Regionieuws

Formatieproces Provinciale Staten

In de bijeenkomst van fractievoorzitters/lijsttrekkers Provinciale Staten 2019-2023 zijn de partijen akkoord gegaan met het aanstellen van informateur Annemarie van Gaal. Deze bijeenkomst werd gehouden op donderdag 28 maart en was live te volgen via de website van Statengriffie Flevoland. 

Formatieproces Provinciale Staten

Tijdens het uitvoeren van verkennende gesprekken met alle politieke partijen worden de volgende vragen gesteld:
• Is uw partij bereid deel te nemen aan een College van Gedeputeerde Staten. Zo ja, onder welke voorwaarden?
• Met welke partijen wilt u absoluut niet samenwerken?
• Welke combinatie van partijen is, gegeven de verkiezingsuitslag, volgens u de meest voor de hand liggende combinatie om een coalitie te vormen voor de bestuursperiode 2019-2023?
• Welke waarden/omgangsvormen ziet u graag terug in de Flevolandse bestuurscultuur

• Gevraagd wordt aan de informateur om de mogelijkheden te onderzoeken voor een coalitie die:
o Kan steunen op een werkbare meerderheid in de PS
o Kan steunen op een coalitie met een gedeelde visie en ambitie voor de toekomst van Flevoland
o Vertrouwen geeft in een solide en toekomstgerichte wijze van besturen

Annemarie van Gaal is gestart met het plannen van de gesprekken die zij gaat voeren met alle partijen. Deze gesprekken zijn voor iedereen te volgen via de gespreksverslagen die daarvan gemaakt worden. Vrijdagochtend maakt zij haar opwachting op het Provinciehuis.

Hertellen

Ondertussen moeten er nog stemmen herteld worden. Vanmiddag is een vergadering onder leiding van de Commissaris van de Koning Leen Verbeek besloten dat er decentraal geteld wordt. Bij deze vergadering waren ook de Statengriffier, vertegenwoordigers van de Kiesraad, het waterschap, het Centraal Stembureau en de projectleiders verkiezingen van de 6 gemeenten aanwezig.
Decentraal tellen houdt in dat per gemeente de ingevulde stembiljetten geteld worden. Hier wordt per gemeente een centrale locatie voor gekozen. Deze worden later bekend gemaakt.
De telling vindt plaats op donderdag 11 en vrijdag 12 april. Als alles volgens plan verloopt, verwerkt het centraal stembureau de resultaten van de hertelling op maandag 15 april. De openbare zitting wordt verwacht op dinsdag 16 april, een dag later volgen dan rapportage en besluit toelating nieuwe Statenleden.

Advertentie