Regionieuws

Manifest van Flevoland

Alle Flevolandse gemeenten, Waterschap Zuiderzeeland en de Provincie Flevoland hebben het manifest ‘Wij zijn Flevoland!’ gemaakt met een aanbod aan Nederland. In het manifest hebben zij samen opgeschreven wat Flevoland kan en wil bijdragen aan de ontwikkeling van Nederland op het gebied van wonen, energie en landbouw. Flevoland biedt ruimte, is innovatief op verschillende terreinen en ligt strategisch in Nederland. Het manifest is vooral bedoeld voor de nieuwe Tweede Kamer na de verkiezingen in 2021 en een volgend kabinet.

Manifest van Flevoland

Flevoland ziet kansen bij het verwezenlijken van de grote transitieopgaven waar Nederland voor staat op het gebied van wonen, energie, leefbaarheid en landbouw. Met nieuwe vormen van verstedelijking zijn we in staat om een volwaardig en leefbaar gebied te ontwikkelen. Daarnaast is Flevoland de landbouwprovincie van Nederland. Flevoland ziet volop kansen voor een innovatieve voedselvoorziening en de landbouwtransitie. Samen met ondernemers en kennisinstellingen stimuleert Flevoland de kringlooplandbouw en het verkorten van ketens. En Flevoland levert een bovengemiddelde bijdrage aan de uitvoering van het Klimaatakkoord.

Flevoland ligt strategisch in Nederland. Er is geografisch en maatschappelijk een goede verbinding met NoordNederland, de Randstad, Utrecht, regio Zwolle en Noord-West Veluwe. Dat is belangrijk voor de leefomgeving in Flevoland. De oplossingsgerichtheid en praktische aanpak in Flevoland, op een innovatieve, experimentele, circulaire manier kan enorm helpen om de genoemde terreinen te versterken.

Als overheden kunnen we het allemaal niet alleen. We hebben elkaar nadrukkelijk nodig om de landelijke opgaven voor klimaat, woningen en stikstof te realiseren. Gemeenten, waterschap en provincie onderschrijven de bundeling van de krachten bij deze uitdagingen. De regio nodigt het Rijk, ministeries en het parlement uit voor een dialoog. Alleen samen komen we verder.

Bijlage PDF: Infographic- digitaal

Bijlage PDF: Manifest, wij zijn Flevoland

Advertentie