Regionieuws

Bibliotheek: Durven, doen en ervaren

Flevomeer Bibliotheek: Durven, doen en ervaren

FlevoMeer Bibliotheek werkt sinds een jaar aan het project “Proactief-durven-doen en ervaren”. Hiervoor is subsidie ontvangen uit de Europese migratie- en veiligheidsfondsen 2014—2020. Het project is gericht op de participatie in de samenleving van personen uit een niet-westers derde land en hun naasten.

Het project loopt van september 2019 t/m december 2021. We zijn over de helft dus tijd om de stand van zaken van de werkprojecten te bekijken. De vijf projecten zijn in samenwerking met Welzijn Lelystad.

Durven, doen en ervaren1. Participatieverklaring nieuwe stijl – (non-)formele ontwikkeling met betrekking tot de Nederlandse cultuur, onderwijs, arbeid, onderwijs, vrijetijdsbesteding, voorzieningen en Nederlandse kernwaarden

Workshops en trainingen zijn ontwikkeld voor deelnemers en vrijwilligers. De thema’s gaan o.a. over (vrijwilligers)werk, grenzen stellen, nee kunnen zeggen en kunnen ontspannen. Ze staan tegelijkertijd ook in het teken van de waarden en normen waarover de deelnemers en het participatie-verklaringstraject worden geïnformeerd: participatie, solidariteit, vrijheid en gelijkwaardigheid. Deelnemers leren praktisch om te gaan met de waarden in Nederland, deze te ervaren en toe te passen in het dagelijks leven.

2. Doen, durven en ervaren – kennis en toeleiding Nederlandse arbeidsmarkt

Het project ‘Meedoen op Urk’ is, in samenwerking met gemeente Urk, voor de zomervakantie afgesloten. Elf vrouwen met een migratieachtergrond hebben in 26 bijeenkomsten meegedaan aan dit project. Het doel is: actief deelnemen aan de samenleving, praten in het Nederlands, het eigen netwerk in kaart brengen en de eerder verworven competenties leren inzetten en gebruiken. Het ultieme doel is het vinden van betaald en/of onbetaald werk. Om dit te bereiken wordt kennis gemaakt met lokale organisaties, maatschappelijke instellingen en bedrijven en wordt werkervaring opgedaan en/of stage gelopen.

Het project is opgebouwd in 3 fases:
- Je prettig voelen
- Ik durf
- Ik doe

Het project ‘Meedoen in Lelystad’ is eind augustus gestart en is bedoeld voor vrouwen van niet-westerse derde landen die zich in een sociaal geïsoleerde of kwetsbare positie bevinden. Het project is in opzet en uitvoering geënt op Meedoen op Urk.

3. Huis voor Taal portaal – Nederlandse taalvaardigheid
Flevowijzer

De Open Inloop van Huis voor Taal heeft veel last gehad van de sluiting van bibliotheken i.v.m. corona. Vanaf juni zijn deze langzamerhand opgestart en zijn nu, soms nog beperkt, weer open. Gelukkig konden deelnemers digitaal verder werken, hierbij waren ze afhankelijk van beschikbare apparatuur en internet.

Op woensdag 23 september is het digitaal portaal www.flevowijzer.info gelanceerd. Dit portaal ondersteunt bij de persoonlijke ontwikkeling van mensen zodat ze zelfverzekerder en beter toegerust kunnen meedoen in de samenleving.

Hier zijn digitale programma’s, verdeeld in de onderwerpen taal, rekenen, digitale vaardigheden, samenleving en inburgering opgenomen. Daarnaast zijn via de optie ‘Ik zoek hulp’ per gemeente organisaties vermeld die kunnen helpen bij ontmoeting, financiën, gezondheid etc. De informatie voor de gemeenten Dronten en Zeewolde is gevuld. De overige gemeenten volgen binnenkort.

Overige projecten zijn Huis voor Taal taalbegeleiding voor jongeren (Dronten), Cursus AED en EHBO (Zeewolde). Nieuwe ontwikkelingen zijn gaande zoals een Huis voor Taal junior, gericht op scholen en het Maatjesproject, gericht op koppelingen tussen deelnemers en vrijwilligers.

4. De vloer op – ontwikkeling van expressie, fantasie, creativiteit en zelfvertrouwen

Theater is voor sommige mensen een goed middel om vaardigheden aan te boren zoals zelfvertrouwen, durven, lef, uitspreken. Als je met plezier en passie en ook samen met anderen iets moois neer kunt zetten dan groei je als mens. In Lelystad en Dronten zijn twee groepen wekelijks bezig met theater en werken toe naar een uiteindelijke presentatie. In Zeewolde heeft de zomerschool het theater verwerkt in de bijeenkomsten (voor kinderen van 12-16 jaar).

5. Persoonlijk startgesprek - gericht op autonoom leren, empowerment en coachend leren

Wanneer deelnemers bij Huis voor Taal komen vindt er een persoonlijk startgesprek plaats waarbij gekeken wordt naar de wensen van de deelnemer: wat wil je leren, wat wil je kunnen en wat wil je oefenen? De deelnemer wordt op basis hiervan gekoppeld aan een groep of vrijwilliger die op haar/zijn niveau kan begeleiden. Werken vanuit de wensen en belangstelling van de deelnemer levert een positief en goed resultaat op!

Over ons

FlevoMeer Bibliotheek: waar je welkom bent, een goed gesprek kunt voeren, kennis en cultuur haalt, brengt en deelt, elkaar ontmoet en jezelf kunt zijn.
We zijn een neutrale plaats in de samenleving waar iedereen, zonder waardeoordeel, betrouwbare informatie en kennis kan vinden. FlevoMeer Bibliotheek is de ultieme plek waar iedereen zich thuis voelt.

Advertentie