Politiek

Sociale algemene beschouwingen

De laatste raadsvergadering voor het zomerreces stond op de agenda op 27 juni. Vanaf 14 uur waren de raadsleden bijeen om zich te buigen over met name de voorjaarsnota.

Sociale algemene beschouwingen

Brief VVE van het Horsterweld

Voordat de voorjaarsnota aan de orde kwam stelde PvdA/ GroenLinks nog de vraag over een binnen gekomen brief van het VVE van het Horsterwold. Het bestuur van VVE stuurde een brief met een verzoek om met de raad in gesprek gegaan. PvdA/GroenLinks wilde graag weten of de fracties daarin mee wilden gaan.
Echter vonden VVD,Leefbaar Zeewolde en de Christen Unie in de toegezonden brief geen aanleiding voor een gesprek omdat deze niet zou leiden tot een ander standpunt. Omdat deze partijen een raadsmeerderheid vormen zal deze brief dan ook niet op de agenda voor de eerst komende commissie vergadering worden geplaatst.

Groei 

Tijdens de algemene beschouwingen gaven de partijen hun ideeën over beleidsmogelijkheden om tot een sluitende begroting met constructieve maatregelen te komen. Deze begroting zal dan in November weer in de raad komen. De meeste partijen zagen groei toch als een optie om de begroting te dichten en ook waardevol voor de economie van het dorp. Bekende locaties als G-Gebied, Oosterworld werden genoemd, maar CDA verraste ook met een optie bij Harderhaven. 

Toerisme

Ook toerisme kreeg volop aandacht, wat resulteerde in een motie waarbij werd gevraagd te kijken naar alternatieven voor verruiming van de mogelijkheden op het Scoutinglandgoed. Dit om het aantal overnachtingen, dus inkomsten aan toeristenbelasting te verhogen. Ondanks de toezegging van de wethouder dat dit ging gebeuren bracht het CDA de motie toch tot stemming. Door afwezigheid van Helmut Hermans van Leefbaar Zeewolde waren er 18 raadsleden aanwezig. De motie eindigde dan ook in 9 stemmen voor en 9 stemmen tegen. De volgende keer zal dit weer terug komen in de raad.

Projectplan Strand Horst

Om aandacht te vragen voor de zorgelijke ontwikkelingen diende Leefbaar Zeewolde een motie in waarbij ze een tegengeluid wilde geven aan de plannen voor een evenementenlocatie bij Horst. Daar zou met het Projectplan Strand Horst veel geluidshinder kunnen ontstaan. De partij verzocht het college in de motie om met de overburen te praten over de omvang van de geluidshinder.
Met een krappe meerderheid van de stemmen werd deze motie gehaald.

Ingetrokken moties

D66 kreeg volle aandacht met hun motie Waterstof tot Nadenken, een motie waar werd gevraagd om Waterstof te promoten bij het bedrijfsleven, daar er veel logistiek, dus verkeer plaats vind. Waterstof auto’s voorkomen CO2 uitstoot, maar zonder Waterstof vullers geen reden om een auto te kopen. En op deze manier kan de extra energie die Zeewolde binnen haalt binnen Zeewolde weer worden ingezet. Een sympathieke motie, maar wethouder Ewout Suithoff kon met diverse toezeggingen het D66 laten besluiten de motie in te trekken door de heer Sierksma.

Ook Zeewolde Liberaal heeft zijn motie ingetrokken. Doordat de heer Steijger zijn knopen kon tellen besloot hij dat zijn motie over bestuurlijke toekomst van Zeewolde nog wat te vroeg kwam om voor nu op steun te kunnen rekenen. Met deze motie wilt Liberaal voorkomen da Meerinzicht geen druk gaat zetten op de bestuurlijke en maatschappelijke rol van Zeewolde en daarbij ook de zelfstandigheid van Zeewolde. Dat inzicht kon zeker de meerderheid ook wel zien, echter zagen zij daar voor nu nog geen noodzaak in om dit middels een motie te bespreken.

Sociale moties

Tijdens de middag werden er nog 4 moties besproken die zeker wel op een meerderheid konden rekenen. Moties van uit sociaal oogpunt en die betekenis hebben voor de maatschappij van Zeewolde.

Unaniem werd de motie van Christen Unie aangenomen die ondersteuning moet gaan bieden aan Lokaal Initiatief. In deze motie vraagt Christen Unie samen met CDA aandacht voor initiatieven gedragen door vrijwilligers die goed zijn voor mensen vallend onder de participatiewet en de WMO. Op deze wijze zouden er meer burgers op een laagdrempelige wijze kunnen participeren in de samenleving. Ook wethouder Winnie Prins was blij met deze motie om zo mogelijkheden te bieden aan initiatieven die zeer goed zijn voor de maatschappij, maar niet in aanmerking komen voor subsidie.

Ook unaniem was de motie over Schuldaanpak. D66 diende deze samen met PvdA/GroenLinks en het CDA de motie in. Met deze motie kan het college nu aan de slag om te kijken naar andere, innoverende manieren over schuldaanpak. D66 refereerde aan een succesvol project voor jongeren in Rotterdam over de schuld hulp problematiek. Door er eerder bij te zijn of zelfs schulden over te nemen worden de kosten uiteindelijk minder om mensen weer zelfredzaam te krijgen. Met een paar kleine aanpassingen kon uiteindelijk het voorstel raadsbreed gedragen worden en ook de wethouder nam deze motie mee.

PvdA/GroenLinks heeft de motie “Die Balllon gaat niet op”, ingediend samen met Burgerbelang en D66 unanieme sympathie gekregen voor dit symbool. Nu kunnen er niet zomaar ballonnen worden opgelaten. Handhaven hierop zal lastig blijven zo concludeerde Leefbaar Zeewolde, echter kan in een vergunningsverstrekking ook worden verwezen naar dit verbod zodat je dat al kan voorkomen. En daarbij worden mensen ook bewust gemaakt van de dingen die zij doen.

De motie tijdelijke huisvesting van PvdA/GroenLinks, Burgerbelang en D66 haalde de meerderheid niet. Overige partijen vonden dat de woonvisie hier aandacht aan moet gaan geven. Tijdelijke huisvesting voor mensen die dat nodig hebben kan daar in worden opgenomen en hoeft niet apart te worden opgenomen was hun conclusie. Met deze motie hadden bijvoorbeeld makkelijker bedrijfspanden omgebouwd kunnen worden tot zelfstandige, compleet ingerichte woonruimtes. Mensen die dat nodig hebben voor bijvoorbeeld maximaal een jaar hadden dit dan kunnen huren.

Richtlijnen

De ingediende moties geven richtlijnen voor het college. Hiermee kunnen ze aan de slag om te werken aan een begroting die sluitend is, om structureel de kosten te dekken. Op dit moment is dit nog niet het geval.  Omdat de precariobelasting die geheven wordt, door Vitens, Liander en Tennet, niet meer geheven mag worden straks aan de inwoners, zou bijvoorbeeld de gemeente dit middels OZB kunnen heffen. Dan zou het gat wat door het missen van deze inkomsten minder groot zijn. Meerdere partijen, onder andere VVD noemden dit.

Ook is het wegenonderhoudsplan van het buitengebied een grote kostenpost waar wellicht anders mee kan worden omgegaan door anderen daar aan mee te laten betalen. Of bijvoorbeeld om terug te gaan naar de tijd die Flevoland niet eens heeft gekend, maar de tijd van onverharde wegen, aldus een geopperd voorzetje van Cees Steijger.

Al met al is er genoeg om aan te werken door het college. Het zomer reces zal tot september duren.

Ondertussen zullen er nog wel activiteiten omtrent de toekomstvisie zijn, waar ook raadsleden bij aanwezig zijn.

Deel dit bericht via socialemedia of WhatsApp
Advertentie