet meer in staat hun leven te overzien. Daardoor kunnen zij verder in moeilijkheden geraken.

Het ontwikkelen van een aanpak vanuit verschillende disciplines om deze doelgroep te ondersteunen en op weg te helpen naar zelfstandigheid en positieve gezondheid, zal deze mensen helpen in de samenleving te kunnen functioneren.

Vrijwilligers:

Cruciaal onderdeel van een vitale gemeenschap is de inzet van maatschappelijke organisaties, kerken en vrijwilligers. Zeewolde kent veel initiatieven en een enorme grote groep vrijwilligers (maatjes) die vaak wekelijks ondersteunen bij taal, werk, financiën, huishoudelijke hulp, sport, enzovoorts. Vrijwilligers en/of maatschappelijke instellingen met dat doel zijn de ‘smeerolie’ van onze vitale gemeenschap. Zij worden als zodanig erkend en door ons mede gefaciliteerd.

Coffeeshops:

Met betrekking tot coffeeshops blijft het bestaande ‘nulbeleid’ van kracht.

Financiën:

De door de gemeenteraad vastgestelde begroting 2018-2021 is sluitend.

In de komende periode komen er stevige financiële uitdagingen op ons af. Zo zal een aantal ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van precarioheffing en jeugdzorg, een dekkingsvraagstuk kunnen opleveren van circa € 2,0 oplopend naar € 3,0 miljoen structureel aan het eind van deze raadsperiode. We zullen daarvoor deugdelijke oplossingen moeten vinden.

Daarbij kan worden overwogen het tekort op het sociaal domein jeugd te isoleren en een voorziening ten laste van de algemene reserves te treffen. Tegelijkertijd wordt ingezet op actie richting het Rijk, gericht op de erkenning dat beschikbaar gestelde gelden tekort blijven schieten en op een beleidsplan lastenreductie.

Een andere overweging is om de éénmalige legesopbrengst van het nieuwe windpark gedeeltelijk aan te wenden voor een fonds, waarmee met name initiatieven op het gebied van energietransitie kunnen worden (mede)gefinancierd.

Het blijft zaak alle uitgaven kritisch te bezien, waarbij geen enkel beleidsterrein wordt uitgezonderd. Het streven blijft de lasten voor inwoners en bedrijven zo laag mogelijk te houden, passend bij het gewenste voorzieningenniveau.

 

"Een schone toekomst" Coalitieakkoord Zeewolde 2018-2022
Advertentie