Politiek

College neemt burger en gemeenteraad niet serieus

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft aan de fractie van Zeewolde Liberaal haar beantwoording gestuurd op de ex art.36 gestelde vragen die de fractie op 22 augustus 2019 had gesteld over Buitenplaats Horsterwold 

In reactie hierop laat Zeewolde Liberaal met een persbericht weten dat men van mening is dat met deze beantwoording zowel de burgers als de gemeenteraad niet serieus wordt genomen. 

College neemt burger en gemeenteraad niet serieus

Lees hier intergraal de beantwoording  van het college van B&W op de gestelde vragen. 

College neemt burger en gemeenteraad niet serieus

Arrogant, tegenstrijdig, onvolledig en flauw. Iets anders kan Zeewolde Liberaal niet maken van de wijze waarop het college van B&W van Zeewolde gemeend heeft vragen over Buitenplaats Horsterwold te moeten beantwoorden. 

De toelichting die burgemeester Gorter onlangs in de Stentor gaf, riep bij ons de nodige vragen op’, zegt Zeewolde Liberaal fractievoorzitter Cees Steijger, ‘maar de beantwoording van deze zogenaamde art. 36 vragen door het college, doet onze wenkbrauwen fronsen’.

Onduidelijke definities

Alle 9 vragen (van de 16) die betrekking hebben op het verduidelijken van begrippen als permanent wonen, hoofdverblijf, recreëren, verblijfsrecreatie etc., maar ook van dezogeheten 40/12 regel, worden volgens Steijger door het college feitelijk niet beantwoord.

‘Enerzijds stelt het college dat het volstrekt helder is wanneer er sprake is van wonen en recreëren’, merkt Steijger op, ‘maar anderzijds kan ze geen eenduidige definities van deze begrippen of eenduidige antwoorden op onze gestelde vragen geven’. ‘Bijzonde toch’, zegt de fractievoorzitter met enige verbazing, ‘want sommige van deze begrippen worden wel in het bestemmingsplan recreatiepark Horsterwold 2012 toegelicht, maar dat zijn kennelijk ook geen eenduidige definities’.

Rechter bepaalt

Onze vragen zijn volgens het college 'in verweer bij bezwaar, de rechtbank en de Raad van State de afgelopen jaren in individuele casussen al vele malen beantwoord. Iedere individuele casus staat echter op zich met een eigen feiten- en omstandighedencomplex'.Maar het college vindt 'het hier te ver gaan om iedere casus te beschouwen'. ‘Daar hebben we dus niets aan’, aldus Steijger, ‘en daar vroegen we ook niet om, maar wel om die algemene definities. Of wordt er eigenlijk bedoeld dat er voor iedere casus weer een andere invulling van de begrippen wordt gehanteerd? Een soort van willekeur dus? Dat recente uitspraken van de Raad van State hierover niet helemaal meer overeen komen met eerdere uitspraken, lijken dat beeld wel te bevestigen’.

‘Willen we dus weten waarop de gemeente haar (handhavings)beleid baseert, dan moeten we blijkbaar als fractie zelf gaan graven in de talloze uitspraken die door deze en gene rechtsinstantie zijn gedaan’, verzucht de fractievoorzitter van Zeewolde Liberaal,‘tsja, misschien moeten we die maar eens bij de gemeente gaan opvragen’.

Arrogant, tegenstrijdig, onvolledig en flauw.

Informatieplicht college

Maar volgens Steijger is er vermoedelijk nog een andere belangrijke reden waarom het college deze 9 vragen niet wil beantwoorden. Deze laat zich samenvatten als dat je de burger niet wijzer moet maken dan strikt noodzakelijk. Daarbij gaat het collegenatuurlijk alleen uit van 'enkel partijen die willen wonen op een plek waar alleen recreëren is toegestaan en die belang hebben bij deze afbakening'. Maar daarbij vergeet het college wel dat er ook andere burgers en politieke partijen in deze antwoorden zijn geïnteresseerd. En dat ze (niet geheel onbelangrijk) de wettelijke plicht hebben alle informatie te verstrekken die de raad nodig heeft om zijn taken en bevoegdheden naar behoren te kunnen vervullen. Zeewolde Liberaal voelt er dan ook veel voor om deze wijze van beantwoording eens te laten toetsen op het voldoen aan deze wettelijkei nformatieplicht. ‘Maar we zijn er nog niet’, zegt Steijger, ‘het wordt nog doller’.

Selectief shoppen

In de eindrapportage ‘Vitale Verblijfsrecreatie’ (opgesteld door het toenmalige college) staat dat Buitenplaats Horsterwold een ‘matig renderend recreatiepark is met minimale bedrijfsmatige exploitatie’ en ‘er onvoldoende perspectief lijkt om de recreatievedoelstelling volledig te halen’. Een constatering die voor de gemeente aanleiding was om ‘in principe planologische medewerking te verlenen aan een (gedeeltelijke) transformatie van de bestemming naar bijzondere vestigingen of bijzondere woonvormen’. Wat het huidige kabinet betreft een van de belangrijkste redenen om een recreatiepark te herbestemmen naar een woonwijk.

Het huidige (handhavings)beleid is op deze rapportage gebaseerd. Maar het college zegt hier nu over: 'De eindrapportage Vitale Verblijfsrecreatie dateert van 7 juli 2015. Op dat moment waren er signalen dat een (volledig) recreatieve exploitatie van de BuitenplaatsHorsterwold wellicht niet haalbaar is. Die signalen zijn echter niet onderbouwd met een(actueel) onderzoeksrapport. Om zonder gedegen onderzoek de conclusie te trekken dat een recreatieve bestemming niet realistisch is gaat ons te ver'.

Steijger wijst erop dat de reden voor het (vorige) college om te willen meewerken aan een (gedeeltelijke) transformatie van de Buitenplaats Horsterwold door dit college onderuit wordt gehaald. Er is volgens het college eerst gedegen onderzoek nodig.Tegelijkertijd vormt het voor dit college geen enkele belemmering om nog steeds planologische medewerking aan een (gedeeltelijke) transformatie te verlenen. ‘Okay’,zegt Steijger, ‘een soort van selectief shoppen in beleid dat ook nog eens slecht onderbouwd blijkt te zijn. Dat wat uitkomt kan, wat niet uitkomt, klopt niet meer’.

"Kortom’, zegt Steijger tot besluit, ‘wat Zeewolde Liberaal betreft is het laatste woord over deze antwoorden van het college nog niet gezegd’!

Uitzending Zeewolde Kiest

Binnenkort zal een vertegenwoordiger van Zeewolde Liberaal in het radio programma “ZeewoldeKiest”nadere uitleg geven over hun plannen om Buitenplaats Horsterwold te transformeren in een woonwijk.

Advertentie