Loading...

Aardappelen rooien
6e openstelling regeling jonge landbouwers

In de periode van 7 december 2020 tot en met 12 februari 2021 kunnen jonge Flevolandse boeren subsidie aanvragen in het kader van de subsidieregeling Jonge Landbouwers uit het Plattelands-ontwikkelingsprogramma (POP3). Het gaat om subsidie voor een tegemoetkoming in investeringen in bijvoorbeeld machines en verplaatsbare installaties. Dit is de zesde openstelling van deze regeling.

Totale subsidiebedrag
Provincie Flevoland stelt in deze openstellingsperiode in totaal € 340.000 beschikbaar voor subsidie aan de jonge landbouwers. Dit bedrag bestaat uit € 170.000 aan Europese middelen en € 170.000 vanuit de middelen van Provincie Flevoland. Het subsidiepercentage bedraagt maximaal 30% van het investeringsbedrag. Hierbij is de ondergrens gesteld op een subsidiebijdrage van €10.000 en bedraagt de maximaal toe te kennen subsidiebijdrage € 20.000,- per subsidieaanvraag.Jonge agrariërs die voor het eerst een bedrijf starten of overnemen
Om jonge landbouwers te ondersteunen bij het opstarten van een eigen agrarisch bedrijf is de landelijke regeling Jonge Landbouwers in het leven geroepen. Deze regeling is specifiek bedoeld voor jonge agrariërs tot en met 40 jaar, die voor het eerst een bedrijf hebben overgenomen of zijn gestart.

Het stelt hen in de gelegenheid om hun agrarische onderneming aan te passen aan de eisen die nu en in de toekomst worden gesteld aan bijvoorbeeld duurzaamheid. Gedeputeerde Hofstra: “Met deze regeling kunnen we startende Flevolandse agrariërs een steuntje in de rug bieden en ervoor zorgen dat de voor ons zo belangrijke en innovatieve landbouwsector vitaal en ondernemend blijft."

Landelijke regeling, provinciale openstelling
De regeling voor jonge landbouwers is een landelijke regeling, maar wordt per provincie opengesteld. Dat gebeurt in alle provincies op vrijwel dezelfde manier en in dezelfde periode, die start op maandag 7 december 2020 om 09.00 uur en eindigt op vrijdag 12 februari 2021 om 17.00 uur.

De Flevolandse openstelling sluit volledig aan bij de landelijke investeringslijst. De enige uitzondering betreft investeringen in solitaire windmolens, want daarvoor wordt in Flevoland geen vergunning afgegeven.

Subsidie aanvragen
Gedurende de hele openstellingsperiode kunnen aanvragen worden ingediend. Dat gebeurt via het loket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Op de website van de provincie (www.flevoland.nl/JongeLandbouwers_POP3) staat tijdens de openstellingsperiode een link naar het loket van RVO, naast andere relevante links, documenten en informatie om belangstellenden op weg te helpen bij het doen van een subsidieaanvraag.

Toekenning van subsidies en vervolg
Omdat binnen POP3 een tendersystematiek wordt gehanteerd, wordt na afloop van de openstellingsperiode beoordeeld welke aanvragen gehonoreerd worden. Naar verwachting vindt de toekenning van de subsidies plaats in het voorjaar van 2021.