Loading...

Europees geld beschikbaar voor Flevolandse jonge boeren

 

In de periode van 3 december 2018 tot en met 8 februari 2019 kunnen jonge Flevolandse boeren subsidie aanvragen in het kader van de subsidieregeling Jonge Landbouwers uit het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2022 (POP3). Het gaat om subsidie voor een tegemoetkoming in investeringen in bijvoorbeeld machines en verplaatsbare installaties.

 Provincie Flevoland stelt in deze openstellingsperiode in totaal € 340.000 beschikbaar voor subsidie aan de jonge landbouwers. Dit bedrag bestaat uit € 170.000 aan Europese middelen en € 170.000 die de provincie beschikbaar stelt uit eigen middelen.

Het subsidiepercentage bedraagt maximaal 30% van het investeringsbedrag. Hierbij is de ondergrens, voor het ontvangen van een subsidiebijdrage, gesteld op een minimale subsidiebijdrage van €10.000 en bedraagt de maximaal toe te kennen subsidiebijdrage €20.000,- per subsidieaanvraag.

 Modernisering

Om jonge landbouwers te ondersteunen bij het opstarten van een eigen agrarisch bedrijf is de landelijke regeling Jonge Landbouwers in het leven geroepen. Deze regeling is specifiek bedoeld voor jonge agrariërs tot en met 40 jaar, die voor het eerst een bedrijf hebben overgenomen of zijn gestart. Het stelt hen in de gelegenheid om hun agrarische onderneming aan te passen aan de eisen die nu en in de toekomst worden gesteld aan bijvoorbeeld duurzaamheid. Gedeputeerde Hofstra: ‘Er is in vorige openstellingen veel interesse getoond voor deze regeling en daar zijn we blij mee. Ik vind het belangrijk dat we de agrariërs van de toekomst waar mogelijk ondersteunen. Deze regeling biedt daarvoor mooie kansen.’

Landelijke regeling, provinciale openstelling

De regeling voor jonge landbouwers is een landelijke regeling, maar wordt per provincie opengesteld. Dat gebeurt in alle provincies op vrijwel dezelfde manier en in dezelfde periode, die start op maandag 3 december 2018 om 09.00 uur en eindigt op vrijdag 8 februari 2019 om 17.00 uur.

De Flevolandse openstelling sluit volledig aan bij de landelijke investeringslijst, de enige uitzondering betreft investeringen in solitaire windmolens, want die zijn in Flevoland niet vergunbaar.

Subsidie aanvragen

Gedurende de hele openstellingsperiode kunnen aanvragen worden ingediend. Dat gebeurt via het loket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Op de website van de provincie (www.flevoland.nl/POP3) staat tijdens de openstellingsperiode een link naar het loket van RVO, naast andere relevante links, documenten en informatie om belangstellenden op weg te helpen bij het doen van een subsidieaanvraag.

Toekenning van subsidies en vervolg

Omdat binnen POP3 een tendersystematiek wordt gehanteerd, wordt pas na afloop van de openstellingsperiode beoordeeld welke aanvragen gehonoreerd worden. Naar verwachting vindt de toekenning van de subsidies plaats rond de zomer van 2019. Volgend jaar zal opnieuw worden bekeken of de regeling nogmaals zal worden opengesteld.