Goedkeuring nodig voor coronacompensatie

College vraagt goedkeuring aan gemeenteraad voor inzet coronacompensatie

Het college van burgemeester en wethouders vraagt goedkeuring aan de gemeenteraad om het door het rijk beschikbare geld voor coronacompensatie in te zetten voor de lokale cultuursector, buurt- en dorpshuizen en vrijwilligersorganisaties voor jeugd. Als compensatie voor geleden schade door de coronamaatregelen, zijn er vanuit het rijk voor een aantal onderwerpen tijdelijke ondersteuningsgelden aan de gemeenten ter beschikking gesteld. Het geld kan worden gebruikt om de lokale cultuursector, buurt- en dorpshuizen (€ 149.000) en vrijwilligersorganisaties voor jeugd (€ 11.000) te ondersteunen.

Verder vraagt het college de gemeenteraad geld om de collectieve activiteiten voor centrumondernemers eenmalig te ondersteuning voor 2021 met een bijdrage van € 30.000. In juni 2020 is door de raad al geld gereserveerd voor financiële ondersteuning voor schade veroorzaakt door de coronacrisis. Deze eenmalige ondersteuning kan vanuit deze reserve gefinancierd worden.

Subsidieverordening lokale cultuursector, buurt- en dorpshuizen en vrijwilligersorganisaties jeugd.
De verdeling van het geld wordt geregeld in een subsidieverordening. Hierin staat ook beschreven aan welke voorwaarden een aanvrager moet voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen.

Steun voor collectieve activiteiten centrumondernemers

Eind 2020 heeft de raad ingestemd met de verordening die de nieuwe BIZ (Bedrijven Investeringszone) voor 2021 mogelijk maakt. Het geld voor de BIZ wordt via de gemeentelijke belastingaanslag betaald door de ondernemers. De Vereniging Centrumondernemers (VCZ) zet de inkomsten in voor activiteiten in het centrum.

Elk jaar wordt onder de ondernemers een draagvlakmeting gehouden voor de nieuwe BIZ. Omdat veel ondernemers schade lijden door de coronamaatregelen, is in overleg met de VCZ besloten voorlopig geen draagvlakmeting te houden. Hierdoor is er voor nu geen werkende verordening en zijn er geen inkomsten voor de BIZ. Om toch de collectieve activiteiten voor het centrum te kunnen laten doorgaan, wil het college eenmalig € 30.000 bijdragen. De VCZ betaalt 2/3 van het benodigde bedrag voor centrumactiviteiten.

Op 4 maart 2021 heeft de gemeenteraad in meerderheid een motie aangenomen “Ruim baan voor onze ondernemers” over steun aan ondernemers in Zeewolde. Hiermee wordt uitvoering aan deze motie gegeven.

Individuele steunmaatregelen voor ondernemers

Het Rijk heeft individuele steunmaatregelen voor ondernemers (zoals de Tozo en NOW) in het leven geroepen. De gevraagde coronacompensatie door het college geldt niet voor individuele situaties, maar voor collectieve activiteiten.

Gemeenteraad neemt besluit op 25 maart

Op donderdag 25 maart neemt de gemeenteraad een besluit over de subsidieverordening en de eenmalige bijdrage aan de BIZ.

Als de gemeenteraad instemt met het voorstel, kunnen aanvragen vanaf 12 april worden ingediend. Van tevoren informeert de gemeente, via de gemeentepagina in Zeewolde Actueel en een persbericht, hoe een aanvraag kan worden ingediend.

Advertentie