Politiek

Gedeputeerde Staten van Flevoland trekken besluit tot positieve weigering van 15 april 2022 in

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben op 30 mei 2023 bekendgemaakt dat zij hun besluit van 15 april 2022 inzake de weigering van de Wnb-vergunningaanvraag (Wet Natuurbescherming) Bedrijventerrein Trekkersveld 4 van de gemeente Zeewolde intrekken per 3 maart 2023.

Op 3 december 2020 hebben Gedeputeerde Staten de aanvraag van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde ontvangen voor een vergunning op grond van de Wet Natuurbescherming voor realisatie van het bedrijventerrein Trekkersveld 4. Op 15 april 2022 hebben Gedeputeerde Staten de aanvraag geweigerd omdat er geen vergunningsplicht is op grond van de Wet Natuurbescherming. Dit omdat er sprake is van een bouwvrijstelling wat In vaktermen wordt aangeduid als een positieve weigering.

Op 24 mei 2022 heeft de Coöperatie Mobilisation fort he Environment (MOB), bij Gedeputeerde Staten bezwaar ingediend. In overleg met de bezwarencommissie provincie Flevoland en na afstemming met MOB is de behandeling aangehouden in afwachting van de Porthos-uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

verkeerdbod met streep door zeewolde en trekkersveld

 Op 2 november 2022 heeft de Raad van State geoordeeld dat de bouwvrijstelling niet mag worden toegepast, omdat dit in strijd is met artikel 6 van de Habitatrichtlijn en dus niet voldoet aan het Europese natuurbeschermingsrecht. Als gevolg hiervan trekt de gemeente Zeewolde op 13 februari 2023 de aanvraag in.

In haar vergadering van 23 mei 2023 heeft het college van gedeputeerde staten besloten haar besluit van 15 april 2022 , inhoudende weigering van de vergunning op grond van de algemene wet bestuursrecht, met ingang van 3 maart 2023 in te trekken. 

Regiezitting afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Op dinsdag 6 juni 2023 vond in Den Haag bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de regiezitting plaats van de procedure van de 9 bezwaarmakers tegen de vaststelling van het Bestemminsplan Trekkersveld 4. Op een regie zitting worden de bezwaren niet inhoudelijk behandeld maar wordt gekeken hoe deze het best behandeld kunnen worden bijvoorbeeld welke informatie moet nog worden verstrekt of welke stukken moeten partijen nog overleggen.

Centraal stond de vraag of de gemeente Zeewolde van plan is om een gewijzigd bestemmingsplan te laten vaststellen , waar de bestemming de vestiging van een hyperscale datacenter niet meer mogelijk maakt. Het gaat dan enkel om een bestemmingsplan voor de 35 ha bedrijven terrein (reguliere uitbreiding Trekkersveld 3). De gemeente Zeewolde heeft van de Raad van State 5 tot 6 weken de tijd gekregen om een antwoord op deze vraag te formuleren.

Het college van Burgemeester en wethouders zullen zich in de komende weken hierop beraden. Het besluit welke het college moet nemen is niet makkelijk en kan verregaande consequenties hebben. Hier zal men oa gaan kijken naar;

  • Zijn er in de geheime Anterieure overeenkomst tussen de Gemeente en Meta artikelen die bij intrekking van het bestemmingsplan kunnen leiden tot schadeclaims.
  • Heeft de koop van de twee boerderijen aan de Ossekampweg voldoende stikstofrechten gegenereerd om zowel de uitbreiding Polderwijk  en de 35 ha bedrijven terrein te realiseren.
  • Wat zijn de gevolgen voor het Zeewoldense bedrijfsleven als er een geheel nieuw bestemminsplan moet komen en er gedurende lange tijd geen mogelijkheden zijn voor uitbreiding van bestaande bedrijven en nieuwe bedrijven.

Wat de keuze zal zijn van het college van Burgemeester en wethouders zal nog even op zich laten wachten. 

Documenten

Deel dit bericht via socialemedia of WhatsApp
Advertentie