Loading...

Edelherten Oostvaardersplassen
Edelherten Oostvaardersplassen mogen worden afgeschoten

De voorzieningenrechter heeft op donderdag 6 december uitspraak gedaan in de zaak die
was aangespannen door een aantal organisaties over de vergunning voor het afschot van edelherten in de Oostvaardersplassen.

De rechter heeft de voorlopige voorziening afgewezen, omdat naar het voorlopig oordeel van de rechter de vergunning rechtmatig is verleend. De rechter is van oordeel dat Gedeputeerde Staten van Flevoland de vergunning op basis van artikel 2.7 Wnb, in redelijkheid heeft kunnen verlenen en deze voldoende heeft onderbouwd. 

De rechter kende aan het belang van Gedeputeerde Staten om bovenmatige wintersterfte en de maatschappelijke onrust die dat veroorzaakte te voorkomen, een groter gewicht toe dan aan het belang van de procederende  natuurorganisaties.

Gedeputeerde Harold Hofstra is tevreden met de uitspraak. “Het is de verantwoordelijkheid van Provinciale Staten van Flevoland om  beleid vast te stellen voor de Oostvaardersplassen en een beslissing te nemen in deze moeilijke kwestie. We hebben een vergunning afgegeven die voldoende waarborgen bevat voor de natuurwaarden in de Oostvaardersplassen.”

Op basis van deze uitspraak kan Staatsbosbeheer beginnen met het afschieten van edelherten in de Oostvaardersplassen totdat er ongeveer 490 dieren overblijven.