Regionieuws

Veiligheid buitendijkse ontwikkelingen

De provincie Flevoland heeft samen met het waterschap Zuiderzeeland, de Flevolandse gemeenten en de Veiligheidsregio Flevoland afspraken gemaakt over het waarborgen van de veiligheid bij buitendijkse ontwikkelingen. Ook zijn afspraken gemaakt over rollen en verantwoordelijkheden. De negen partijen hebben dit vastgelegd in een convenant. Het provinciale waterveiligheidsbeleid vormt hierbij de basis.

Gedeputeerde Hofstra: “Als overheid staan we voor een leefbare en bewoonbare provincie. Door als provincie met de acht andere partijen het convenant te tekenen kiezen we samen voor eenduidige afspraken over waterveiligheid in de buitendijkse gebieden.

Afspraken veiligheid buitendijkse ontwikkelingen

Hiermee ontstaat meer ruimte voor maatwerk op basis van het concept ‘Meerlaagse veiligheid’. Te denken valt aan uiteenlopende maatregelen als het verbeteren van de evacuatiemogelijkheden tot het aanpassen van de gebouwen en bouwen op een terp. Het is belangrijk dat we continu blijven monitoren dat de afspraken voldoen aan de tijd waarin we nu leven. Het ondertekenen van het convenant waarborgt dat het beleid in de toekomst up-to-date blijft.”

Verantwoord buitendijks bouwen

Om dit te toetsen is een risicotool ontwikkeld. Daarmee kunnen initiatiefnemers en gemeenten onderzoeken welke risico’s er kunnen ontstaan als zij buitendijks aan de slag willen gaan. Ook voor die projecten moeten de overheden de veiligheid kunnen garanderen. In de risicotool wordt gebruik gemaakt van oriëntatiewaarden. Indien het berekende risico onder deze oriëntatiewaarde ligt is het risico op schade aan mens en milieu als gevolg van een overstroming beperkt. Provincie, waterschap, gemeenten en de veiligheidsregio vinden het belangrijk dat initiatiefnemers zich bewust zijn van risico’s voor waterveiligheid in gebieden buiten de dijken.

Rollen

Ook de rollen en verantwoordelijkheden van de 9 partijen zijn vastgelegd. Zo zet de veiligheidsregio zich in voor de veiligheid van de inwoners en bezoekers. De provincie heeft een regierol wanneer er sprake is van bebouwing met meer dan 25 (recreatie)woningen en/of voor bedrijven met een risico bij overstroming. Voor kleinere ontwikkelingen is de gemeente aan zet. Het waterschap beheert de dijken en dammen en heeft een adviserende rol bij buitendijks bouwen.

Advertentie