Regionieuws

Zienswijze over Ontwerp Luchtvaartnota

Provincie Flevoland heeft haar zienswijze ingediend op de Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050 van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hierin benadrukt de provincie het belang om zo snel mogelijk een besluit te nemen over openstelling van Lelystad Airport per november 2021.

Provincie Flevoland is zich bewust van de veranderingen in het maatschappelijke debat over vliegen en de impact die de luchtvaartsector heeft op de omgeving en hinderbeleving. De luchtvaart brengt geluidshinder en emissies van CO2, stikstof en fijnstof met zich mee. De provincie vindt het belangrijk dat de negatieve effecten van luchtvaart zo veel mogelijk worden beperkt. Er zal behoefte blijven om te vliegen en daarom zal de sector stappen moeten maken in de balans tussen luchtvaart en leefomgeving. De provincie ziet een blijvende belangrijke rol voor Lelystad Airport vanuit het perspectief van leefbaarheid, milieu en hinderreductie, en vanuit het herstel van de luchtvaartsector uit de coronacrisis.

Lelystad Airport biedt balans tussen luchtvaart en leefomgeving

Leefbaarheid, milieu en hinderreductie

Vliegen op Lelystad Airport heeft per saldo minder geluidshinder tot gevolg. Het vliegen van en naar Lelystad Airport zorgt voor ruim 150 ernstig geluidgehinderde personen; voor een zelfde hoeveelheid vluchten vanaf Schiphol zijn dat er ruim 100.000. De Ontwerp-Luchtvaartnota en de omgeving van Schiphol wensen nachtvluchten te voorkomen. Daarmee is er overdag dan minder ruimte voor vakantievluchten, die vaker op een dag op en neer gaan. Op Lelystad Airport is de tijd tussen het moment dat een vliegtuig landt en weer kan opstijgen, veel korter dan op Schiphol. Lelystad Airport is voor vakantievluchten een logische en bedrijfseconomisch aantrekkelijke luchthaven. Ook is Lelystad Airport compact en modern. Omdat de afstanden op de luchthaven kort zijn, is er minder uitstoot: minder taxiën betekent minder uitstoot van ultrafijn stof, stikstof en CO2.

Innovatie en verduurzaming van de luchtvaart

De Ontwerp-Luchtvaartnota zet zwaar in op innovatie voor de duurzame en hinderbeperkende ontwikkeling van de luchtvaart. Provincie Flevoland deelt die ambitie. Zij kan een belangrijke rol spelen in de innovatie en verduurzaming van de luchtvaart en het testen van integrale mobiliteit. Flevoland heeft fysiek ruimte waarin innovaties op het gebied van slimme mobiliteit en verduurzaming gaande zijn. Denk aan de ontwikkeling van het Mobiliteit en Infrastructuur Testcentrum te Marknesse. De omstandigheden op Lelystad Airport zijn ideaal om naast het bestaande en nieuwe luchtverkeer nieuwe technologieën en innovaties in de praktijk te testen.

Herstel van de luchtvaartsector in het juiste systeem

Lelystad Airport is fysiek en operationeel helemaal gereed voor de openstelling voor vakantievluchten. De provincie pleit in haar zienswijze voor zo spoedig mogelijke ingebruikname van de luchthaven. Openstelling is voor het herstel van de luchtvaartsector door de coronacrisis nodig. Want er is – vanwege historische rechten – sprake van slotschaarste op Schiphol, in en na de crisis. De provincie vindt dat openstelling van Lelystad Airport en de werking van de Verkeersverdelingsregel een essentiële oplossing zijn voor de slotschaarste op Schiphol. De vraag naar vliegen om verbonden te zijn met de wereld, blijft. Daarbij kan volgens de provincie nu al de dichtbevolkte omgeving van Schiphol ontlast worden door vakantievluchten in Europa grotendeels vanaf Lelystad Airport te laten plaatsvinden en zo ruimte te houden voor behoud en versterking van de mainportfunctie van Schiphol.

Betrouwbare overheid

Naast het nationaal belang benadrukt de provincie ook het grote economisch en maatschappelijk belang van de openstelling van Lelystad Airport voor de regio. De besluitvorming over opening van de luchthaven kan nu worden afgerond. Aan alle gestelde randvoorwaarden is voldaan. Dus de afspraak in het regeerakkoord kan worden nagekomen. Een betrouwbare overheid heeft niet alleen een rol in een zorgvuldig proces richting belangen van burgers en belangengroepen, maar ook een verantwoordelijkheid naar bedrijfsleven, maatschappelijke partners en regionale en lokale overheden.

Lees hier de Ontwerp-Luchtvaartnota

Foto: Fotostudio Wierd

Advertentie