Leefbaar Zeewolde bezorgd over RES

Leefbaar Zeewolde bezorgd over RES ivm komst datacenter

De heer Ben Sonneveld, fractievoorzitter van Leefbaar Zeewolde in de gemeenteraad van Zeewolde heeft in december over het energieverbruik door het nog te bouwen datacenter, een goed gedocumenteerd essay geschreven met als titel : “De achilleshiel van het Datacenter". In dit stuk geeft de heer Sonneveld een van de criteria weer, waaraan Leefbaar Zeewolde zijn steun aan de komst van het datacenter zal toetsen. Het college van B&W van Zeewolde heeft dit essay voorgelegd aan de provincie Flevoland voor een reactie.

Zowel het essay van de heer Sonneveld als de reactie van de provincie voegen wij bij. Naar aanleiding van dit artikel heeft de Lokale Omroep Zeewolde aan de heer Sonneveld een drietal vragen gesteld.

De vragen en de antwoorden geven wij hier 1:1 weer.
Voor alle duidelijkheid vermelden wij dat het gebruik van energie door het datacenter slechts een van de aspecten is waar door Leefbaar Zeewolde aan getoetst zal worden.

1 Inleiding : In uw boeiende en goed gedocumenteerde essay eindigt u met de mededeling dat Leefbaar Zeewolde tegen de komst van het datacenter zal stemmen als zou blijken dat Zeewolde de morele plicht heeft om lokaal ervoor te zorgen dat de groene energie die het datacenter nodig heeft ook in Zeewolde wordt opgewekt ter voorkoming van wildgroei aan windmolens en zonneparken.
Kunt u dat nader verklaren
Ik heb gesteld dat het Datacenter een mondiale service verleent en dat Zeewolde daarom niet de morele plicht heeft om lokaal voor deze energie te zorgen. Leefbaar Zeewolde wil harde garanties dat de plaatsing van het Datacenter niet de opmaat is tot een wildgroei aan windmolens en zonnevelden. Als die garantie er niet komt dan zal Zeewolde meer last dan voordeel hebben van het Datacenter. Dat kan uiteraard niet de bedoeling zijn en in dat geval zal Leefbaar Zeewolde tegen de komst van het Datacenter stemmen (Leefbaar Zeewolde berekende dat de energiebehoefte van het Datacenter equivalent is aan de energieopwekking van 138 windmolens of 1242 ha aan zonnepanelen zo’n 5 procent van ons grondgebied of te wel zo’n 1500 voetbalvelden. Leefbaar Zeewolde stelt dat dergelijke ingrepen onherroepelijk leiden tot landschappelijke schade van ons mooie dorp).

2 Inleiding: De provincie Flevoland heeft op verzoek van het college van B&W van Zeewolde gereageerd op uw essay. De provincie is van mening dat de komst van het datacenter de opgave voor de RES-Regio niet verzwaart.
Heeft de reactie van de provincie Leefbaar Zeewolde overtuigd dat er op de gemeente Zeewolde geen morele plicht rust tot opwekking van een gelijke hoeveelheid groene energie als het datacenter zal verbruiken.
Enigszins. In het Droombeeld van de Regionale Energie Strategie (RES) Flevoland staat dat onze provincie in 2030 energieneutraal moet zijn. Dat werd nog eens benadrukt in het recent uitgebrachte ‘Wij zijn Flevoland’. In het antwoord stelt de provincie nu dat er geen verbinding bestaat tussen de in Zeewolde opgewekte energie en in Zeewolde verbruikte energie. Er zou ook geen extra opgave naar Zeewolde komen in het kader van de Regionale Energie Strategie (RES). De provincie geeft verder aan dat de toekomstige opgaves voor alternatieve energieopwekking gebaseerd zullen zijn op energieverbruik van woningen en niet die van de industrie.

Echter de brief laat ook nog wat openingen die kunnen duiden dat Flevoland alsnog extra energieopgaven krijgt. Zinnen als ‘In dat opzicht heeft de komst van een datacentrum invloed op de opgave van de provincie om energieneutraal te worden’. En, ‘… Gelet op dit feit als ook het bod van de regio is het overigens buitengewoon onwaarschijnlijk dat er sprake zal zijn van een extra opgave voor Flevoland’ laten de mogelijkheid voor extra opgaven open.

Aangezien de mogelijkheid voor extra plaatsing nog niet volledig is gegarandeerd ziet Leefbaar Zeewolde liever ook dat zoekgebieden voor windenergie ( o.m. plaatsing in het Wolderwijd, en op de dijk RCN-Zeewolde) voor eens en voor altijd uit de RES verdwijnen. ‘Verder’, zegt Sonneveld, ‘moeten we niet de kop in het zand steken en net doen alsof er door de komst van een datacenter geen extra energie opgaaf bestaat.’ Het Datacenter blijft een groot energieverbruiker en ook als op hoger niveau een compensatiestrategie wordt ontwikkeld heeft dat lokaal weer consequenties.’

3.Kunt u aangeven welke aspecten voor Leefbaar Zeewolde van cruciaal belang zijn voor de komst van het datacenter, in acht nemende dat nog niet alle ins en outs rond het datacenter bekend zijn.
De uitleg onder 1. Laat zien dat het voor ons van cruciaal belang is dat er geen extra windmolens in Zeewolde worden geplaatst.

4. Is Leefbaar Zeewolde van mening dat de inwoners van Zeewolde op de een of andere manier betrokken moeten worden bij de mogelijke komst van dit datacenter. Zo ja, op welke wijze naar de mening van Leefbaar Zeewolde.
Jazeker. Dat kan men nu actief door te reageren op de ontwerpplannen (Milieueffect rapportage (MER), voorontwerp bestemmingsplan, etc.) voor Trekkersveld 4 (zie Ontwerpplannen Trekkersveld 4 | Gemeente Zeewolde). Ook kan men komen inspreken in de commissie en raadsvergaderingen. Wordt zeker door ons aangemoedigd.

Essay: De achilleshiel van het datacenter in PDF
Brief Provincie Flevoland nav Essay

Eindredactie: Marianne Guldemond

Advertentie