Politiek

Gemeenteraad aan de slag met Voorjaarsnota

Bij de presentatie van de Voorjaarsnota, donderdag 6 juni, werd duidelijk dat de gemeente Zeewolde flink moet bezuinigen. Vanaf 2022 bedraagt het tekort jaarlijks € 3 miljoen op een totale begroting van ca. € 40 miljoen. Het college heeft een aanbiedingsbrief opgesteld aan de gemeenteraad. In de aanbiedingsbrief in de Voorjaarsnota 2019 is geschetst welke financiële uitdagingen Zeewolde te wachten staat.

Het dekkingsplan wordt deel van de programmabegroting in november. Uitkomst van 27 juni wordt daarin meegenomen.

De Voorjaarsnota 2019 (en hiermee het verwachte financiële perspectief) wordt nog zonder (sluitend) dekkingsplan aan de raad aangeboden. Bij de uitwerking van de in de presentatie van 11 april 2019 genoemde denkrichtingen zitten op belangrijke onderdelen nog (te) veel onzekerheden die de komende paar maanden definitief een plek moeten gaan krijgen. Tijdens de raadsvergadering van 27 juni zal de raad zich over mogelijke maatregelen gaan buigen, deze zullen dan worden meegenomen in een dekkingsplan. Die maakt deel uit van de programmabegroting 2020 – 2023. Deze zal worden behandeld tijdens de raad van 7 november 2019.

Structureel en reëel evenwicht

Het uitgangspunt is dat alle begrotingsjaren binnen de Programmabegroting 2020-2023 in evenwicht (sluitend) zijn, op basis van realistische uitgangspunten, één en ander conform het coalitieakkoord. Toezichtkader provincie Flevoland benadrukt de eis van een structureel en reëel evenwicht in de begroting. Concreet betekent dit dat structurele lasten worden gedekt met structurele baten. Indien dit evenwicht in de Programmabegroting 2020-2023 niet bereikt wordt, kan de provincie besluiten om de gemeente Zeewolde van ”oranje” (de huidige kleur van toezicht) naar “rood” te laten gaan, wat preventief toezicht zou betekenen. Vanzelfsprekend is dit een onwenselijk scenario. 

Onontkoombare lasten

De tekorten bestaan voor het grootste gedeelte uit onontkoombare lasten waarin de tekorten hoog oplopen. Het afschaffen van de precarioheffing en de loon- en prijsontwikkelingen zijn een paar oorzaken van het tekort.

Opties om het tekort terug te dringen zijn het verhogen van de lokale belastingen, bezuinigen op subsidies of investeren in een zonne- of windmolenpark, zodat de gemeente daar inkomsten mee kan genereren. Ook verhoging van toeristenbelasting zou een maatregel kunnen zijn, daar wij volgens de gemeente nog niet op het landelijk gemiddelde zitten.

Gemeenteraad aan de slag met Voorjaarsnota
Deel dit bericht via socialemedia of WhatsApp
Advertentie