Regionieuws

Brede financiële impuls in begroting

De komende jaren willen Gedeputeerde Staten voor circa 25 miljoen euro extra bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de provincie Flevoland. De focus ligt daarbij op majeure opgaven zoals het verzachten van de economische gevolgen van corona en de aanpak van het stikstofdossier. Daarnaast zet de provincie nadrukkelijk in op het verbeteren van de ‘brede welvaart’. Anders gezegd: ze wil het welbevinden en welzijn van haar inwoners vergroten door onder meer te investeren in de kwaliteit van de leefomgeving en oog te hebben voor de sociale opgaven.

Dit staat in de Najaarsnota 2020 die Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten aangeboden heeft. Provinciale Staten bespreken de Najaarsnota en de bijbehorende begroting 2021 woensdag 28 oktober.

Flevolandse begroting maakt ruimte voor brede financiële impuls

Gedeputeerde Harold Hofstra (portefeuillehouder financiën): “Het is noodzakelijk dat wij, juist in deze tijden van economische en maatschappelijke onzekerheid, blijven investeren en ruimte bieden aan onze inwoners en de toekomst van Flevoland.” Daarom stellen Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten voor om tot en met 2024 in totaal ruim 14 miljoen euro incidenteel in te zetten voor de belangrijkste opgaven waar de provincie voor staat. Daarnaast is er 1,3 miljoen euro incidenteel nog niet ingevuld zodat er ook ruimte is voor initiatieven vanuit Provinciale Staten. Tot en met 2025 is er ook ruim twee miljoen euro per jaar extra aan structurele begrotingsruimte gevonden en ingevuld.

Bij het zoeken naar financiële ruimte is onder meer kritisch gekeken naar bestaande budgetten, reserves en voorzieningen, waarbij de ambities van het coalitieakkoord overeind zijn gebleven met oog voor de uitdagingen van nu.

De economische effecten van de coronacrisis en de aanpak van het stikstofprobleem zijn belangrijke opgaven. Oplossingen binnen het stikstofdossier moet de ruimte bieden aan ontwikkelingen binnen Flevoland waarbij oog is voor zowel economie als ecologie. Flevoland is in beeld voor de bouw van 100.000 woningen (Tweede Kamermotie Koerhuis) en ook daar wil het provinciebestuur werk van maken. Naast ruimte voor ontwikkelingen zet Flevoland sterk in op het verbeteren van de kwaliteit van wonen, werken en recreëren, waarbij aandacht is voor een natuur-inclusieve samenleving en het versterken van de brede welvaart.

Vanwege de coronapandemie en de onzekerheid die de crisis op alle fronten met zich meebracht heeft Flevoland er voor gekozen om dit jaar eenmalig een initiatiefrijke Najaarsnota en een beleidsarme begroting 2021 uit te brengen. Op deze manier werd tijd en ruimte gecreëerd om de gevolgen van de diverse ontwikkelingen in kaart te brengen. Zo zijn de zomermaanden gebruikt om samen met Provinciale Staten de gevolgen van de coronacrisis in Flevoland te bezien en de rol van de provincie daarin, dit is verwerkt in de najaarsnota.

Hoewel de onduidelijkheid minder groot is dan in het voorjaar, is nog steeds veel onzeker. De crisis is nog niet voorbij, de maatschappelijke gevolgen zijn groot, maar deels ook nog onbekend. Daar komt bij dat ook aan de inkomstenkant onzekerheden bestaan, onder meer vanwege de uitkering uit het Provinciefonds en inkomsten uit de opcenten motorrijtuigenbelasting. Desalniettemin is de begroting voor 2021 sluitend alsmede de meerjarenraming

Advertentie