Regionieuws

Flevoland wil in infrastructuur investeren

Voor het aanpakken van de woningnood in de regio moeten er de komende jaren versneld extra woningen in de Metropoolregio Amsterdam worden gebouwd. Flevoland kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Dit kan echter niet zonder dat het voorzieningenpeil en de bereikbaarheid op orde zijn. Hierover heeft de Metropoolregio Amsterdam, waar Flevoland deel van uitmaakt, gesproken met de verantwoordelijke ministers om Flevoland op een goede en duurzame wijze bereikbaar te houden. Het onderzoek naar de IJmeerverbinding wordt voortgezet, Rijk en regio reserveren middelen voor de verbreding van de A27 tussen Almere Haven en knooppunt Eemnes en er wordt onderzoek gedaan naar de N50. Rijk en regio hebben de ambitie uitgesproken de spoorverbinding naar Noord-Nederland te willen versnellen en zullen hier het komende jaar onderzoek naar doen.

Nieuwbouw huizen

Op korte termijn wordt geïnvesteerd in fiets- en slimme mobiliteitsoplossingen.

Verbreding A27
Gedeputeerde Jan de Reus, verantwoordelijk voor onder andere wonen en mobiliteit voor de provincie Flevoland, blikt terug op een goed overleg, waarin een aantal belangrijke afspraken met elkaar zijn gemaakt: “Wij leveren als Flevoland graag een bijdrage aan de woningbouwopgave, maar daaraan stellen wij wel een aantal voorwaarden.

We bouwen immers geen woningen; we bouwen aan een samenleving waar mensen wonen, werken en recreëren. Die plekken moeten bereikbaar en leefbaar zijn. Dat wordt door anderen begrepen. Betekenisvol is de afspraak die we gemaakt hebben om een verkenning te starten naar de verbreding van de A27 tussen de aansluiting Almere Haven en het knooppunt Eemnes. Dit draagt bij aan de doorstroming van het verkeer op deze weg en biedt meer betrouwbaarheid voor het openbaar vervoer. Rijk en regio hebben afgesproken om de benodigde middelen hiervoor alvast te reserveren.”
Flevoland heeft naast de A27 ook afspraken gemaakt om gezamenlijk met Rijk en Overijssel inzichtelijk te maken welke voorwaarden nodig zijn om tot een verdere verbreding van de N50 te komen.

IJmeerverbinding Almere - Amsterdam
Ook het onderzoek naar de toekomstige openbaar vervoerontsluiting van Almere is een stap verder. Rijk en de regio erkennen het belang van de ontwikkeling van Almere en de noodzaak om maatregelen te nemen die de bereikbaarheid en leefbaarheid in de regio vergroten, waarbij ook aandacht is voor de ontwikkeling van de natuur in het Markermeer en het IJmeer.
Een snelle, extra verbinding tussen Almere en Amsterdam, de IJmeerverbinding, kan een belangrijke bijdrage leveren aan het vergroten van de bereikbaarheid van de metropoolregio. Bovendien ontstaat hiermee ruimte op het hoofdspoor voor snelle(re) intercity’s naar Noord- en Oost-Nederland, een onderzoek dat in de komende periode een vervolg krijgt. Het komend jaar wordt gebruikt om de vraagstukken nader uit te werken en financiële middelen te vinden.

Slim en duurzaam vervoer
Met het Rijk zijn ook afspraken gemaakt om te investeren in fiets- en slimme mobiliteitsoplossingen. Zo stelt het Rijk middelen beschikbaar om het aantal fietsenstallingen bij station Dronten uit te breiden en onderzoek te doen naar vergroting van de stallingscapaciteit bij station Lelystad. Ook draagt het Rijk bij aan de verbreding van het Spoorbaanpad in Almere en zijn er afspraken gemaakt om de samenwerking op het gebied van slimme mobiliteit voort te zetten, zodat reizigers in de toekomst slimmer en duurzamer kunnen reizen.

Advertentie