Politiek

Horsterwold - tijdslijn 1995-2018

In de discussie rondom het Horsterwold zal Lokale Omroep Zeewolde binnenkort in haar uitzendingen van Zeewolde kiest ruimschoots aandacht besteden aan dit onderwerp. Gedurende het programma zullen wij in gesprek gaan met diverse betrokkenen.

nb: In de tijdslijn staan een aantal snelkoppelingen met onderliggende documenten.

Horsterwold Zeewolde

Om een goed beeld te kunnen vormen gedurende de uitzending zullen wij verwijzen naar oa. de tijdslijn zoals hieronder is weergegeven.

Kort overzicht: tijdslijn 1995-2018

 • Koopovereenkomst 

 • 1995-2000: onderhandelingen tussen gemeente en Lisman, o.a. over het voorkomen permanente bewoning

 • aanvullend op bestemmingsplan zijn privaatrechtelijke waarborgen noodzakelijk (brief 13-12-1996): verplichte verhuur gedurende minimaal 12 weken; Lisman niet akkoord

 • Besluit 14-3-2000: geen verplichte verhuur maar wel verbod om de recreatiewoning meer dan 40 weken zelf recreatief te gebruiken (bedoeling = minimaal 12 weken verhuur)

 • 2002: notitie “permanente bewoning van recreatie-verblijven”: raad besluit expliciet om te handhaven; alleen voor de Takeling wordt de bestemming verruimd naar wonen

 • 19-12-2002: voorbereidingsbesluit voor nieuw bestemmingsplan Horsterwold

 • 2003: eerste recreatiewoningen gebouwd

 • Brief van 8-4-2003 aan Lisman over het verbod van permanente bewoning en in relatie tot “40/12 weken regel”; vanaf september 2003 is standaard een folder met uitleg over permanente bewoning bij elke bouwvergunning gevoegd

 • Recreanten geven andere uitleg aan 40/12: als eigenaren er niet meer dan 40 weken “verblijven” is geen sprake van permanente bewoning

 • Gemeenteraad stelt het bestemmingsplan Horsterwold 2003 bij besluit van 25 maart 2004 vast, met opdracht aan B & W om het verbod van permanente bewoning te handhaven (motie)

 • Raad van State verklaart het beroep tegen het bestemmingsplan Horsterwold 2003 op 14 december 2005 ongegrond

 • 2009: de rechtbank stelt de gemeente in een handhavingszaak expliciet in het gelijk ten aanzien van de interpretatie van de 40/12 regel

 • 2011: VVE Horsterwold biedt het rapport “Zicht op Horsterwold” van adviesbureau Oranjewoud aan met het verzoek om een “gezamenlijke werkgroep” op te richten

 • 2012: gemeente gaat akkoord met ambtelijke werkgroep maar herhaalt standpunt dat er geen ruimte is voor het omzetten van de recreatieve bestemming naar een woonbestemming

 • 29 oktober 2013: B & W nemen kennis van het eindverslag van de werkgroep Toekomst Horsterwold

 • De gemeente en werkgroep Commissie Toekomst Horsterwold hebben een “nader uit te werken oplossingsrichting”: deelnemers aan een recreatieve verhuurorganisatie krijgen een lage prioriteit in het kader van handhaving (resultaat monitoren)

 • Na raadpleging van de ALV besluit de VVE Horsterwold in het najaar van 2013 om de gesprekken met de gemeente tot nader order op te schorten

 • Bij besluit van 14 februari 2013, kenmerk R01S009, heeft de raad het bestemmingsplan "Recreatieterrein Horsterwold 2012" vastgesteld. Tegen dit besluit heeft de VvE beroep ingesteld.- De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State: heeft dit beroep ongegrond verklaart. 

 • Bij brief van 14-1-2014 stelt het college van B & W dat een (verdere) dialoog niet zinvol is zolang de VVE vasthoudt aan “permanente bewoning” als (enige) oplossingsrichting

 • B & W stellen op 15 april 2014 de bestuursopdracht vast voor het project “Vitale Verblijfsrecreatie”

 • Met 8 recreatieparken in Zeewolde zijn in de periode medio 2014 tot medio 2015 gesprekken gevoerd over Vitale Verblijfsrecreatie en een Plan van Aanpak

 • B & W stelt eindrapportage Vitale Verblijfsrecreatie op 7 juli 2015 vast (ter kennisname naar de raadscommissie)

 • Doelstellingen project “Vitale Verblijfsrecreatie”:

               * duurzaam renderende recreatieparken

               * afbouwen illegale situaties

               * samenwerking met ondernemers

Plan van Aanpak recreatieterrein Horsterwold  (2 sporen)

De gemeente wil initiatieven  voor herontwikkeling binnen de gestelde kaders faciliteren, te weten:

 1. bijzondere vestingen zoals: dagrecreatie, sport, horeca, welness, conferentiecentrum en zorgvoorzieningen
 2. bijzondere woonvormen zoals: begeleid wonen, zorgwonen of bepaalde vormen van tijdelijk verblijf

Intensievere handhaving waarbij voor de juridische ondersteuning een jurist is ingehuurd en het toezicht wordt uitgevoerd via de eigen toezichthouder. Doelstelling Plan van Aanpak: de eigenaren/gebruikers in beweging krijgen naar een duurzame en legale eindsituatie.

Europees, Landelijk en provinciaal beleid
 • Europa: beleid berust bij de lidstaten (Nederland relatief streng i.v.m. schaarse ruimte/bevolkingsdichtheid)
 • Rijksbeleid: voor terreinen waar de recreatiewoningen op de peildatum van 31 oktober 2003 grotendeels permanent werden bewoond kan de gemeente kiezen tussen handhaven of legaliseren (bijv. Takeling in Zeewolde)
 • Provincie Flevoland (essentieel element in OPF): op basis van het verstedelijkingsbeleid is permanente bewoning van recreatiewoningen in het buitengebied uitgesloten
Recente ontwikkelingen
 1. Civiele procedure
 • VVE zet stap naar de civiele rechter over uitleg 40/12 regeling
 • 9 januari en 14 maart 2018: uitgebreide getuigenverhoren als eerste stap in de civiele procedure
 • Resultaat getuigenverhoor: uitleg van de VVE wordt alleen bevestigd door de voormalige projectontwikkelaar Lisman; de overige verklaringen zijn overwegend positief tot zeer positief voor de gemeente
 • De VVE heeft tot dusverre in de civiele procedure geen vervolgstap gezet
 1. Wisseling van eigenaren
 • ruim 15 jaar nadat het terrein in exploitatie is genomen is het aandeel oorspronkelijke eigenaren sterk afgenomen; objecten zijn al dan niet vrijwillig verkocht aan een projectontwikkelaar of speculant
 • een zakelijke insteek (minder emotie) brengt een oplossing dichterbij
Medio 2004 gestart met controles op verbod permanente bewoning/strijdig gebruik op Horsterwold.
Verleende vergunningen recreatiewoningen

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2

28

36

39

22

11

6

3

0

1

2

2012

2013

2014

2015

2016

2018

0

0

0

1

0

0

Gerealiseerde recreatiewoningen

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

31

37

22

23

7

16

0

5

2

2012

2013

2014

2015

2016

2018

0

0

0

0

1

0

Beëindigd illegaal gebruik recreatiewoning

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

6

6

4

6

9

2012

2013

2014

2015

2016

2018

17

6

8

5

8

14

Uitgebreide uitwerking met letterlijke tekst uit de documenten:

Mei 1995

Uit ‘Notitie: excursie vakantiedorp Suyderoogh/tweede woningencomplex Bosruiterweg’

Op 31 mei 1995 is op initiatief van de Rijkswaterstaat Directie IJsselmeergebied een excursie georganiseerd naar het natuurdorp Suyderoogh gesitueerd aan het Lauwersmeer.  Het doel van de excursie was de gemeente te laten kennismaken met een reeds gerealiseerd complex aan het Lauwersmeer van een soortgelijke formule waarvoor de Lisman groep opteert.

Voorgesteld wordt om in het vervolg op deze excursie een informatief vrijblijvend gesprek met de Lismangroep te beleggen waarin deze laatste een toelichting geeft op de formule en het plan voor Zeewolde. Een toelichting op de formule is met name van belang om te bezien in hoeverre permanente bewoning kan worden uitgesloten.”

December 1995
BW verslag 5 december 1995
Agendapunt 3

Onderwerp
Advies 955062 dd 28 november 1995 van sector II over tweede woningcomplex Bosruiterweg.

Besluit
Ingestemd wordt met het voeren van voortgaande gesprekken, leidend tot realisering van een recreatieproject aan de Bosruiterweg (conform het gestelde in de ontwerp-beleidsnota Recreatie en Toerisme). Het college wijst er met nadruk op dat het “permanent wonen” in de te realiseren recreatiewoningen voorkomen dient te worden.
Voorts wenst het college een vergelijkbaar project elders in het land te bezoeken alvorens nadere besluitvorming over deze aangelegenheid zal plaatsvinden.

December 1996

BW advies 964912 dd 4 december 1996
Onderwerp: ontwikkeling verblijfsrecreatie object aan de Bosruiterweg

Advies:
Onder duidelijke voorwaarden instemmen met de ontwikkeling van een verblijfsrecreatie-object aan de Bosruiterweg door een door de grondeigenaar RWS directie IJsselmeergebied aangedragen ontwikkelaar.

RWS directie IJsselmeergebied/domeinen rechtstreeks grondaanbieding laten doen. Alle contractstukken ter goedkeuring aan de gemeente laten voorleggen.

Een en ander conform concept brief

In de toelichting …. “Eind 1995 is al geconstateerd dat met name het waarborgen van het recreatieve karakter en het tegengaan van permanente bewoning het grootste punt van zorg is bij een dergelijke ontwikkeling.”

Brief aan Rijkswaterstaat dd 13 december 1996
Onderwerp: Ontwikkeling verblijfsrecreatie-object aan de Bosruiterweg

..”heeft ons college onder duidelijke voorwaarden besloten medewerking te willen verlenen aan het tot stand komen van een verblijfsrecreatieproject, zoals bij de onderhavige planontwikkeling is bedoeld …….

….Met name het aspect verblijfsrecreatie versus het afglijden naar een vorm van permanente bewoning is een essentieel punt. Wij kunnen slechts instemmen met het tot ontwikkeling brengen van het onderhavige project als ook langs de privaatrechtelijke weg optimale waarborgen worden opgenomen die bij de aanvang, maar zeker ook naar de toekomst toe, permanente bewoning uitsluiten…..”

Juni 1998

Fax aan Dienst der Domeinen IJsselmeerpolders dd 12 juni 1998
Onderwerp: Contract grondtransactie Lisman

“…Graag willen we bijgevoegde 8 artikelen aan de akte toegevoegd zien..”

“3) a koper verklaart zich ermee bekend, dat de eerder genoemde recreatiewoningen niet voor permanente bewoning bestemd zijn;
b Koper zal de eerder genoemde recreatiewoningen doen exploiteren door een in het leven te roepen c.q. bestaande rechtspersoon als een verhuurproject….”

Oktober 1998

Verslag 980984.002 Bungalowpark Zeewolde, donderdag 01.10.1998
Aanwezig Bouwbedrijf Ebu, Gemeente Zeewolde, Lisman (IPH)

“… Er ontstaat discussie omtrent de door de gemeente geëiste verplichte verhuur van de woningen. De heer Lisman vindt het onmogelijk om woningen te verkopen waarop een verplichte verhuur zit. Hij vindt niet dat je mensen kunt verplichten hun eigen woning te verhuren indien zij daar geen behoefte aan hebben. Hoe wil je het controleren? De heer Lisman wil voordat er beslissingen vallen duidelijkheid omtrent dit punt. Ook zonder verhuur aan derden kan een woning recreatief worden gebruikt (denk aan zomer-/winterverblijf).
De heer Wethmar wijst de heer Lisman op het standpunt van de gemeente wverwoordt in de brief van 14 april 1998. Echter de idee is hem duidelijk overgekomen hij zal e.e.a. doorspreken met zin collegae en het bestuur.
De heer Lisman zegt er geen problemen mee te hebben dat de woningen bestemd zullen zijn voor recreatieve bewoning. Kopers moeten echter de vrijheid hebben van wel of niet verhuren. Verder zal er een verhuurorganisatie op het park gezet worden welke voor de verhuur van de woningen zorgdraagt voor kopers die daar gebruik van wensen te maken. Daarbij is het dan de bedoeling dat de woningen naar de eisen van verhuurorganisatie ingericht worden t.b.v. een rendabele exploitatie. (zelfde lakens, serviesgoed etc.)…..”

 “…IPH zal de heer Wethmar een model-koopovereenkomst doen toekomen welke gebruikt zijn op het bungalowpark  “Citta Romana” te Hellevoetsluis.
In deze overeenkomst wordt beschreven dat de woningen uitsluitend voor rekreatief gebruik bedoeld zijn en de koper verplicht is zich aan te sluiten bij de vereniging van eigenaren. Daarnaast dat de verkrijger de vakantiewoning minimaal gedurende een periode van 12 weken per jaar voor verhuur ter beschikking stelt.”

November 1998
Concept van de Akte van levering van de oppervlakte grond gelegen nabij de Bosruiterweg aan Lisman Holding BV

In het concept van de akte van levering staat onder het kopje BIJZONDERE BEPALINGEN:

BIJZONDERE BEPALINGEN:
Ten behoeve van de gemeente Zeewolde zullen nog gelden de volgende bepalingen en bedingen:
….3a Koper verklaart zich ermee bekend, dat de eerder genoemde recreatiewoningen niet voor permanente bewoning bestemd zijn….

Maart 1999
Brief aan Lisman Holding

“..Geachte heer Lisman,

Naar aanleiding van uw gesprek op 26 februari 1999 met de heren Wethmar en Drenth van onze organisatie bevestigen wij hierbij hetgeen mondeling is afgesproken.

Met betrekking tot de grondtransactie is afgesproken dat de gemeente behoudens goedkeuring van het college van burgemeester en wethouders, instemt met de overdracht van het stuk grond aan de Bosruiterweg middels een A-B-C constructie van de Dienst der Domeinen aan de Lismangroep. In de bepalingen welke de gemeente toe zal voegen, zullen met name zaken worden geregeld ter voorkoming van permanente bewoning. Daarbij valt onder andere te denken aan een standaardinrichting van de bungalows, het minimaal 12 weken per jaar de woning voor verhuur beschikbaar stellen, verplicht lidmaatschap van de verhuurorganisatie, alsmede boetebepalingen bij het niet nakomen van voorgenoemde zaken. ….”

Oktober 1999

Brief van Tauw BV aan de gemeente dd 19 oktober 1999

“..Naar aanleiding van uw verzoek aan ons betreffende het verbod op permanente bewoning van recreatiewoningen, zenden wij u hierbij onze opmerkingen en suggesties…”

Met als bijlage ‘Bepaling verbod permanente bewoning recreatiewoningen, Zeewolde’ waarin o.a staat: …”Naar aanleiding van de privaatrechtelijke regeling  ten aanzien van het verbod van permanente bewoning van recreatiewoningen, kunnen de volgende opmerkingen en suggesties gemaakt worden:

* artikel 11 lid 3 sub a
In deze bepaling wordt gesteld dat de recreatiewoningen niet bestemd zijn voor permanente bewoning. Het is van belang dat deze bestemming ook duidelijk blijkt uit het bestemmingsplan…..

…* Artikel 11 lid 3 sub b              
Om te voorkomen dat iemand va een verhuurproject permanent kan huren, kan in sub b toegevoegd worden dat een van de op te leggen gebruiksregels is, dat voor maximaal 40 weken per jaar aan een bepaalde persoon en zijn gezinsleden verhuurd kan worden…..”

Deel dit bericht via socialemedia of WhatsApp
Advertentie