Politiek

Nieuw college van Gedeputeerde Staten overhandigt eerste begroting aan Provinciale Staten

Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten van Flevoland biedt haar eerste begroting voor de komende jaren aan Provinciale Staten aan.

De nieuwe ambities uit het coalitieakkoord “Toekomst voor het nieuwe land” zijn in deze begroting vertaald en hebben onder andere betrekking op de woningbouwopgave, de regionale economie, voorzieningen, onderwijs, de toekomst voor het landelijk gebied en de energietransitie. Dit is terug te lezen in de Programmabegroting 2024 die woensdagmiddag 27 september 2023 door gedeputeerde Financiën Harold Hofstra is aangeboden aan de heer Smetsers, vicevoorzitter van Provinciale Staten.

Tiko Smetsers en Harold Hofstra met de eerste begroting

Gedeputeerde Hofstra: ‘We zijn blij dat het in de zomerperiode is gelukt om de ambities uit ons coalitieakkoord naar de begroting van 2024 te vertalen. In totaal is een bedrag van € 9,7 mln. structureel aan de begroting toegevoegd om de plannen te kunnen vormgeven en is eveneens een kleine € 20 mln. incidenteel vrijgemaakt binnen de Brede Bestemmingsreserve. We hopen dat Provinciale Staten daarmee instemt, zodat we als college voortvarend aan de slag kunnen met de ambities die we hebben en de opgaven die er liggen. Dat doen we samen met onze zes gemeenten, het waterschap, maatschappelijke organisaties, inwoners, bedrijven uit onze provincie en uiteraard ook met het Rijk.’

Financieel beeld

De eerste jaren van de provinciale begroting zien er financieel gezien nog florissant uit. Gedeputeerde Staten presenteert begrotingsoverschotten in de jaren ’24 en ’25 (van € 5,8 mln. en € 6,2 mln.), laten financiële ruimte voor initiatieven vanuit Provinciale Staten (€ 2,5 mln.) en stellen voor - gezien de onrust in de wereld de afgelopen jaren - een aanvullend calamiteitenfonds in te stellen van € 5 mln.
Het financiële beeld vanaf 2027 ziet er anders uit. Als gevolg van terugvallende inkomsten van het Rijk (provinciefonds) en lagere opbrengsten uit de MRB (door het vertrek van de hoofdvestigingslocatie van Leaseplan naar Noord-Holland) zullen vanaf 2027 tekorten in de begroting ontstaan. Hofstra: ‘Die vangen we in deze begroting nog eenmalig op. Voor de toekomstige begrotingsbehandelingen wordt beoordeeld hoe we die tekorten structureel het hoofd kunnen bieden.

Conclusie

Ondanks de uitdagingen in het meerjarenbeeld biedt Gedeputeerde Staten een beleidsrijke begroting aan Provinciale Staten aan. De begroting voor 2024 is sluitend. Ook is de financiële positie van de provincie op korte termijn toereikend en versterkt om eventuele financiële gevolgen van risico’s op te kunnen vangen.

 

Advertentie