Loading...

Logo Waterschap Zuiderzeeland
Jaarverslag 2018: Droogte zet waterschap op de kaart

2018 was een jaar van extreme droogte. Vanwege de unieke kenmerken van het beheergebied van Waterschap Zuiderzeeland, vielen de waterproblemen uiteindelijk mee. Verder zijn afgelopen jaar belangrijke stappen gezet richting een energieneutraal waterschap, met bijvoorbeeld de deelname aan Windpark Hanze.

Het eerste dijktraject is beoordeeld met de nieuwe normen en het waterschap werkt samen met zijn omgeving en partners om plastics, medicijnresten en gewasbeschermingsmiddelen uit het water te krijgen. De goede financiële positie is met het positieve jaarresultaat van € 3,4 miljoen gehandhaafd.

Droogte:
De gevolgen van de droogte vielen mee ten opzichte van andere waterschappen, maar waren zeker merkbaar. Een algeheel beregeningsverbod in het beheergebied van Waterschap Zuiderzeeland is uitgebleven, maar het heeft maanden geduurd voor het grondwaterpeil in het hele beheergebied weer op niveau was. Het waterschap gaat de komende tijd aan de slag met een droogtestrategie en klimaatbestendige steden, om beter op de toekomst voorbereid te zijn.

Duurzaam waterschap:
Door de deelname in Windpark Hanze kan Waterschap Zuiderzeeland al in 2023 zijn energiedoelstellingen realiseren en CO2-neutraal in de eigen stroom voorzien. De slibvergistingsinstallatie Ephyra® op afvalwaterzuivering Tollebeek is geoptimaliseerd en produceert meer biogas dan verwacht. In 2019 doet het waterschap onderzoek naar mogelijkheden om Ephyra® nog beter te benutten. De aanbesteding van de renovatie en verduurzaming van gemaal Vissering is afgerond; de gunning was begin 2019 en de uitvoering is inmiddels gestart.

Waterveiligheid: nieuwe normen en buitendijkse gebieden

Het eerste dijktraject is beoordeeld aan de (nieuwe) overstromingsnormen en van het beoordelingsproces is veel geleerd. Bijvoorbeeld dat meer onderzoek nodig is in de beoordelingsfase om een goed beeld te krijgen van de staat van de keringen. In 2018 zijn de tien buitendijkse gebieden waar het waterschap een zorgplicht heeft opnieuw getoetst aan de provinciale veiligheidsnormen. Alle buitendijkse gebieden zijn op orde en voldoen aan de norm.

Samen aan de slag met waterkwaliteit:
Het waterschap heeft met acties en onderzoeken gewerkt aan waterkwaliteit. Denk aan de verwijdering van medicijnresten door afvalwaterzuiveringen, maar ook het voorkomen van de verspreiding van antibioticaresistentie en het verminderen van microplastics in het oppervlaktewater. Ook werkt het waterschap met agrariërs aan het verminderen van emissies van gewasbeschermingsmiddelen.

Financiën:
Het jaarresultaat over 2018 komt uit op 3,4 miljoen positief. Een groot deel van het resultaat bestaat uit hogere belastingopbrengsten over het belastingjaar 2018, maar ook de jaren daarvoor. De schulden zijn in 2018 licht afgenomen en de reserves iets toegenomen. Dit betekent dat de goede financiële uitgangspositie van het waterschap gehandhaafd is.

Zie verder: https://www.zuiderzeeland.nl/jaarverslag