Politiek

Openbare discussie m.b.t. het Datacenter

Als fractie PvdA/GroenLinks hebben wij kennis genomen van de perspublicatie van de Christen Unie op de website van de Lokale Omroep Zeewolde. Dit bericht vraagt om een reactie.

Het beeld dat geschetst wordt klopt niet en getuigt van stemmingmakerij. Uiteraard is onze fractie bereid de openbare discussie aan te gaan. De ChristenUnie heeft aangegeven tussentijds het gesprek te willen aangaan met de raad en is van mening dat wij als raad de bevolking niet betrekken bij besluitvorming. Wij vragen ons op onze beurt af wat het doel is om tussentijds een discussie aan te gaan? Wat draagt dat bij aan de besluitvorming?

Wij zijn van mening dat de juiste procedures doorlopen worden. De juiste voorbereidingen en stappen worden door het college gevolgd, geheel conform afspraak.

Logo pvda/groenlinks

Op tijd is de gehele raad meegenomen in de plannen, op tijd zijn de stukken ter inzage gelegd voor inspraak. Van die inspraak is ook gebruik gemaakt, zodat het college nu de gelegenheid heeft een reactie te geven op die zienswijzen.

Vervolgens zal het college een besluit nemen over het bestemmingsplan, de MER, de zienswijzen en andere procedures met betrekking tot het Datacenter. Dan is de gemeenteraad aan zet en gaan wij beeldvormend, oordeelsvormend en aan het eind besluitvormend het proces in. Wij gaan bepaald niet over een nacht ijs. Als PvdA/GroenLinks zien we er scherp op toe dat het juiste traject gevolgd wordt. Zoals we al jaren doen bij de totstandkoming van nieuwe of gewijzigde bestemmingsplannen. Ook in dit geval komt de discussie op de juiste plaats en het juiste moment. Wij besturen graag op basis van feiten en nemen daarbij absoluut onze verantwoordelijkheid.

Advertentie