Flevoland stelt concept energie strategie vast

Flevoland stelt concept RES vast

De afgelopen weken is de Concept RES Flevoland besproken in alle Flevolandse gemeenteraden, Provinciale Staten en Algemene Vergadering van het Waterschap. Overal is akkoord gegaan met het Flevolandse bod dat is opgenomen in de Concept RES. Met het bod laat Flevoland zien hoe het wil gaan bijdragen de CO2-uitstoot te halveren in 2030 en in 2050 nagenoeg te laten verdwijnen zoals nationaal en internationaal is afgesproken.

Regionale Energie Strategie

Flevoland is één van de 30 RES-regio’s in Nederland. Iedere regio laat in haar Regionale Energiestrategie (RES) zien hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. Ook wordt van iedere regio verwacht inzichtelijk te maken welke warmtebronnen kunnen worden gebruikt, zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. Waar is ruimte en hoeveel? Zijn de plekken maatschappelijk gezien acceptabel en financieel haalbaar? Elke regio beschrijft zijn eigen keuzes.

Deadline

Vanwege de coronacrisis is de landelijke deadline voor het vaststellen van de Concept RES verschoven van 1 juni naar 1 oktober. Door het snelle omschakelen van alle betrokken partners naar digitale besluitvorming, heeft Flevoland deze extra tijd niet hoeven te gebruiken en heeft het als één van de eerste RES-regio’s de Concept RES vastgesteld.

Huidig beleid

In het Flevolands bod is het huidige beleid als uitgangspunt genomen. Met name door wind wordt nu al 7% van de landelijke opgave duurzaam opgewekt. Bij uitvoering van ‘Regioplan Wind’ en de ‘Structuurvisie Zon’ dat al eerder is vastgesteld, produceert de regio Flevoland in 2030 zo’n 4,76 TWh aan hernieuwbare elektriciteit. Daarmee levert Flevoland 13,5% van de landelijke opgave om in 2030 35 TWh hernieuwbare elektriciteit te leveren.

Betrokken inwoners

Tijdens de verschillende behandelingen hebben de volksvertegenwoordigers met name aandacht gevraagd hoe de inwoners van Flevoland meer betrokken kunnen worden bij de energietransitie. In de RES 1.0 die volgend juli gereed moet zijn zal daar uitgebreider op in worden gegaan. Daarbij zal ook dieper worden ingegaan op betaalbaarheid. Ook zal dan verder zijn uitgewerkt hoe wordt gezorgd voor voldoende capaciteit op het energienet.

RES 1.0

Uiterlijk 1 oktober moeten alle RES regio’s een bestuurlijk vastgestelde Concept RES voorleggen aan het Planbureau voor de Leefomgeving dat uiterlijk 1 februari 2021 een analyse zal geven over de verschillende stukken. Daarbij wordt bekeken of de regio’s in 2030 gezamenlijk daadwerkelijk 35 TWh hernieuwbare elektriciteit gaan leveren. Uiterlijk 1 juli 2021 wordt van iedere regio een RES 1.0 verwacht. Meer informatie over de RES Flevoland is te vinden op https://fea.nl/over-res/.

Hier staat ook de volledige Concept RES.

Advertentie