Regionieuws

Definitief besluit: Flevoland stelt aangepaste voorwaarden vergunningverlening vast

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben 10 december 2019 de aangepaste voorwaarden vastgesteld voor vergunningverlening. Vanaf vrijdag 13 december 2019 is het mogelijk om vergunningen op grond van de beleidsregels te verlenen. Het Rijk en de 12 provincies bereikten vorige week al overeenstemming over de inhoud van de beleidsregels.

Flevoland besluit vergunniung verlening

De beleidsregels zijn aangepast nadat bij de vaststelling bleek dat er onvoldoende aandacht was geweest voor knelpunten en aandachtspunten die de sectoren, vooral de agrarische, hadden aangedragen. In de noodzakelijke snelheid om de vergunningverlening weer op gang te brengen is er verschil ontstaan in de interpretatie van de beleidsregels tussen Rijk en provincies.

Gesprekken met sectoren

In Flevoland is afgelopen weken alsnog gesproken met de agrarische sector, bouw, industrie, MKB en VNO NCW. Daarnaast komen Rijk en provincies nu met eenduidige regels. Verantwoordelijk Flevolands gedeputeerde Harold Hofstra: ‘Wij hebben de afgelopen weken constructieve gesprekken gevoerd met verschillende partijen. In Flevoland hebben we te maken met een bijzondere situatie, omdat wij geen stikstofgevoelige Natura2000 gebieden hebben. Het beeld tot nu toe is dat veel aanvragen voor vergunningen gewoon door kunnen gaan. Wel hebben we hier uiteraard ook te maken met de verschillende landelijke ontwikkelingen en geven de verschillende partijen graag op korte termijn meer duidelijkheid over het vervolg. Flevoland zet deze samenwerking constructief in, in afstemming met de belanghebbenden en met oog voor de positie van Flevoland.’

Aangepaste regels vanaf vrijdag 13 december van kracht

Vanaf 13 december 2019 is het mogelijk om vergunningen op grond van de aangepaste beleidsregels te verlenen. Voor de afhandeling van aanvragen staat wettelijk maximaal 26 weken. Dat betekent dat aanvragers er rekening mee moeten houden dat er enige tijd overheen kan gaan voor er een besluit op de aanvraag wordt genomen. Hoe completer de vergunningaanvraag, hoe sneller de aanvraag kan worden afgehandeld.

Vergunning mogelijk

Voor bedrijven die niets aanpassen aan hun bedrijfsvoering en dus geen nieuwe natuurvergunning nodig hebben, verandert er niets. Bedrijven die wel een vergunning nodig hebben, moeten ervoor zorgen dat de neerslag van stikstof in Natura 2000-gebieden niet toeneemt. Dat kan bijvoorbeeld met intern en extern salderen. De beleidsregels geven aan onder welke voorwaarden dit mag. Bij intern salderen maakt een bedrijf stikstofruimte vrij binnen het eigen project of op de eigen locatie. Bij extern salderen neemt een bedrijf stikstofruimte over van een ander bedrijf dat stopt.

Stikstofneerslag

De beleidsregels zorgen ervoor dat de stikstofneerslag in de natuur niet toeneemt en dat vergunningverlening voor wonen en werken verder wordt vlot getrokken. Bij de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 is nadrukkelijk gezegd dat er geen verslechtering mag zijn in de natuur. Dat betekent dat er alleen vergunningen mogelijk zijn als de totale stikstofneerslag in de natuur niet toeneemt.

Ook bronmaatregelen nodig voor verminderen stikstofneerslag

Daarnaast zijn voor het oplossen van het stikstofvraagstuk ook maatregelen nodig om de stikstof uitstoot en -neerslag te verminderen. Rijk en provincies werken samen aan een maatregelenpakket voor deze zogenoemde bronmaatregelen. De komende maanden komt hierover meer duidelijkheid. We werken ook aan de contouren van een pakket met gebiedsgerichte maatregelen om de stikstofneerslag te verminderen en natuur sterker te maken. Deze mogelijkheden gaan wij samen met de sectoren verder onderzoeken.


Advertentie