Regionieuws

Bieding St Jansdal op MC Zuiderzee

Ziekenhuis St Jansdal Harderwijk over ziekenhuisvoorziening Lelystad: Kwaliteit van zorg gaat boven alles

Ziekenhuis St Jansdal heeft op 2 november jl. een bieding gedaan op de zorg van MC Zuiderzee in midden Flevoland. Het plan bestaat uit een uitgebreide ziekenhuisvoorziening met poliklinieken, mogelijkheden voor diagnostisch onderzoek, poliklinische ingrepen en zeven dagen in de week een spoedpoli van 7.30 – 22.30 uur. Daarmee wordt voorzien in ca. 80% van de ziekenhuisbezoeken. Dit duurzame plan heeft de steun van de grootste zorgverzekeraars in de regio.

politieke discussie

Inmiddels is de politieke discussie ontstaan over de acute verloskunde en volledige spoedeisende hulp. Op zaterdag 3 november heeft Minister Bruins het St Jansdal gevraagd om een aangepaste bieding, waarin tevens wordt voorzien in het continueren van deze zorg in Lelystad. Wij blijven echter van mening dat het handhaven van een volledig basisziekenhuis daar niet haalbaar is. We hebben de argumenten toegelicht in een aanvulling op onze bieding.

Het vinden van juist gekwalificeerd personeel is met name voor de acute zorg uitermate lastig. Dit is ook in Lelystad gebleken. Deze situatie is de laatste periode nog verder verslechterd door het weglopen van medewerkers. Daarom zien wij het behoud op locatie Lelystad van kwalitatief  hoogwaardige acute verloskunde en Spoedeisende Hulp voorlopig niet als een realistische mogelijkheid. Extra geld vanuit de Minister lost dit probleem niet op en daarmee wordt geen duurzame oplossing geboden.

De laatste jaren wordt landelijk gestuurd op schaalvergroting en concentratie van zorg om een betere kwaliteit te bereiken. Een volledig basisziekenhuis in Lelystad past niet in deze ontwikkeling. De historie van het ziekenhuis in Lelystad laat bovendien zien dat het onmogelijk is om op die plek een volledig ziekenhuis economisch gezond te houden.

Een belangrijk onderdeel van de politieke discussie betreft de aanrijtijden tot acute verloskundige- en spoedeisende hulp vanuit de regio Emmeloord en Urk. Deze problematiek vraagt volgens ons dus om een andere oplossing dan het in de lucht houden van een volledig ziekenhuis in Lelystad.

Voorziening continueren

St Jansdal wil graag de ziekenhuisvoorziening in Lelystad continueren. Voor acute verloskunde en een volledig ingerichte Spoedeisende Hulp zijn de risico’s voor de kwaliteit van zorg onder de huidige omstandigheden echter te groot. Wij hebben de Minister een procesvoorstel gedaan en zijn bereid om op langere termijn mee te denken over uitbouw van de voorzieningen, indien veranderende omstandigheden daartoe aanleiding geven.

Relinde Weil, voorzitter Raad van Bestuur: ”Het St Jansdal is er voor de patiënten in de omgeving. Het is onze missie om hen goede en veilige zorg aan te bieden. Het plan dat wij hebben ingediend bij de curator en toegelicht aan de Minister voorziet daarin. De politiek vraagt nu om meer. Dat mag natuurlijk. Maar in onze ogen wordt de zorg daarmee overvraagd. Het is onze verantwoordelijkheid als ziekenhuis om nooit, maar dan ook nooit, concessies te doen aan de kwaliteit en veiligheid van zorg. Daarnaast vinden wij dat we geen geld dat is bedoeld voor de zorg, mogen investeren in een buitengewoon risicovol avontuur.”

 Carel Doreleijers, voorzitter Medische Staf: “De medische staf zal meegaan in de plannen als de kwaliteit en continuïteit van zorg voor Lelystad op lange termijn gegarandeerd kunnen worden. Onze medische staf wil niet in een plan stappen dat in de toekomst voor de vierde keer leidt tot een mislukking, met alle risico’s voor de bewoners van Lelystad. Extra geld van de Minister lost de problemen rondom  schaarste op de arbeidsmarkt en het uit kwaliteitsoogpunt concentreren van zorg niet op.”

 

 Bieding St Jansdal op MC Zuiderzee
Advertentie