Politiek

Wel of geen 'grond gebonden zon' op landbouwgrond

Tijdens de raadsinformatieavond van donderdag 21 februari stond o.a. het onderwerp 'grond gebonden zon op landbouwgrond en op niet-landbouwgrond' op de agenda.

Vorige week was al, mede door de insprekers, duidelijk geworden dat dit een onderwerp is wat leeft bij de diverse belanghebbenden.

Tijdens de raadsinformatieavond werd tijdens de betogen van de fracties duidelijk dat het voorstel niet kon voldoen aan de wensen van de raad. De inzet van landbouwgrond voor zonnepanelen was niet wenselijk.

Tijdens de inspreekronde was het de heer Hans Brouwer die voor een alternatief betoogde: de zonnebloem. Aan de voorzitter van de vergadering, burgemeester Gorter, overhandigde hij een zakje met zonnebloemzaad.

Voor diverse partijen is het op grote schaal inzetten van landbouwgrond voor zonnepanelen niet wenselijk. Een alternatief zou kunnen zijn om kleinere versnipperde stukken hiervoor te gebruiken. Ook was er de vraag of de techniek over een paar jaar al weer niet zo ver door ontwikkeld is dat er dan alweer andere besluiten genomen kunnen worden en agrariërs dan ook niet dak-gebonden zon dienen toe te passen. Al met al werden er diverse argumenten aangevoerd om het voorstel in de huidige vorm niet te steunen.

Zowel college als de raad zijn in meerdere schorsingen toe gaan werken naar een nieuw raadsbesluit bestaande uit een 6-tal punten:

1) Er gekozen is voor een besluit waarbij er ook zonneparken toegestaan kunnen worden op landbouwgrond voor een maximum van 25 ha in het gebied van trede 2. (vastgesteld in de visie ruimtelijke inpassing)

2) Deze 25 ha moeten worden ingevuld door meerdere van elkaar verschillende pilots/initiatieven

3) De overige 70 ha grond vanuit de eerste fase (deze is totaal 95 ha grondgebonden zon) moet worden uitgevoerd op niet-agrarische gronden uit trede 1.

4) De geactualiseerde Visie Ruimtelijke inpassing grondgebonden zon Zeewolde is vast gesteld. Hiermee is prioriteit gegeven aan landschappelijke inpassing.

5) Er is ingestemd met de afwegings- en toetsingskaders

6) Het afwegings- en toetsingskader met bijbehorende werkwijze wordt het eerste kwartaal 2020 geëvalueerd.

Dit besluit kon op een meerderheid van de fracties rekenen.
Burger Belang, Zeewolde Liberaal en D66 stemden tegen.
Zonnepanelen in weiland
Advertentie