Regionieuws

Een gereedschapskist ontwikkelen met instrumenten voor participatie

De vijf partijen die samen het provinciebestuur gaan vormen voor de komende vier jaar hebben vrijdag hun coalitieakkoord gepresenteerd. Daarin is ook opgenomen de beoogde verdeling van de gedeputeerden.

Nieuw college GS

Om met dat laatste te beginnen: het nieuwe college van gedeputeerde staten krijgt zes gedeputeerden, net als nu. Daarbij zitten twee oud-gedienden, die ook van het huidige college deel uitmaken. Jan de Reus (VVD) krijgt de portefeuille Ruimtelijke Ordening & Mobiliteit, Harold Hofstra (ChristenUnie) wordt verantwoordelijk voor Natuur, Energie, Financiën & Vrije Tijd.

Nieuw zijn de BBB-gedeputeerden Jan Klopman en Jurie van den Berg. Klopman, oud-raadslid voor het CDA in Dronten, krijgt de portefeuille Landbouw, Maritiem & Landelijk Gebied. Van den Berg stort zich op Infrastructuur, Europa, Kunst & Cultuur. Chris Jansen, jarenlang statenlid voor de PVV, krijgt de portefeuilles Economische Ontwikkeling & Hoger Onderwijs en Sjaak Simonse, jarenlang fractievoorzitter voor de SGP in Provinciale Staten, gaat zich storten op Bodem & Water, Samenleving & Bestuur.

de fractievoorzitters lopen voor het provinciehuis naar buiten
Feenstra Fotografie

De partijen benoemen in het akkoord dat de verkiezingsuitslag aangeeft dat ‘het anders moet’. “De uitslag van de verkiezingen op 15 maart wordt in het land breed ervaren als een reactie op de aanpak van ‘de overheid’ van grote vraagstukken. Veel inwoners ervaren dat de overheid daar te weinig antwoorden heeft en merken onvoldoende dat de overheid er voor hen is. En dat moet anders. Wij hebben dat signaal van de kiezers begrepen. En we geven daaraan gehoor. We gaan ons inzetten om de overheid slagvaardiger, effectiever en transparanter te maken want dit is een belangrijke tijd. Voor ons allemaal, maar ook voor de provincie als bestuurslaag. We staan als samenleving voor grote uitdagingen. Hoe richten we het Flevoland van de toekomst in? De keuzes die we nu maken voor bijvoorbeeld de woningbouwopgave, de regionale economie, voorzieningen, onderwijs, de toekomst van het landelijk gebied en de energietransitie bepalen hoe Flevoland er straks uitziet. En dat gaat iedereen merken.”

Eén van die ‘andere’ manieren is dat er zwaarder ingezet zal worden op burgerparticipatie. Eén van de uitgesproken ambities is dat de provincie een ‘gereedschapskist’ gaat ontwikkelen ‘met instrumenten voor participatie’. Het huidige coalitieakkoord zal na twee jaar worden geëvalueerd, niet alleen aan de hand van een monitor, maar ook met behulp van een digitaal burgerpanel. Daarnaast wil het nieuwe college investeren in een goede verhouding met alle partijen in Provinciale Staten, niet alleen de coalitiepartijen. “Dat doen we met een open, constructieve houding naar alle partijen en een duaal stelsel zoals bij de invoering ervan was bedoeld. Bij strategische vraagstukken worden de Provinciale Staten ‘aan de voorkant’ betrokken. Door te zorgen voor tijdige agendering maken we sturing door kaderstelling mogelijk. Met name bij strategische voorstellen nemen we ook dilemma’s, kanttekeningen en reële alternatieven op in Statenvoorstellen.”

Geen splijtzwammen

Van de traditionele splijtzwammen tussen verschillende partijen is in het akkoord niets terug te vinden. ChristenUnie kreeg van tevoren veel kritiek op een mogelijke samenwerking met de PVV, vanwege de opvattingen van die partij over de Islam. Maar dat woord is niet terug te vinden in het akkoord, en over de vluchtelingenopvang, traditioneel een andere splijtzwam, is opgenomen dat deze provincie zich al meer dan gemiddeld inzet voor asielopvang en dat van nieuwe opvang voor ‘veiligelanders’(vluchtelingen die uit landen komen die veilig zijn en daarom vrijwel geen kans maken op een status in Nederland te mogen blijven) geen enkele sprake kan zijn.

Voor wat betreft Lelystad Airport wordt opgemerkt dat de openstelling daarvan voor passagiersvliegtuigen in handen ligt van het Rijk en dat de provincie zal toezien op het behalen van de economische voordelen die LA biedt. Verder wordt er wel gezegd dat er meer aandacht moet zijn  voor de gevolgen voor de voedselveiligheid in de directe omgeving. En: “Om een gelijk speelveld te creëren met andere regionale luchthavens zullen de openstellingsuren gelijk moeten worden getrokken met die van de andere regionale luchthavens.”

Andere punten uit het coalitieakkoord:

 • Het Rijk moet agrariërs in Zeewolde compenseren voor de schade die zij hebben geleden door de lange discussie over een superkazerne in dat gebied.
 • Door aan te sluiten op de bestaande infrastructuur en de nieuwe rondweg voor Lelystad-Zuid hoeft er geen aparte busbaan naar Lelystad Airport te komen.
 • De provincie verleent geen medewerking aan nieuwe plannen voor buitendijks wonen en zal ook over bestaande plannen in gesprek gaan met de gemeenten.
 • Er komen provinciale aanjaagteams voor innovatieve woningbouw.
 • De provincie gaat zich inspannen voor een dependance van een technische universiteit in Flevoland en/of het lectoraat van een hogeschool, ‘gericht op de specifieke kwaliteiten van Flevoland’.
 • Meer inwoners en bezoekers moeten kunnen genieten van de natuur in Nationaal Park Nieuw Land, dat daarmee dus ook toegankelijk moet zijn.
 • Aan het beleid voor de grote grazers in de Oostvaardersplassen verandert niets. Over twee jaar wordt dat beleid geëvalueerd.
 • Er wordt een monitor ontwikkeld waarbij bij de ontwikkeling van nieuwe wijken ook wordt gekeken naar ‘het brede welzijn’ van de toekomstige inwoners van die wijk. Daarbij moet bij woningbouwplannen rekening worden gehouden bij onderwijs, zorg, veiligheid, sport en recreatie.
 • De provincie gaat inzetten op gebiedspromotie, met het Nationaal Park Nieuw Land en de ‘waterprovincie’ als zwaartepunt.
 • Als er voor de Lelylijn een tunnel wordt aangelegd, moet worden bekeken of de Ketelbrug ook gelijk kan worden vervangen door een tunnel.
 • Het Rijk zal worden aangesproken op de ‘financiële molensteen’ die het onderhoud van bruggen, sluizen, waterbeschoeiingen en andere voorzieningen in het waterwegennet voor de provincie vormen. “Waar Flevoland bij het instellen van onze provincie in 1986 ook alle bruggen, sluizen, waterbeschoeiingen en andere voorzieningen in het (water)wegennet in beheer kreeg, heeft het niet de middelen gekregen om te voorzien in de vervanging daarvan. De ‘stille lasten’ noemen we dat. En daar lopen we nu tegenaan, omdat veel van deze voorzieningen aan vervanging toe zijn. Door onze jonge ontstaansgeschiedenis en de forse groeiopgave hebben we niet de mogelijkheid gehad om daarvoor te sparen, zoals de andere provincies. Deze financiële last hangt ons als een molensteen om de nek. We spreken het Rijk hierop aan en verbinden onze inzet voor het aanpakken van de grote nationale vraagstukken van nu en de toekomst dan ook nadrukkelijk aan het oplossen van deze ‘erfenis’ uit het verleden.”
 • De provincie gaat een landbouwvisie ontwikkelen.
 • Boeren zullen niet gedwongen worden onteigend, er vindt geen gedwongen verkleining van de veestapel plaats, maar er wordt wel gekeken wat de beste locatie daarvoor is.
 • Agrariërs krijgen meer mogelijkheden om op eigen erf nevenactiviteiten te ontwikkelen op het gebied van recreatie, toerisme en natuurbeheer.
 • Agrariërs krijgen ook meer ruimte om, onder bepaalde voorwaarden, op eigen terrein een windmolen neer te zetten.
 • Het voedselonderwijs wordt uitgebreid.
 • Er komen geen nieuwe windmolenlocaties in Flevoland.
 • Het is geen doel op zich om koploper te blijven als provincie als het gaat om het opwekken van duurzame energie.
 • Er wordt ingezet op zonnepanelen op daken, langs infrastructuur en op dijken, maar niet op landbouwgrond.
 • De opslag van energie in grote batterijen moet mogelijk zijn.
 • De Lelylijn moet meerdere stops krijgen in de provincie.
 • Zonder de nieuwe IJmeerverbinding tussen Almere en Amsterdam wordt Almere Pampus niet ontwikkeld.
 • Landbouwinnovatie wordt samen met de agrarische onderwijsinstellingen in Flevoland opgepakt.
 • Er moet meer aandacht voor het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) komen en ontwikkelingsmaatschappij Horizon moet dat ook opnemen in haar portefeuille.
 • Er komt een onderzoek naar in hoeverre de doelstellingen van het Fonds Kunst- en Cultuurbeleid ook worden gehaald en of die bijstelling behoeven.
 • Er komen geen nieuwe landschapskunstwerken in Flevoland en de provincie zal ook niet meewerken aan initiatieven daartoe.
 • Er wordt gekeken naar een eerlijke verdeling over de hele provincie van cultuursubsidies.
 • De provincie steekt niet verder in op een nieuw kunstmuseum in Almere.
 • Er wordt onderzocht of een Flevolandse Ombudsman toegevoegde waarde heeft: een ombudsman waar mensen met klachten over de provincie terecht kunnen.
 • De provincie gaat in gesprek met de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi- en Vechtstreek om binnen de bestaande middelen meer aandacht te hebben voor afvaldumpingen in natuurgebieden

Dit bericht is van Radio Lelystad, samenwerkingspartner van Lokale Omroep Zeewolde in de Flevolandse Mediastichting.

Advertentie