Regionieuws

Impuls voor Technisch onderwijs door regiodeal Nieuw Land

De provincie Flevoland heeft groen licht gekregen van het Rijk voor een ambitieuze 'Regio Deal' die de komende vijf jaar zal plaatsvinden, met een looptijd van 2023 tot 2028. Deze Regio Deal, met de naam 'Nieuw Land', is het resultaat van nauwe samenwerking tussen de gemeenten Almere en Lelystad, de provincie Flevoland, en het Rijk, met betrokkenheid van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken en Klimaat. Ook regionale Tech & Transitie bedrijven en onderwijsinstellingen spelen een cruciale rol in dit initiatief.

Het belangrijkste doel van deze Regio Deal is om een aanzienlijke impuls te geven aan technisch onderwijs op verschillende niveaus, waaronder MBO, HBO en universitair onderwijs, met als uiteindelijke doel een betere afstemming tussen de arbeidsmarkt en het onderwijssysteem. Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland heeft actief deelgenomen aan het realiseren van deze baanbrekende overeenkomst.

logo provincie flevoland

In overeenstemming met de Rijksovereenkomst is de definitie van een 'Regio Deal' als volgt geformuleerd: "Een Regio Deal is een samenwerking tussen Rijk en regio om de kracht van de regio te versterken. Regio Deals dragen bij aan de kwaliteit van leven, wonen en werken voor inwoners en ondernemers. Ze verbeteren de aanpak van gebiedsspecifieke uitdagingen en bevorderen publiek-private samenwerking, regionale samenwerking en samenwerking tussen Rijk en regio. Dit draagt bij aan het versterken van algemeen welzijn, welvaart en sociale cohesie in regio's waar deze onder druk staan."

Tech & Transitie bedrijven

Binnen de Regio Deal Nieuw Land zal de focus liggen op investeringen in het vestigingsklimaat voor Tech & Transitie bedrijven. Dit omvat specifieke investeringen in onderwijs, onderzoek en valorisatie binnen de Tech & Transitie sector. De Rijksoverheid heeft ingestemd met een bijdrage van in totaal €18,2 miljoen, met de verwachting dat de regionale overheden een passende financiële bijdrage leveren in verhouding tot de regionale uitdagingen en draagkracht. Hierbij wordt 50% als uitgangspunt genomen.

De Regio Deal is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen het Rijk, lokale overheden (waaronder de gemeenten Almere, Lelystad en Provincie Flevoland), regionale Tech & Transitie bedrijven en kennisinstellingen. Verschillende communicatiekanalen zijn ingezet om alle betrokken partijen te betrekken bij het opstellen van een convenant voor de Regio Deal en bij de uitvoering ervan. Er heerst een breed draagvlak en enthousiasme onder de deelnemende partijen voor de doelen en prioriteiten van de Regio Deal.

Versterken en vergroten

In de komende jaren zal de Regio Deal Nieuw Land gericht zijn op het versterken van technisch onderwijs in de Almere-Lelystad regio, met als doel het vergroten van de beschikbaarheid van geschoold talent voor Tech & Transitie bedrijven in de regio en het creëren van meer hoogwaardige banen voor de lokale bevolking. Dit initiatief omvat de oprichting van innovatiehubs voor elektrificatie en chiptechnologie, gericht op technologische ontwikkelingen die bijdragen aan de energietransitie. Daarnaast zal een innovatiehub worden opgezet voor duurzaam bouwen, met een focus op energiebesparing, hernieuwbare energie, CO2-reductie, klimaatadaptatie, en het versnellen en verduurzamen van de woningbouw.

Het provinciebestuur van Flevoland zal uw Staten jaarlijks informeren over de voortgang van de Regio Deal Nieuw Land. Bovendien worden Statenleden uitgenodigd om deel te nemen aan een studiereis over innovatiecampussen en regionale samenwerking, aangeboden door de gemeente Almere. Dit biedt een waardevolle gelegenheid om het concept van innovatiecampussen en de uitvoering van regionale samenwerking in de praktijk te ervaren.

Feestelijke start

Met de formele ondertekening van het Regio Deal-convenant zal er ook een feestelijke regionale aftrap worden georganiseerd, die gepland staat voor december 2023. Dit markeert het begin van een nieuw tijdperk van samenwerking en groei voor de Almere-Lelystad regio, waarbij technologisch onderwijs, innovatie en duurzame ontwikkeling centraal staan.

Deel dit bericht via socialemedia of WhatsApp
Advertentie