Politiek

LOZ stelt vragen aan de informateurs

Afgelopen vrijdag 13 april ontving LOZ van de informateurs een tussenrapportage. In deze rapportage gaven de informateurs Ben Sonneveld en Bart Schouten aan, dat de afgelopen weken is gesproken met onderhandelingsdelegaties van alle in de gemeenteraad van Zeewolde vertegenwoordigde partijen.

Daarnaast waren er ook gesprekken met burgemeester Gorter, de raadsgriffier en de gemeentesecretaris. hierbij werd vermeld dat als resultaat van deze besprekingen vervolggesprekken plaats gaan vinden met delegaties van Leefbaar Zeewolde, VVD, Christen Unie en CDA om gezamelijk vast te stellen of in deze combinatie tot een stabiele coalitie kan worden gekomen.

Naar aanleiding hiervan stelde LOZ een tweetal aanvullende vragen

  1. De laatste alinea van uw tussenrapportage begint u met “Als resultaat van deze besprekingen “. Kunt u ons meedelen wat de resultaten nu precies zijn .
  2. In dezelfde alinea vermeld u dat u met een aantal partijen vervolggesprekken wilt voeren om gezamenlijk vast te stellen of in deze combinatie tot een stabiele coalitie kan worden gekomen. Zien wij de gang van zaken juist, dan zal om deze vraag te kunnen beantwoorden ook sprake moeten zijn van beleidsinhoudelijke gesprekken.   Moeten wij uit uw tussenrapportage nu opmaken dat de informatie fase is overgegaan in de formatie fase.

Naar aanleiding van deze vragen mochten wij een reactie ontvangen van de informateurs. 

In alle gesprekken kwamen zaken als reacties op de verkiezingsuitslag, opvattingen over een stabiele coalitie, voorkeuren en prioriteiten aan de orde. Daarbij tekende zich een voorkeursvariant af. 

Op basis van de tot nu toe gevoerde gesprekken gaan wij deze week 'plenair', dus samen met de 4 delegaties van Leefbaar Zeewolde, VVD, ChristenUnie en CDA aan tafel om de bereidheid en de kans op succes nader te bezien om met elkaar een coalitie en een college te vormen. 

Bij deze vervolggesprekken zullen inhoudelijke zaken zeker aan de orde komen. (Je vroeg daarnaar. Al vanaf het begin moet men juist ook lastige zaken benoemen, als men er verderop uit wil komen.)

Als partijen hebben vastgesteld met elkaar een coalitie te willen aangaan, zal verder worden onderhandeld om tot een coalitieakkoord te komen en een college samen te stellen. 

Bij eerdere gelegenheden is (pas) bij aanvang van de afrondende fase van dat proces een 'opdracht' tot formatie te verleend. De presentatie van een volgende 'tussenstand' kan een aanleiding of een goed moment zijn daartoe over te gaan. 

 

LOZ stelt vragen aan de informateurs
Deel dit bericht via socialemedia of WhatsApp
Advertentie